STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: I ACz 318/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o zwrócenie się do organów paszportowych o odmowę wydania jednemu z małżonków paszportu - wykracza poza zakres problemów, które może rozstrzygnąć Sąd zarządzeniami tymczasowym w toku procesu o rozwód. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 432/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie niezapłacenia raty składki, ubezpieczycielowi służy jedynie roszczenie o zapłatę takiej raty składki, natomiast nie ma miejsca skutek dalej idący w postaci wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej, chyba że co innego wynika z umowy ubezpieczeniowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 457/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco nie mogą pogarszać sytuacji ubezpieczającego w sposób sprzeczny z normą art. 826 § 2 k.c. Postanowienia o.w.u. nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela, jeżeli niewykonanie przez ubezpieczającego któregoś z obowiązków określonych w o.w.u. nie stanowi jednocześnie z jego strony rażącego niedbalstwa w wykonaniu tego obowiązku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: I ACr 254/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle dotychczasowych ustaleń medycyny dotyczących sposobów zakażenia wirusem HIV, zaniechanie przez funkcjonariuszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa zasięgnięcie informacji o dawcy krwi przeznaczonej do dalszego stosowania, zmierzających do wykluczenia go spośród tzw. kręgu osób wysokiego ryzyka, jest zaniedbaniem w rozumieniu art. 417 k.c.2. Przeprowadzenie przez powoda dowodu, że w trakcie pobytu w pozwanej Akademii Medycznej został zakażony wirusem HIV, pozwala na prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 290/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zaś chodzi o podmiotowe granice powagi rzeczy osądzonej, to w sytuacji, gdy prokurator wytacza powództwo, nie działając na rzecz oznaczonej osoby, to wobec zapoznania wszystkich osób będących podmiotami stosunku prawnego, podmioty występujące po stronie pozwanej są współuczestnikami koniecznymi. Wydany w stosunku do nich wyrok dotyczy również negatywnej strony prawomocności materialnej w postaci mocy rzeczy osądzonej i ponowny proces między tymi stronami prowadziłby do odrzucenia pozwu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I ACr 42/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą każdej solidarności, a solidarności biernej w szczególności, jest umocnienie pozycji wierzyciela. Solidarność bierna stwarza dla wierzyciela dodatkowe gwarancje wykonania zobowiązania.W prawie polskim o istnieniu solidarności bądź o jej braku przesądza ustawa lub wola stron wyrażona w umowie a nie cechy zobowiązania (art. 369 k.c.).Solidarności nie domniemywa się, ale skoro zostala ona ustanowiona w ustawie lub w umowie, to racje dłużników dotyczące charakteru zobowiązania i wzajemnych re [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 220/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reportaż jest opisem rozgrywających się na oczach autora zdarzeń, a fotografia reporterska jest uchwyceniem “na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 493/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy chodzi o zobowiązanie i wierzytelności związane z wykonywaniem zadań realizowanych dotychczas przez rady narodowe stopnia podstawowego i ich organy, a przekazanych do realizacji organom terenowej administracji rządowej, odpowiedzialność za takie zobowiązania zaciągnięte przez rady narodowe stopnia podstawowego i ich organy w imieniu Skarbu Państwa przejmuje Skarb Państwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: I ACr 173/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powód mógłby dochodzić zwrotu wyegzekwowanego świadczenia, jako odszkodowania z tytułu bezprawnej egzekucji. Najpierw musiałby jednak przeprowadzić skutecznie postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji, stanowiącej podstawę egzekucji (art. 156 i 160 kodeksu postępowania administracyjnego) albo o wznowienie postępowania (art. 145 k.p.a.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: I ACz 196/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do warunków formalnych pozwu, oprócz wymagań przewidzianych w art. 126 i 128 k.p.c., należy dokładne określenie żądania i przytoczenia okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (art. 187 § 1 k.p.c.). Gdy żądanie pozwu obejmuje odsetki, jego ścisłe określenie polega na podaniu wysokości odsetek oraz okresu czasu, za jaki mają być zasądzone. W spełnieniu tych wymagań Sąd nie może wyręczać powoda, ponieważ nie może żadnej ze stron pomagać, lecz musi w sposób całkowicie bezstronny rozpoznać ż [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU