STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: III SA/Gl 1067/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozwiązanie spółki cywilnej powoduje, iż traci ona podmiotowość podatkowoprawną, co z kolei powoduje, że traci w tym samym momencie również zdolność procesową w rozumieniu art. 135 § 1 Ordynacji podatkowej do bycia stroną w postępowaniu podatkowym. W konsekwencji tego nie może toczyć się ani postępowanie podatkowe, ani też nie może być wydana wobec tego podmiotu decyzja określająca jego zobowiązanie. 2. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej w przypadku jej rozwiązania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I CSK 406/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie powinno być uznane za nieważne postępowanie sądowe, jeżeli kapitałowa spółka handlowa, będąca stroną w tym postępowaniu, jest przez cały czas jego trwania aż do wydania prawomocnego wyroku reprezentowana przez zarząd, wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS, a domniemanie prawdziwości wynikające z treści rejestru nie było ani podważane, ani nie zostało wzruszone. 2. Porządek obrad zgromadzenia wspólników spółki z o.o. należy sformułować na tyle szczegółowo, na ile w danej sytuacji możn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: I SA/Sz 157/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorca zajmujący pas eksploatacyjny gruntu (lasu) staje się posiadaczem zależnym część nieruchomości, (gruntu) w wyniku umowy zawartej z właścicielem (nadleśnictwem reprezentującym właściciela); jest więc w przedmiotowym zakresie podatnikiem podatku od nieruchomości na mocy art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (przy zastosowaniu stawek właściwych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Obowiązek podatkowy w stosunku do teg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: III SA/Gl 1479/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowody i fakty stanowiące podstawę wznowienia postępowania administracyjnego muszą być nowe, tzn. nowo odkryte lub po raz pierwszy zgłoszone przez stronę. W związku z tym muszą stanowić nowość w konkretnym postępowaniu. Poza tym, że muszą być nowe w danej sprawie, to jeszcze dodatkowo nie mogą być znane organowi, przed którym toczyło się postępowanie zwykłe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 14 maja 2009 r., sprawy ze skargi W. L., na decyzję Dyre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: III CZP 7/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie widać żadnych racjonalnych powodów, aby zakazywać współwłaścicielom takiego ukształtowania zarządu, aby zarządca, bez zwracania się do nich, mógł we własnym imieniu występować z powództwem o eksmisję osób, które utraciły tytuł prawny do zajmowania lokalu znajdującego się w zarządzanej przez niego nieruchomości. Dla przyznania zarządcy takiego uprawnienia nie trzeba też przenosić na niego roszczenia windykacyjnego lub roszczenia, o którym mowa w art. 675 k.c. w związku z art. 680 k.c. lecz wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: V ACa 42/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 15a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji precyzyjnie określa, jakiej osoby dotyczy czynność przekupstwa. Do grona tych osób nie sposób zaliczyć prezesa spółdzielni (osoby prawnej typu korporacyjnego, której majątek stanowi grupową własność prywatną – art. 3 Prawa spółdzielczego). Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2009 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. R., przeciwko R. N., o usunięcie skutków c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: II OSK 151/09
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadą jest, że sąd administracyjny w urzędu uchyla zaskarżony doń akt administracyjny, gdy stwierdzi wystąpienie przesłanki do wznowienia postępowania administracyjnego. Zatem dla konieczności zastosowania art. 145 § l pkt l lit b) p.p.s.a. nie ma znaczenia okoliczność, czy strona, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym złożyła wniosek o jego wznowienie. W każdym bowiem przypadku sąd powinien uwzględnić wystąpienie przesłanki stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: II OSK 151/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2009 r., sygn. II OSK 151/09[1] Zasada konieczności uwzględnienia skargi, w sytuacji gdy zaskarżony akt obarczony jest wadą kwalifikowaną, jest powszechnie przyjętą zasadą rządzącą postępowaniem sądowoadministracyjnym. Nie wydawała się być zatem rozsądną próba odejścia od tej linii orzeczniczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie chciał, zdaje się, przyjąć koncepcję taką, że skoro istnieją ś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 61, Sygnatura: VI ACa 195/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocne umorzenie postępowania układowego, prowadzonego w stosunku do dłużnika, oznacza, że ustala stan względnej bezskuteczności czynności prawnej polegającej na rozporządzeniu majątkiem przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego (art. 28 § 1 Prawa o postępowaniu układowym – rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. – Dz.U. nr 93, poz. 836 ze zm.). We wszczętym później w stosunku do tego dłużnika postępowaniu upadłościowym, podstawą stwierdzenia względnej bezsku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 60, Sygnatura: VI ACa 1155/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedstawienie w reklamie porównawczej produktów leczniczych z listy cen leków, bez wskazania do jakiej listy cen się ona odnosi oraz posłużenie się nieistniejącą kategorią „ceny hurtowej” można uznać jako czyn nieuczciwej konkurencji. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 31 sierpnia 2006 r., B. i C. wystąpiły przeciwko „Apteka P.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W., wnosząc o zobowiązanie pozwanej do zaniechania posługiwania się ulotkami o szacie graficznej załączone [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU