STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 34/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uczestniczenie w obrocie i udzielenie innej osobie, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, są odrębnymi zbiorami zachowań, przy czym "udzielenie" innej osobie jest specyficzną, wyodrębnioną przez ustawodawcę formą wprowadzenia do obrotu, gdy adresatem obrotu jest konsument środka psychotropowego i pozostałych, wymienionych w ustawie substancji, a środek ten przeznaczony jest na zaspokojenie jego potrzeb jako konsumenta. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 112/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli oskarżonemu, nieobecnemu na posiedzeniu sądu, na którym zapadło postanowienie podlegające zaskarżeniu, na podstawie art. 100 § 2 k.p.k. należało doręczyć odpis tego postanowienia, to obowiązek taki istniał również, na podstawie art. 140 k.p.k., w stosunku do obrońcy i to niezależnie od tego czy był on obecny na posiedzeniu sądu, czy też nie. W sytuacji otrzymania przez obrońcę postanowienia w późniejszym terminie, niż sama strona (oskarżony), treść art. 140 w związku z art. 460 § 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz1 69/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, jako odstępstwo od zasady bezzwłocznego i ciągłego jej wykonania, powinna być udzielona tylko z uwzględnieniem wąskiego rozumienia przesłanek ustawowych. Przesłanką jej udzielenia są ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste, powodujące zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Marcina K., skazanego z art. 279 § 1 k.k. i inne, zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 673/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zadośćuczynienia uzupełniającego - po myśli art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - ma charakter szczególny, odmienny od żądań osób, które dopiero w wyniku tej ustawy i dopiero teraz uzyskują unieważnienie niesłusznego skazania, a następnie odszkodowania. Takie osoby bowiem przez 40 bądź 50 lat oczekiwały na rehabilitację. Natomiast osoby, które już w latach 50. zostały zrehabilit [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: II AKz 71/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podejrzany nie może ponosić ujemnych konsekwencji przewlekania się czynności postępowania przygotowawczego, braku odpowiedniego działania organów ścigania i braku skutecznego nadzorowania ich. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Włodzimierzowi L. podejrzanemu o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie - Krowodrzy, na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 lutego 2001 r., sygn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz1 91/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaniechanie dołączenia do wniosku składanego w trybie art. 623 k.p.k. dokumentów wykazujących sytuację majątkową i wysokość dochodów wnioskodawcy nie może być traktowane jako brak formalny wniosku. Nie zachodzi zatem konieczność wzywania autora pisma do uzupełnienia tego "braku". Jeśli wezwanie takie miało miejsce, to i tak nie rodzi ono skutków upoważniających do uznania wniosku za bezskuteczny w trybie art. 120 § 2 k.p.k. Wniosek taki podlega merytorycznemu rozpoznaniu, zaś wnioskodawca ponosi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 303/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyny polegające na udzielaniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, środków odurzających osobom pełnoletnim i osobom małoletnim, popełniane w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, stanowią dwa odrębne ciągi przestępstw z art. 91 § 1 k.k.: jeden, obejmujący przestępstwa z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 75, poz. 488 z późn. zm.) i drugi, obejmujący przestępstwa kwalifikowane, z art. 46 ust. 2 tej ustawy. Sąd Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKz 173/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisie art. 284 § 2 k.p.k. zawarto stwierdzenie, iż na postanowienie sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 k.p.k. przysługuje zażalenie, co dotyczy jedynie przypadku odwołania listu żelaznego, natomiast przepisy rozdziału 30 k.p.k. nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia sądu o wydanie, czy też odmowie wydania listu żelaznego, a skoro tak, to w myśl art. 459 § 2 k.p.k., który przewiduje możliwość wniesienia zażalenia na inne postanowienia w wypadkach przewidzianych w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKo 30/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie sądu rejonowego wydane w oparciu o przepis art. 306 § 2 k.p.k. nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe w rozumieniu art. 540 § 1 k.p.k. Zgodnie z obowiązującą procedurą karną, początkiem postępowania sądowego jest chwila wniesienia do sądu aktu oskarżenia i dopiero wydane później prawomocne orzeczenia mogą ulec wzruszeniu w trybie wznowienia postępowania określonego w rozdziale 56 Kodeksu postępowania karnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie z wnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 3/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwa z art. 223 k.k. i art. 224 § 2 k.k. mogą być popełnione wyłącznie z winy umyślnej w postaci zamiaru bezpośredniego. Przesądza o tym wprost treść art. 224 § 2 k.k. określając działanie sprawcy mające postać przemocy lub groźby bezprawnej jako nacechowane celem zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej. Artykuł 223 k.k. podobnego sformułowania nie zawiera, jednakże o postaci zamiaru niezbędnego dla przyjęcia, iż zrealizowane zostały znamiona tej normy prawne [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU