STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: I ACz 183/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 298 § 1 Kodeksu handlowego koniecznym warunkiem odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania jest bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, przy czym bezskuteczność ta musi się odnosić do całego majątku spółki, a nie tylko do jego części. Nie znaczy to jednak, by egzekucja ta w każdej sytuacji musiała być wszczęta; uprzednie prowadzenie egzekucji przeciwko spółce nie jest potrzebne, gdy z okoliczności sprawy wynika niezbi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 141/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego nieprawdę o zatrudnieniu jednemu z trzech poręczycieli, który oprócz tego dysponuje w tej chwili znacznym majątkiem znanym kredytobiorcy, normalnie nie wywołuje skutku w postaci niemożliwości windykacji kredytu z majątku kredytobiorcy i poręczycieli. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: I ACr 140/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie do grobu matki ma dwojaki charakter. Przede wszystkim jest to uprawnienie o charakterze dobra osobistego łączące się ściśle z kultem pamięci osoby zmarłej. Do dóbr osobistych człowieka należy bowiem prawo pochowania osoby bliskiej, prawo pielęgnowania jej grobu oraz prawo decydowania, czy po upływie określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. Nr 47 z 1972 r., poz. 298) okresu 20 lat od pochówku, grób ten pozostaje nadal gr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 30/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I ACr 202/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zdaniem Sądu Apelacyjnego orzekającego w niniejszej sprawie rozstrzygając powyższe zagadnienie, należy zwrócić uwage na to, że w ust. 3 art. 37 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 z pózn. zm.) wyraźnie określono, iż od decyzji o likwidacji podjętej przez organ założycielski, radzie pracowniczej oraz dyrektorowi przedsiębiorstwa przysługuje sprzeciw w trybie określonym w art. 61 (obecnie art. 63) ustawy z dnia 25 września 1981 r. o prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: I ACr 132/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocenie z punktu widzenia art. 58 § 2 k.c. podlega każda czynność prawna zgodna z obowiązującymi przepisami. Zatem sam fakt, że strona pozwana nie naruszyła przepisów prawa nie wystarcza dla oceny ważności wypowiedzenia umowy, konieczne jest ustalenie, czy zgodne z prawem wypowiedzenie jest również zgodne z zasadami współżycia społecznego.Zasady współżycia społecznego to odrębne od norm prawnych reguły postępowania wiążące się ściśle z normami moralnymi oraz normami obyczajowymi. Należą niewątpli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 2/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest zamieszczenie w fakturze klauzuli zawierającej postanowienia o wysokości odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przekraczającej odsetki ustawowe, jeżeli postanowienia te nie wynikają z umowy zawartej przez strony przed doręczeniem lub równocześnie z doręczeniem faktury i traktowanie takiej klauzuli jako oferty, która zostaje przyjęta wraz z przyjęciem faktury i towaru przez jego nabywcę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 18/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy kodeksu handlowego do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy przekazują sprawy o bardzo różnym charakterze - zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, a każda uchwała może być zaskarżona do Sądu (art. 240, 413 k.h.o. Roszczenie o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia wspólników może mieć zatem zarówno charakter sprawy niemajątkowej (np. zaskarżenie uchwały o wyborze władz spółki), jak i sprawy majątkowej przy zaskarżeniu uchwał dotyczących spraw majątkowych spółki czy wspóln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 18/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy kodeksu handlowego do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy przekazują sprawy o bardzo różnym charakterze - zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, a każda uchwała może być zaskarżona do Sądu (art. 240, 413 k.h.o. Roszczenie o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia wspólników może mieć zatem zarówno charakter sprawy niemajątkowej (np. zaskarżenie uchwały o wyborze władz spółki), jak i sprawy majątkowej przy zaskarżeniu uchwał dotyczących spraw majątkowych spółki czy wspóln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 413/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rewizja niesłusznie przypisuje zawartemu w zamówieniu stwierdzeniu “płatne z naszego konta...”, walor ustalenia miejsca spełnienia świadczenia. Stwierdzenie to, bowiem stanowi jedynie określenie sposobu zapłaty, wskazanie, że zapłata nastąpi w formie bezgotówkowej - przelewem bankowym.2. Miejsce świadczenia pieniężnego w odniesieniu do świadczeń bezgotówkowych wyznacza rachunek bankowy wierzyciela, zaś świadczenie takie zostaje spełnione z chwilą, gdy następuje faktyczna realizacj [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, [106], 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU