STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 79/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja z art. 72 § 2 pkt. 3 k.k. stanowi samoistną, samodzielną normę dającą sądowi podstawę do zobowiązania oskarżonego do kontynuowania nauki i to mimo ukończenia przez niego 18. roku życia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r., sprawy Daniela L., oskarżonego z art. 59 i art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na skutek apelacji obrońcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28 stycznia 2009 r.: 1. zmienia punkt 3 wyroku w z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 96/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność przypisania oskarżonemu czynu ściganego z oskarżenia publicznego, pozostającego w kumulatywnej kwalifikacji prawnej z przepisem określającym przestępstwo prywatnoskargowe – z uwagi na zaistnienie okoliczności z art. 15 § 1 k.k. – nie stoi na przeszkodzie skazaniu go za ten fragment czynu, który wyczerpał znamiona przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r., sprawy Mariusza W., oskarżonego z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 228/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zwrot sprawy celem uzupełnienia braków postępowania przygotowawczego poprzez załączenie określonych dokumentów byłby zasadny w sytuacji, gdyby nie było znane miejsce ich przechowywania albo uległy zaginięciu. 2. Zarzucane oskarżonym niedopełnienie obowiązków rozpatrywać należy przy uwzględnieniu posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia oraz obiektywnie istniejących okoliczności faktycznych, nie zaś wiadomości specjalnych, jakie posiada biegły. W przeciwnym razie każda decyzja gospodarcza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 459/08.
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny, wymienionych w art. 991 § 1 k.c. poprzez zapewnienie im niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w powołanym przepisie ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Jednakże zgodnie z utrwalonym już w orzecznictwie poglądem (np. uchwała SN z dnia 19 maja 1981 r., III CZP 18/81, wyrok SN z dnia 7 kw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: VI ACa 1083/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu przez przedsiębiorcę wiąże się z dokonywaniem czynności prawnych przekraczających zakres wynikający z art. 14 § 2 k.c. i wymaga posiadania przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, pełnej zdolności do czynności prawnych. UZASADNIENIE Decyzją nr RPZ 23/2006 z dnia 25 grudnia 2006 r., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zw. UOKiK) na podstawie: – art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: V ACa 88/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O niewykonaniu zobowiązania z reguły nie można mówić, jeżeli wykonawca wykonał roboty lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma charakter wad. Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość. Ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: VI ACa 1240/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do reemisji utworów audiowizualnych nieobjęte zezwoleniem Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (poprzednio Ministra Kultury i Sztuki) nie jest objęte domniemaniem prawnym dotyczącym legitymacji organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikającym z art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631). UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 maja 2008 r., Sąd Okrę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 56/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednorazowe, odpłatne udzielenie małoletniej jednej działki marihuany stanowi wypadek mniejszej wagi określony w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2009 r., sprawy Grzegorza K., oskarżonego z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 2005 r. i in., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. akt II K 41/08: zmienia zask [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKzw 285/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obowiązkiem sądu rozpoznającego wniosek o udzielenie warunkowego zwolnienia jest ocenić go przez pryzmat wszystkich okoliczności wymienionych w art. 77 § 1 k.k., a nie tylko niektórych z nich, a zarazem jedynie tych okoliczności. Ustalając prognozę społeczno–kryminologiczną sąd ma obowiązek wskazać, które z tych okoliczności i dlaczego sprzeciwiają się postawieniu (bądź pozwalają na postawienie) pozytywnej prognozy. 2. Charakter popełnionego przestępstwa nie został wymieniony w katalog [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 50/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że roszczenia z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie przedawniają się, a zatem nie ma obecnie żadnych ograniczeń czasowych w zakresie ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdy nie doszło do stwierdzenia nieważności wyroku. Argument ten przemawia również za wykładnią rozszerzającą pojęcia „uniewinnieniaR [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, [106], 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU