STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: I ACr 498/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez wynajmującego przedmiotu najmu w stanie stwarzającym niebezpieczeństwo dla najemcy lub innych osób upoważnionych (zaproszonych) przez najemcę do pobytu w wynajętym lokalu, uzasadnia odpowiedzialność wynajmującego za niezapewnienie bezpieczeństwa tym osobom. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 340/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 24 Kodeksu Cywilnego określający przesłanki ochrony dóbr osobistych, wymienia m. in. przesłankę bezprawności działania. Bezprawność w rozumieniu tego przepisu nie jest równoznaczna z winą. Dlatego też samo przeświadczenie sprawcy o prawdziwości zarzutów nie uchyla odpowiedzialności z art. 24 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 361/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjąć należy, iż dokonane w trybie art. 479 9 k.p.c. doręczenie pozwanemu pisma procesowego zawierającego oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu nie zastępuje zawiadomienia o cofnięciu jakiego dokonuje przewodniczący w trybie art. 203 § 3 k.p.c. Zawiadomienie dokonane zgodnie z tym przepisem (art. 203 § 3 k.p.c.) zabezpiecza bowiem uprawnienie procesowe pozwanego związane z cofnięciem pozwu. Gwarancje te mogą być uchylone unormowaniem przyjętym w art. 479 9 § 1 k.p.c., którego jedynym i prakt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: I ACr 459/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 203 Kodeksu handlowego nie stanowi podstawy do uznania za nieważną w świetle art. 58 § 1 kodeksu cywilnego umowy sprzedaży, w której po stronie sprzedającego występuje określona osoba fizyczna jako zarząd jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa, a po stronie kupującego - ta osoba w imieniu własnym.2. Przepis art. 54 Prawa upadłościowego (Dz.U. Nr 93 z 1934 r., poz. 834 z późn. zm.) znajduje zastosowanie także do czynności upadłego z samym sobą, tj. w sytuacji, gdy t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: I ACr 12/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednostronne umieszczenie przez sprzedawcę na fakturze odcisku pieczęci o treści: “Strony ustalają odsetki umowne w wysokości 1,5% dziennie” i wydanie tej faktury kupującemu przy biernie postawie tego ostatniego co do tych zastrzeżeń nie może oznaczać uzupełnienia umowy zawartej w następstwie uprzednio prowadzonych rokowań. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: I AGCr 369/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
“Oprogramowanie komputerowe może być traktowane jako utwór o charakterze naukowym lub literackim (art. 1 ust. 1 prawa autorskiego z 1952 r.), jeżeli posiada ona cechę oryginalności twórczej, spełnia przewidziany przez ustawę wymóg odpowiedniego ustalenia (verba legis: “ustalony w jakiejkolwiek postaci”) i zawiera elementy indywidualizujące twórcę programu”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: I ACr 464/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 17 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego interpretować należy w ten sposób, że zawarte w przepisach art. 10-16 k.r.o. wyliczenie podstaw unieważnienia małżeństwa jest wyczerpujące. Nie są podstawą do unieważnienia wady oświadczenia złożonego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie znajdują też zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia woli (art. 82-88 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACr 166/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznać należy, że użyty przez ustawodawcę w ust. 3 art. 63 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 24, poz. 12 z późn. zm., zwrot “w razie podtrzymania decyzji” określa warunek, który musi być spełniony, aby dopuszczalne było merytoryczne rozpoznanie sprawy przez sąd i uprzednie wyczerpanie pozasądowej drogi rozpoznania sporu stanowi przesłankę materialnoprawną, a nie procesową, której spełnienie decyduje o dopuszczalności merytorycznego rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACz 522/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwestia, iż z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie ustaje wspólność majątkowa małżonków, nie stoi na przeszkodzie rozpoznanie sprawy o zniesienie tej wspólności z datą ustalenia, o ile wytoczona ona została przed uprawomocnieniem się orzeczenia o rozwodzie. Żądanie zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną ma charakter samodzielny, jest wyrazem istnienia po stronie jednego z małżonków interesu prawnego polegającego nie tylko na zniesieniu wspólności, ale także na tym, by to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I ACr 323/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełnomocnictwo można udzielić również w sposób dorozumiany (konkludentny) chyba, ze powinno być udzielone w formie szczególnej.Zakres umocowania udzielonego w sposób dorozumiany wynika ze znaczenia, jakie na gruncie przyjętych w stosunkach danego rodzaju zasad przypisuje się zachowanie mocodawcy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, [107], 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU