STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego Łodzi z dnia 12 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: I ACz 365/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatkowe dni wolne od pracy - wprowadzane corocznie na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy - nie są bowiem w rozumieniu art. 165 § 1 k.p.c. w zw. z art. 115 k.c. ustawowo uznanymi za wolne od pracy. Charakter taki mają dni wyszczególnione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: I ACr 428/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Na wadę oświadczenia woli osoby fizycznej lub prawnej może powoływać się każdy, kto ma w tym interes prawny zadając ustalenia nieważności określonej czynności prawnej podjętej w wyniku oświadczenia woli dotkniętego jedną z wad wymienionych w kodeksie cywilnym.2. Wada oświadczenia woli w postaci groźby polega na tym, że pod wpływem bezpośredniego przymusu składający oświadczenie wyraża na zewnątrz zgodną z wolą grożącego, choć nie powziąłby przejawionej na zewnątrz decyzji, gdyby nie był do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: I ACr 48/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedawnieniem rocznym (od daty zwrotu przedmiotu najmu) objęte są bowiem tylko roszczenia najemcy o zwrot nakładów koniecznych na lokal, to jest nakładów, które zgodnie z art. 662 § 1 k.c. i art. 663 k.c. obciążają wynajmującego. Roszczenie o zwrot wszystkich innych nakładów najemcy (nakładów pożytecznych) nie jest objęte terminem przedawnienia z art. 677 k.c. i przedawnienia się na zasadach ogólnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: I ACr 478/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwałą o podziale spółdzielni (art. 108 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - Dz.U. Nr 30, poz. 210 z późn. zm.) jest uchwała o szczególnej treści, gdyż przyznaje warunkowo - pod warunkiem dokonania czynności przewidzianych w art. 109 i 110 Prawa Spółdzielczego - powstającej spółdzielni, wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania (art. 111 zdanie pierwsze Prawa spółdzielczego). Uchylenie takiej uchwały z przyczyn przewidzianych w art. 42 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: I ACr 487/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 240 § 3 pkt 2 Kodeksu handlowego jest przepisem natury formalnej i dlatego musi być traktowany rygorystycznie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: I ACr 382/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogólna zasada wyrażona w art. 3 § 2 k.p.c., nakładająca na sąd obowiązek dążenia do wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, nie może być interpretowana w taki sposób, że sąd powinien działać za stronę bezczynną, pomimo kierowanych do niej wezwań i świadomą skutków bezczynności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 54, Sygnatura: I ACr 91/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego na podstawie art. 56 Prawa upadłościowego dopuszcza posłużenie się skargą pauliańską (art. 527 k.c.) do ochrony zobowiązań o innych niż cywilny charakterze. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 55, Sygnatura: I ACr 471/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza przepisu art. 509 § 1 k.c. w zw. z art. 90 Prawa przewozowego prowadzi do wniosku, że przelew wierzytelności wynikającej z Prawa przewozowego jest dopuszczalny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 56, Sygnatura: I ACr 354/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie wartości pojazdu dla celów określonych w § 15 ogólnych warunków ubezpieczenia auto-casco winno opierać się na kryteriach umożliwiających ustalenie faktycznego stanu pojazdu i faktycznej jego wartości w dniu ustalenia przez PZU odszkodowania. Pomocniczym kryterium mogą być proponowane przez PZU stawki rocznych odpisów amortyzacyjnych, jednak nie może to być kryterium jedyne ani wyłączne, szczególnie w sytuacji, gdy pojazd był remontowany i odnawiany, i z tego powodu faktyczna jego warto [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: I ACr 410/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie należne w ramach ubezpieczenia auto-casco obejmuje wszystkie koszty przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. O przywróceniu pojazdu do stanu poprzedniego można zaś mówić jedynie wówczas, gdy stan pojazdu po naprawie, pod każdym względem (stan techniczny, zdolność użytkowa, części składowe, trwałość, wygląd estetyczny itp.) odpowiada stanowi tegoz pojazdu sprzed wypadku. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, [108], 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU