STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 503/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek koszty wydruków połączeń telefonicznych dokonywanych na żądanie prokuratury czy też sądu nie zostały wyszczególnione w rozdziale 68 Kodeksu postępowania karnego, to jednak zauważyć należy, iż katalog wydatków wymieniony w art. 618 k.p.k. nie jest wyczerpujący, o czym świadczą ujęte w nim słowa "w szczególności..." Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Krzysztofowi P. oskarżonemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez PTC Sp. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: II AKz 466/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść przepisu art. 3 k.k.w. - przy braku odmiennego uregulowania w Kodeksie karnym wykonawczym lub innej ustawie - świadczy, że sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji w przedmiocie przyznania adwokatowi, ustanowionemu dla oskarżonego z urzędu, kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, jest wyłącznie właściwy w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia; zasada ta odnosi się także do orzeczenia sądowego, dotyczącego kosztów nieopłaconej obrony za postępowanie przygotowawcze. Nie jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 242/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Surowe karanie osób o ograniczonej w znacznym stopniu poczytalności determinowanej zakłóceniami czynności psychicznych o podłożu organicznym, rozumianymi jako zespół charakteropatyczno-dementywny, ponad zasięg ich winy - tylko dla odstraszenia ewentualnie innych, całkowicie poczytalnych i w pełni za swe czyny odpowiedzialnych sprawców, po to by w ten sposób ukształtować ich "świadomość prawną", byłoby oczywistym sprzeniewierzeniem wymaganiom kary sprawiedliwej. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 366/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres pobytu skazanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, wynikający z zastosowania środka zabezpieczającego z art. 100 § 1 k.k. z 1961 r., podlega zaliczeniu, na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet odbywanej obecnie kary pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2000 r. w sprawie przeciwko Jerzemu K., skazanemu z art. 148 § 1 k.k. z 1969 r. i inne, zażalenia wniesionego przez prokuratora na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia 21 września 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 464/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro pokrzywdzony przed przesłuchaniem wprawił się w stan nietrzeźwości, to zeznania złożone w tym stanie nie mogą stanowić dowodu, a oświadczenia złożone przez osobę nietrzeźwą muszą być wyłączone z materiału dowodowego (art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k.). Przesłuchanie, jeśli ma dostarczyć dowodu, może się odbyć dopiero po wytrzeźwieniu osoby przesłuchiwanej bez względu na to, jak bardzo byłoby pożądane niezwłoczne uzyskanie dowodu z zeznań świadka czy wyjaśnień oskarżonego, mających służyć za dowód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 448/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O dopuszczalności zażalenia oskarżonego, na podstawie art. 254 § 2 k.p.k., na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego, decyduje upływ co najmniej 2 miesięcy od wydania pierwszego negatywnego orzeczenia o takim wniosku do złożenia przez oskarżonego (lub jego obrońcę - arg. ex art. 245 § 1 i art. 86 § 1 k.p.k.) wniosku kolejnego, co nie znaczy, że jedynego w okresie tych 2 miesięcy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Nestorowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 325/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo określone w art. 197 § 3 k.k. jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego (art. 205 k.k.), przy czym przepisy Kodeksu karnego nie zakreślają terminu, w jakim złożenie wniosku powinno nastąpić. Jest to bowiem uzależnione od woli pokrzywdzonego. W każdym bądź razie wniosek taki musi być złożony przed upływem przedawnienia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2000 r. sprawy Kazimierza Ś. oskarżonego z art. 197 § 3 k.k. w związku z art. 156 § 1 pkt 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 308/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia dokonania przestępstwa zgwałcenia nieodzowne jest rozpoczęcie (podjęcie) przez sprawcę czynności obcowania płciowego; sytuacja, iż sprawca położył się na nagiej pokrzywdzonej i nie mógł w pełni swojego zamiaru zrealizować z powodu braku wzwodu, nie ma dla przyjęcia kwalifikacji z art. 197 § 3 k.k. żadnego znaczenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2000 r. sprawy Dariusza S. i Michała D. oskarżonych z art. 280 § 2 k.k. i inne, z powodu apelacji, wnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz 625/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Procedura opiniowania wniosków państw obcych o wydanie osób ściganych w celu przeprowadzenia przeciwko nim postępowania karnego (art. 603 i nast. k.p.k.), skonstruowana została na potrzeby układu typowego, który występuje wówczas, gdy osoba ścigana przebywa na terenie Polski. Ma ona jednak zastosowanie także do nietypowych sytuacji, gdy osoba ścigana nie przebywa już w Polsce, gdyż została wcześniej wydana innemu państwu, celem przeprowadzenia wobec niej postępowania karnego dotyczącego konkr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKz 421/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi obrazy art. 604 § 1 pkt 5 k.p.k. w związku z art. 610 § 1 k.p.k. i art. 608 § 3 k.p.k., postanowienie sądu stwierdzające prawną dopuszczalność wydania osoby ściganej, w sytuacji, w której osoba ta odbywa w Polsce karę pozbawienia wolności, orzeczoną w innej sprawie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2000 r. w sprawie Erika K., na skutek zażalenia obrońcy na postanowienie Sądu Okręgowego w J. z dnia 17 października 2000 r. (III Ko1 30/00) w przedmiocie p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, [108], 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU