STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II SA/Ol 537/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Załączniki do decyzji o warunkach zabudowy, określone w § 9 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1588) stanowią integralną część tej decyzji. Oznacza to, że stosownie do art. 107 § 1 k.p.a. załączniki te, obok dokładnego oznaczenia decyzji, której dotyczą, muszą być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do wydania tej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: III SA/Łd 107/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla uznania, iż dany akt wspólnotowy wywołuje skutki prawne istotna jest data jego publikacji w języku nowego państwa członkowskiego w Dzienniku Urzędowym UE a nie dzień jego udostępnienia w języku polskim w Internecie. 2. Nałożenie przez organy celne obowiązku na podstawie niepublikowanego, w dacie zgłoszenia celnego, aktu wspólnotowego, stanowi naruszenie przepisów prawa materialnego mające istotny wpływ na wynik sprawy. Dnia 24 września 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: III SA/Łd 107/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla uznania, iż dany akt wspólnotowy wywołuje skutki prawne istotna jest data jego publikacji w języku nowego państwa członkowskiego w Dzienniku Urzędowym UE a nie dzień jego udostępnienia w języku polskim w Internecie. 2. Nałożenie przez organy celne obowiązku na podstawie niepublikowanego, w dacie zgłoszenia celnego, aktu wspólnotowego, stanowi naruszenie przepisów prawa materialnego mające istotny wpływ na wynik sprawy. Dnia 24 września 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: I SA/Ol 294/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Występujące w ustawie z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych pojęcie „nieruchomości”, w tym również gruntowej, rozumie się zgodnie z art. 46 k.c., co przemawia za przyjęciem rozumienia „trwałego związku budynku z gruntem” z art. 48 k.c. Budynek w rozumieniu u.p.o.l. jest częścią składową gruntu w rozumieniu art. 47 k.c., albo nieruchomością budynkową w rozumieniu art. 46 k.c. Jeżeli nie jest ani nieruchomością budynkową, ani też częścią składową gruntu, to nie może [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: I SA/Gl 192/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mieści się w zakresie pojęcia „postępowanie sądowe”, o którym mowa jest w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 255, poz. 1635). 2. Przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej nie wiąże powstania obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej z faktem ustanowienia pełnomocnika ani istnienia już w obrocie ważnego umocowania, ale z faktem zł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: V KK 62/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro obrońca niczym nie uzasadnił postawionego w apelacji zarzutu przedawnienia karalności przypisanego skazanemu przestępstwa skarbowego, sąd odwoławczy nie miał wręcz możliwości wskazać, dlaczego „zarzuty i wnioski apelacji uznał za zasadne albo niezasadne”, do czego zobowiązywał go przepis art. 457 § 3 k.p.k. i stawianie w takiej sytuacji w kasacji zarzutu obrazy tego przepisu jest całkowitym nieporozumieniem. 2. Ani podatek VAT, ani podatek akcyzowy, które są przecież powinn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: I UZP 5/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Witolda W., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł., o składki, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 10 września 2009 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Najwyższy, postanowieniem z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. akt I UK 225/08, „Czy niewypłac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 8, Sygnatura: I SA/Wr 399/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI VIII-11-2010 Przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798) jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nab [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 84, Sygnatura: II SA/Ol 302/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius 84-11-2009 1. Wprawdzie co do zasady zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. pełnomocnik powinien złożyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jednakże zaniechanie wypełnienia tego obowiązku nie unicestwia prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa. Fakt, że w aktach sprawy nie ma pisemnego pełnomocnictwa nie oznacza, że nie zostało ono udzielone. 2. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego oceniany jest jako najsurowszy sposób likwidacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: II SA/Ol 196/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z analizy przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. b) ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że stwierdzenie wad będących przyczynami wznowienia postępowania administracyjnego skutkować winno uwzględnieniem skargi, niezależnie od tego, czy dane naruszenie prawa ma wpływ na wynik sprawy. 2. Członek organu kolegialnego, jakim jest odwoławcza komisja stypendialna w szkole wyższej, jest wyłączony z mocy prawa (art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego) [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, [109], 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU