STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 602/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powstała z chwilą wniesienia aktu oskarżenia właściwość miejscowa sądu I instancji, wynikająca z Kodeksu postępowania karnego, a więc przepisu procesowego rangi ustawowej, a następnie utrwalona w toku procesu (zasada perpetuatio fori) nie może zostać zmieniona w trakcie jego trwania przepisem rangi niższej. Zmiana zatem obszaru właściwości miejscowej sądu, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2000 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 133/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia kwalifikacji z art. 280 § 2 k.k. konieczne jest wykazanie, iż działanie sprawcy, który nie posługuje się bronią palną, nożem lub podobnie niebezpiecznym przedmiotem, stwarza konkretne, bezpośrednie zagrożenie dla życia napadniętego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2000 r. sprawy K. Sz. i M. Sz. oskarżonych z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zbiegu z art. 280 § 2 k.k., art. 239 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora i obrońców oskarżonyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 161/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Wypadek mniejszej wagi, to sytuacja, w której okoliczności popełnienia przestępstwa, zwłaszcza zaś przedmiotowo-podmiotowe znamiona czynu, charakteryzują się przewagą elementów łagodzących, które sprawiają, że ten czyn nie przybiera zwyczajnej postaci, lecz zasługuje na znacznie łagodniejsze potraktowanie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2000 r. sprawy D. R. i M. S. oskarżonych z art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 74, Sygnatura: II AKa 375/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Środek odwoławczy wniesiony przez oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika na niekorzyść oskarżonego nie może być już modyfikowany w trakcie postępowania przed sądem odwoławczym, przez podnoszenie (np. na rozprawie odwoławczej) nowych zarzutów. Zarzuty zgłoszone ustnie, poza zarzutami zawartymi w środku odwoławczym lub stanowiące ich modyfikacje, nie mogą być w ogóle przedmiotem rozpoznania przez sąd odwoławczy, chyba że dotyczą uchybień podlegających uwzględnieniu z urzędu. Sąd Apelacyjny we [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKo 319/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na etapie badania sprawy z punktu widzenia zasadności i celowości stosowania środków zapobiegawczych sąd nie jest uprawniony do dokonywania ocen sięgających tak głęboko w wymiar kary by przesądzać dopuszczalność stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary i tym samym już obecnie oceniać charakter składanych przez podejrzanego wyjaśnień jako spełniający kryteria określone w art. 60 § 3 k.k. Tego rodzaju oceny zdecydowanie naruszałyby granice badania sprawy zakreślone przecież ramami przepisu art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: II AKa 336/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest związany ani samym faktem złożenia wniosku w trybie art. 387 § 1 k.p.k. ani treścią tego wniosku. Może więc odmówić wnioskowi w ogóle albo uzależnić jego uwzględnienie od dokonania w nim określonej zmiany. Przychylenie się do wniosku jest uwarunkowane stwierdzeniem przez sąd, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości (art. 387 § 2 k.p.k.). Uzasadnienie wyroku musi zatem zawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 73, Sygnatura: II AKo 464/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie przez sąd miejscowo właściwy z wnioskiem do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na niemożność rozpoznania sprawy w terminie zabezpieczającym uniknięcie przedawnienia karalności przestępstwa (art. 11a Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego, dodany przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., Dz.U. nr 62, poz. 717) jest niezasadne m.in. wówczas, gdy u podstaw takiego wniosku leży nietrafne obliczenie przez sąd terminu przedawnien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 140/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca może odpowiadać w warunkach recydywy wielokrotnej tylko wówczas gdy popełni ponownie przestępstwo należące do którejś kategorii przestępstw wymienionych w art. 64 § 2 k.k.: umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2000 r. sprawy D. S. oskarżonego z art. 223 k.k. w zwią [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: II AKa 430/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Odczytać na rozprawie wolno tylko takie dokumenty, które spełniają warunek bycia "protokołem" (vide rozdział 16 k.p.k.). Z całą pewnością można na równi z protokołami oryginalnymi traktować ich odpisy i odczytywać na rozprawie w trybie art. 391 k.p.k. i art. 389 k.p.k. ale pod warunkiem, że ich treść jest wierną kopią oryginału, co musi być urzędowo stwierdzone przez osobę uwierzytelniającą podpis. Niedopuszczalne jest natomiast korzystanie w trybie art. 391 k.p.k. i art. 389 k.p.k. z "wyciąg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 352/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia określone w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34, poz. 149), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. zmieniającą ustawę lutową (Dz.U. nr 97, poz. 604), nie są ograniczone żadnym terminem do zgłoszenia żądania odszkodowania i zadośćuczynienia. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w O., wyrokiem z dnia 2 lutego 2000 r. oddalił [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, [109], 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU