STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: III AUr 804/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie urlopów wychowawczych okres przerwy w zatrudnieniu, odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego, do którego pracownica byłaby uprawniona, gdyby stosunek pracy nie został rozwiązany z przyczyn określonych w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych, jest okresem wyłączającym z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: III AUr 799/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest nabywcą majątku podatnika osoba, która własność takiego majątku uzyskuje w sposób pierwotny, np. na podstawie konstytutywnego orzeczenia sądu, w związku z czym osoba taka nie ponosi odpowiedzialności za zaległości podatnika przewidzianej w przepisach art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (jednolity tekst: Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: III AUr 298/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez pojęcie „osoby najbliższej ubezpieczonego rolnika" określonego w przepisie art. 10 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342 ze zmianami) należy rozumieć także małżonka tego rolnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: III AUr 539/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde pismo, które wyraża wolę organu państwa, którym organ ten w zakresie przysługujących mu prerogatyw kształtuje prawa i obowiązki podmiotów ubezpieczenia społecznego, jest decyzją administracyjną, która może być zaskarżona do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.Sąd właściwy do rozstrzygnięcia o roszczeniu głównym (składki) jest także właściwy do orzekania o roszczeniu ubocznym (odsetki od składek).Art. 24 ust. 1 i 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych jest jedyną i wyłączną materialnoprawną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 42, Sygnatura: III AUr 93/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprawdziwe dane, to nie tylko te, które są niezgodne z rzeczywistością i podanie ich ma na celu wprowadzenie w błąd organu rentowego, lecz również niewłaściwe określenie wypłaconych składników wynagrodzenia, niezgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych, tj. niezgodne, a w konkretnej sytuacji, oczywiście sprzeczne z przepisami prawa, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 43, Sygnatura: III AUr 83/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji własnego, nieprawidłowego działania, organ rentowy nie może skutecznie domagać się przeniesienia odpowiedzialności na zakład pracy. Dochodzenie od pracodawcy wynagrodzenia za szkodę według przepisów prawa cywilnego jest - zgodnie z art. 97 ust. l pkt 2 ustawy dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) - uprawnieniem pracownika, zaś prawidłowość postępowania zakładu pracy nie może być oceniana w postępowaniu pomiędzy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: III AUr 354/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zdeklarowała na bieżąco podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w podwyższonej wysokości i nie opłaciła składki na to ubezpieczenie w terminie określonym w § 35 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne... (Dz.U. Nr 68 z 1993 r., poz. 330 ze zmianami), Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje za podstawę wymiaru tej składki kwotę o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 lutego 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: III AUa 230/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaprzestanie działalności gospodarczej, u ,jakim mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą (jedn. tekst Dz.U. Nr 476 z 1989 r., poz. 250), skutkujące ustanie obowiązku ubezpieczenia określonego w art. l ust. l tej ustawy - oznacza nie tylko zakończenie działalności połączone z likwidacją, ale także faktyczne nieprowadzenie działalności w określonym czasie, pomimo posiadania uprawnień. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: III APa 9/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Unieważnienie uchwały Zgromadzenia Wspólników wywiera skutek jedynie wobec powierzonej powodowi funkcji Prezesa Zarządu Spółki - natomiast ocena prawidłowości rozwiązania łączącego ze spółką stosunku pracy podlega rygorom prawa pracy i wymaga wykazania przyczyn uzasadniających jego rozwiązanie (art. 45 k.p.).Ponieważ strona pozwana żadnych innych przyczyn, poza odwołaniem powoda z piastowania funkcji organu spółki nie podała - takie wypowiedzenie uznać należy za dokonane bez uzasadnionej przyczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 47, Sygnatura: III AUa 166/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 104 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zmianami) określenie „pozostawania zmarłego na utrzymaniu", jako kryterium przyznania niezrealizowanego przez wnioskodawcę świadczenia członkowi rodziny, nie będącemu małżonkiem lub dzieckiem zmarłego i nie spełniającemu warunków do przyznania po nim renty rodzinnej - nie jest równoznaczne z pojęciem „przyczyniania się do utrzymania" i nie może być stosowane zamiennie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, [110], 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU