STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: I ACr 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłożone na celową czynność procesową opłaty sądowe, których zwrot mogła strona wygrywająca uzyskać od Skarbu Państwa (kasy sądowej) na zasadzie art. 36 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm.), trąca charakter kosztów niezbędnych i dlatego strona wygrywająca nie może skutecznie żądać ich zwrotu od przegrywającego przeciwnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: I ACr 367/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 223 § 2 zd. 2 Prawa spółdzielczego nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczenia z art. 390 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: I ACr 371/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadwyżka bilansowa podzielona między członków stanowi rodzaj rekompensaty dla członków za wykorzystanie przez spółdzielnie udziałów członkowskich. Wysokość tej nadwyżki jest uzależniona od dochodu spółdzielni uzyskanego w skali całego roku. Stąd jej podziału w formie oprocentowania udziałów nie można odnosić do stanu udziałów z ostatniego dnia roku, którego nadwyżka dotyczy. Musi on uwzględniać skalę całego roku, zatem uwzględniać to, przez jaki okres udziały pozostawały w dyspozycji spółdzieln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: I ACr 342/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie wadliwego określenia jednostki organizacyjnej PKP powinno spowodować, po ustaleniu właściwej jednostki dokonanie prawidłowego określenia strony, ponieważ przepis art. 194 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, w której nie dochodzi do przekształcenia podmiotowego po stronie pozwanej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: III AUr 164/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po opłaceniu w całości zaległych składek na ubezpieczenie społeczne przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, która zalegała z opłatą należnych składek na kwotę przekraczającą trzymiesięczną składkę, prowadzącemu działalność przysługują nieprzedawnione świadczenia, o których mowa w art. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1987 r., poz. 250 z późn. zm.). Dla uzyskania tych świadczeń, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: I AGCr 361/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z faktu posiadania akcji nie wynika, że do kwoty wartości akcji akcjonariusz jest wierzycielem spółki akcyjnej: musiałoby to bowiem oznaczać, że spółka akcyjna jest dłużna akcjonariuszowi określoną kwotę równą nominalnej wartości akcji, a tymczasem tak oczywiście nie jest. Akcja jedynie oznacza prawo akcjonariusza do udziału w dochodach spółki akcyjnej oraz w majątku jaki w toku likwidacji spółki pozostanie po zaspokojeniu długów: nadto wpłat na akcje - z pewnymi wyjątkami - nie wolno zwraca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: I ACz 27/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 142 § 1 i 2 k.p.c. doręczający (pracownik poczty) tylko wówczas sam oznacza datę doręczenia na zwrotnym poświadczeniu odbioru, jeśli odbierający pismo nie chce lub nie może tego uczynić. Jeśli natomiast odbierający pismo potwierdzi jego odbiór i datę, doręczający (pracownik poczty) stwierdza jedynie na potwierdzeniu odbioru sposób doręczenia, zaś datę doręczenia umieszcza tylko na doręczonym piśmie, nie zaś na zwrotnym poświadczeniu odbioru. Dla stwierdzenia zatem daty odbioru pis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: I ACz 522/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie o rozwód do czasu zakończenie procesu o zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: I ACz 272/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa między dwoma podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest ubezpieczonym a drugi ubezpieczycielem, o odszkodowanie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia mienia, jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: I ACz 200/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uzasadnione jest przypisywanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym gminy funkcji stationis municipii. W obrocie cywilnoprawnym i w procesie działają one /wyłączając komunalne osoby prawne/ w zastępstwie gminy. Zdolność prawną i zdolność sądową posiada gmina jako osoba prawna.W procesie należy zadbać o należyte oznaczenie strony. Jako powoda lub pozwanego należy wskazać gminę; zawsze gmina jest strona procesu. Jeżeli dochodzone roszczenie jest związane z działalnością wyodrębnionej jednostki [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, [110], 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU