STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 775/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, czy adnotacja w historii choroby, są dowodami niezdolności do pracy i nie mogą być odczytywane bezpośrednio jako dowody pobierania zasiłku chorobowego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 14 lutego 2008 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. ustalił dla J. P. wartość kapitału początkowego z uwzględnieniem 232 miesięcy składkowych; nie uwzględnił natomiast okresu od dnia 1 stycznia do dnia 9 czerwca 1995 r., obejmującego zwolnienie lekarskie po ustan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 920/08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie faktów prawotwórczych, tj. komu przysługiwało prawo własności nieruchomości i komu przysługiwało uprawnienie do zgłoszenia wniosku o ustanowienie prawa własności czasowej na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279 ze zm.) jako nierozerwalnie związanych z rozstrzyganiem określonych stosunków prawnych powinno nastąpić w postępowaniu administracyjnym a nie powództwem o ustalenie, opartym na art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 668/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 196 Konstytucji RP wynika, że określony tam immunitet sędziów Trybunału konstytucyjnego obejmuje również jego sędziów w stanie spoczynku. Przepis ten – co do istoty – ma identyczną treść jak art. 181 Konstytucji RP odnoszący się do sędziów innych niż Trybunał Konstytucyjny. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Andrzeja Z., oskarżonego z art. 212 § 2 k.k., na skutek zażalenia pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Krako [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 651/08.
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zwolnienie z tajemnicy jest wyjątkiem od zasady możności odmówienia zeznań. Korzystanie z wyjątku powinno być uzasadnione, a wyjątku nie można dowolnie rozszerzać. 2. Wniosek wszczynający postępowanie w sprawie zwolnienia od obowiązku zachowania zawodowej tajemnicy adwokackiej winien być dostępny dla zainteresowanych osób, podobnie jak udostępnia się wnioski o stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniach przygotowawczych. Nie jest to wniosek o czynności operacyjne, objęty tajnością [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: VI ACa 797/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem oceny programu telewizyjnego z punktu widzenia przesłanek uzasadniających nałożenie na nadawcę kary pieniężnej za naruszenie art. 18 ust. 1–5b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. nr 253 z 2004 r., poz. 2531) powinien być nie tylko emitowany obraz ale całość przekazu, z komentarzami prowadzącego i uczestników włącznie. UZASADNIENIE Powód – Telewizja P. S.A. w W. zaskarżył decyzję Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 388/08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakres świadczeń majątkowych ograniczony jest do represji związanych z wydanymi orzeczeniami, których nieważność stwierdzono w trybie przewidzianym ustawą oraz decyzji o internowaniu w stanie wojennym, a także z pozbawieniem życia lub wolności przez wymienione w ustawie organy bez zakończonego orzeczeniem postępowania. Z UZASADNIENIA W dniu 28 lutego 2008 r. M. M. złożył wniosek o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania za represjonowanie oraz za utratę zdrowia, w tym psychicznego w związku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKz 639/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przedstawienia dowodów świadczących o popełnieniu przez oskarżonego przestępstwa oraz przytoczenie okoliczności wskazujących na istnienie podstawy i konieczność stosowania tymczasowego aresztowania, o których mowa w art. 251 § 3 k.p.k., odnosi się nie tylko do postanowienia o zastosowaniu tego środka zapobiegawczego, ale również do decyzji o przedłużeniu jego stosowania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie Adama R., oskarżonego o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 306/08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania oskarżonych, którzy przez blisko 2 lata przetrzymywali ofiarę przykutą łańcuchem do ścian piwnicy, bez możliwości utrzymywania higieny, normalnego (intymnego) wykonywania czynności fizjologicznych, dostępu światła dziennego, ciągłej obserwacji przez zamontowaną w tym celu kamerę itd. itp. – uznać trzeba za bezprecedensowe okrucieństwo. Z UZASADNIENIA W sprawie o przestępstwa związane z wzięciem i przetrzymywaniem zakładnika w osobie K. O., a następnie jego zabójstwem, Prokura [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKzw 996/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie dalszej przerwy w rozumieniu art. 153 § 5 k.k.w. ma miejsce tylko wówczas, gdy wniosek w tym przedmiocie zostanie złożony przed upływem okresu wskazanego we wcześniejszym postanowieniu o udzielenie przerwy w karze. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2008 r., sprawy Piotra W., na skutek zażalenia obrońcy skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 12 września 2008 r., zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy. Z UZASADNIENIA (...) Udzielenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 814/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w granicach swego działania (art. 46 Prawa spółdzielczego). Przekroczenie tego zakresu oznacza naruszenie prawa, a uchwała podjęta niezgodnie z ustawą jest bezwzględnie nieważna (art. 58 § 1 k.c.). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Piotra Z. i Barbary Z., przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w P., o ustalenie, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, [110], 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU