STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 567/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla skutecznego nabycia prawa do renty socjalnej wymagane jest, aby naruszenie sprawności organizmu powstało w okresach uprawniających do tej renty, a nadto, by obecnie skutkowało istnieniem całkowitej niezdolności do pracy. Zatem skoro wnioskodawca nie jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, nie posiada uprawnień do renty socjalnej. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r., sprawy S. P., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o prawo do r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 28/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewidują bezwzględny wymóg uwzględnienia sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej uprawnionych. Pracodawca ma jednocześnie swobodę wyboru elementów podlegających ocenie. Każda próba ograniczenia i tworzenia jedynie słusznego katalogu kryteriów oceny sytuacji osoby uprawnionej do świadczenia, z oczywistych względów będzie zawsze niekompletna i pewnych okoliczności nie będzie uwzględniać. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 909/14
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych istotne dla zaliczenia roku pracy do okresu zatrudnienia wymaganego do uzyskania emerytury jest przepracowanie w tym roku wymaganej ilości dniówek obrachunkowych, a nie faktyczny okres pozostawania w ubezpieczeniu. Sąd Apelacyjny w Szczecinie – Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r., sprawy K. S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G., o emeryturę pomostową, na skutek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 913/14
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cykl zajęć plastyczno–ceramicznych nie stanowi utworu w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Szczecinie – Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r., sprawy Stowarzyszenia (...) na G., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S., przy udziale zainteresowanej J. B., o objęcie ubezpieczeniem społecznym, na sku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 1928/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisów art. 29 i art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 748) nie można wykładać w oderwaniu od założeń i celów reformy systemu świadczeń społecznych, przyjętej od dnia 1 stycznia 1999 r., w następstwie której regulacje zawarte w obu ww. przepisach znalazły się w obowiązującym porządku prawnym. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 1999 r. system miał charakteryzować się ograniczeniem zakresu podmiotowego wcze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 377/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wykazie A dziale XIV poz. 24 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43, ze zm.) nie są wymienione stanowiska, ale czynności ogólnie pojętego nadzoru lub kontroli w procesie produkcji wykonywanej w tych wydziałach i oddziałach, w których zatrudnieni są pracownicy wykonujący prace w warunkach szczególnych. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 830/14
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonywanie powtarzalnych czynności nie może prowadzić do powstania dzieła. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r., sprawy (...) w R., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S., przy udziale zainteresowanych L. N., P. S., D. Z., S. S., o objęcie ubezpieczeniem społecznym, na skutek apelacji płatnika, od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. akt VII U 2622/12: 1. odda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 1211/14
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby, które zostały wskazane w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (art. 56 ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe) są osobami uprawnionymi do dokonania na ich rzecz wypłat z rachunku bankowego zmarłego posiadacza rachunku po dacie jego śmierci. Wszelkie inne operacje polegające na wypłatach przez bank środków z rachunku bankowego po śmierci posiadacza tego rachunku, zgodnie z dyspozycjami niespełniającymi wymagań z art. 56 ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe, które z chwilą śmierci prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1211/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełne zatrudnienie w warunkach szczególnych pojmowane jest jako bezwzględna cecha tego zatrudnienia jako uprawniającego do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego. Możliwe jest przy tym łączenie w przebiegu dniówki prac o różnym charakterze, polegające na wykonywaniu nie jednego, lecz kilku rodzajów prac w szczególnych warunkach, wymienionych w wykazie. W takim wypadku do czasu pracy w warunkach szczególnych zlicza się czas równolegle wykonywanych czynności tylko wtedy, gdy różne prace, wszystkie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 286/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie przedemerytalne jest świadczeniem o charakterze wyjątkowym, przysługującym ubezpieczonym o długim stażu ubezpieczeniowym, którzy z przyczyn od siebie niezależnych utracili źródło dochodu, a ze względu na wiek nie mogą jeszcze uzyskać prawa do emerytury. Zatem przesłanki do przyznania świadczenia winny być interpretowane ściśle, a dla uzyskania prawa do świadczenia konieczne jest łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w ustawie z 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, [12], 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU