STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 10, Sygnatura: V KK 370/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2007 r., V KK 370/07[1] Oddanie skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej może nastąpić tylko w razie wymierzenia kary ograniczenia wolności. Sąd Najwyższy wyraził zaprezentowany pogląd w oparciu o następujący stan faktyczny. Sąd Rejonowy, wyrokiem nakazowym z dnia 2 stycznia 2007 r., uznał Damiana G. za winnego popełnienia zarzucanego mu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 740/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 października 2007 r., sygn. III AUa 740/07[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Osobisty charakter prawa o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego sprawia, że prawo to nie należy do spadku, jako ściśle związane z osobą zmarłego (art. 922 § 2 k.c.). Zatem po śmierci zmarłego sprawa nie może już toczyć się z udziałem następców prawnych zmarłego i winna być umorzona na podsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 października 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 5, Sygnatura: VI P 300/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI cd. V Chęć uczestniczenia na europejskim rynku pracy wiąże się z konsekwencjami nie tylko w zakresie uprawnień, ale i także z kwestią podlegania prawu już nie państwa ojczystego, lecz państwa członkowskiego, w którym praca ma być świadczona. Sąd Rejonowy Sąd Pracy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 paź [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 10, Sygnatura: IV KK 142/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2007 r., sygn. IV KK 142/07[1] Pozbawieniem wolności w rozumieniu art. 325c pkt 1 k.p.k. jest każde, wynikające z decyzji właściwego organu, uniemożliwienie osobie swobodnego poruszania się. Pozbawieniem wolności jest zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, odbywanie zasadniczej lub zastępczej kary pozbawienia wolności. Nie ma znaczenia podstawa prawna pozbawienia wolności, a istotny jest sam fakt, że osoba jest pozbawiona w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 1033/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. I ACa 1033/06[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Niewątpliwie naruszeniem dobra osobistego w postaci tak rozumianego prawa do grobu jest dokonane bez zgody osób uprawnionych usunięcie lub uszkodzenie nagrobka, dokonanie zmian w umieszczonych na nim napisach itp. Tego rodzaju zachowania uzasadniają udzielenie ochrony z art. 24 § 1 zdanie 2 k.c., polegającej na nakaza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego Lublinie z dnia 17 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 9, Sygnatura: III APa 24/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Anna Musiała GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego Lublinie z dnia 17 sierpnia 2006 r., sygn. akt III APa 24/06 Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie: Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 7, Sygnatura: III SPP 30/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2006 r. III SPP 30/06[1] Orzeczenie w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania staje się zbędne po uprawomocnieniu się wyroku kończącego postępowanie w sprawie. Sąd Najwyższy wyraził zaprezentowaną tezę na gruncie następującego stanu faktycznego. Romuald K. złożył w dniu 29 kwietnia 2006 r. przez swego pełnomocnika skargę, w której - na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1553/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Anna Musiała GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r., sygn. akt III AUa 1553/05[a] Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie: Nie ma podstaw do odmowy zastosowania art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) w przypadku udowodnionego związku między zajściem wypadku a spożyciem przez poszkodowanego alkoholu lub innych środków odurzających. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2006 roku

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 116/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2006 roku, sygn. II AKa 116/06[1].- Maciej Kiełtyka Oskarżeni przewożąc S. W. do pracy w domu publicznym w Niemczech nie stosowali wobec niej gróźb, siły, ani też nie wykorzystali innej formy przymusu, czy też uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą. S. W. w Polsce trudniła się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: DzKw 38603/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paweł Czubik[*] Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (DzKw 38603/05) z dnia 31 maja 2006 r. (w sprawie konieczności uwierzytelniania zagranicznych dokumentów dotyczących przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu) Główna teza glosowanego orzeczenia brzmi: (...) Pełnomocnictwo (...) sporządzone przed notariuszem publicznym Stanu Illinois (...), na podstawie którego sporządzona została (...) umow [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, [12], 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU