STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: I OSK 134/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Decyzja o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie jest decyzją związaną, gdyż w istocie starosta, otrzymując wniosek komendanta, jest zobowiązany do wydania decyzji o skierowaniu, co wynika wyraźnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym. Natomiast ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i przypisywanie temu naruszeniu punktów karnych jest kwestią odrębną, bowiem ewidencję tę prowadzi Policja, zaś kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji nie może dokonywać [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: I GSK 95/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli chodzi o doręczanie pism, przepis art. 83 ustawy z 2004 r. – Prawo celne przewiduje możliwość doręczenia zastępczego w trybie w nim określonym, tych pism, które skierowane są do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu. Natomiast jeśli chodzi o możliwość doręczenia zastępczego decyzji, to w trybie art. 83 Prawa celnego jest ono możliwe wyłącznie w stosunku do decyzji, o których mowa w art. 82 Prawa celnego, czyli decyzji wydanych w stosunku do osoby nieznanej, które to decyzje [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: I GSK 740/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 23 ust. 5 ustawy z 2004 r. – Prawo celne może być podstawą do wydania postanowienia (nie decyzji) o zmianie takich danych, które nie mają i nie mogą mieć wpływu na wysokość długu celnego i zastosowaną procedurę celną. Art. 23 ust. 3 Prawa celnego może być podstawą do wydania decyzji, ale tylko przed zwolnieniem towaru i tylko w zakresie określenia kwoty wynikającej z długu celnego lub rozstrzygnięcia o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego. 2. Podstawą do dokonania zmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II GSK 608/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Godzeniem się na naruszenie obowiązków lub warunków przewozu przez załadowcę jest sytuacja, gdy nie podjął on żadnych działań celem ustalenia, czy pojazd po załadunku nie stał się pojazdem nienormatywnym. Natomiast z wpływem na naruszenie mamy do czynienia wówczas, gdy załadowca w taki sposób rozmieszcza ładunek, że powoduje to przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: I FSK 2187/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprzedaży zajętego udziału organ egzekucyjny dokonuje dopiero wówczas, gdy egzekucja z należności przysługujących zobowiązanemu z tytułu zajętego udziału nie prowadzi do pełnego pokrycia dochodzonej należności pod warunkiem, że sąd rejestrowy uwzględniając wniosek organu taką sprzedaż zarządzi, a umowa spółki nie zawiera ograniczeń zbycia udziału. 2. Gdy sąd nie zarządzi sprzedaży zajętego udziału, pozostają w mocy dokonane czynności egzekucyjne, czyli zajęcie udziału oraz należności przysłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I OSK 2697/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ani starosta, ani samorządowe kolegium odwoławcze, prowadząc postępowanie w sprawie dotyczącej uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, nie mają kompetencji do samodzielnego ustalania ilości punktów przypisanych kierowcy ze względu na naruszenie przez niego przepisów ruchu drogowego. Organy te – stosownie do art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym – wiąże wniosek komendanta wojewódzkiego Policji o skierowanie danego kierowcy na egzamin sprawdzający jego kwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: I OSK 2664/12
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko wykazanie w postępowaniu prowadzonym przez starostę, na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym stosownym orzeczeniem, że liczba punktów jest nieprawidłowo wyliczona, może stanowić podstawę do tego, aby starosta nie skierował kierowcy na kontrolne sprawdzenie, na wniosek komendanta. Nie zostanie bowiem spełniona przesłanka, o której mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym, w innym przypadku, gdy nie ma żadnego przeciwdowodu – stosownego orze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 85, Sygnatura: I OSK 2584/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcia „zmuszenie”, którym posługuje się art. 1 ust. 2 ustawy z 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie można tylko sprowadzać do bardzo wąsko rozumianych represji czy prześladowań wobec właściciela nieruchomości. Pod pojęciem tym mogą się zawierać również inne okoliczności związane z udręczeniem fizycznym czy psychicznym stosowanymi nie tylko wobec właściciela nieruchomości, lecz również [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: I FSK 1023/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczności zawierania umów, sposób płatności za wykonane transakcje i charakter wzajemnych relacji pomiędzy kontrahentami (korzystanie wyłącznie z pośredników, brak dążenia do osobistego kontaktu z właścicielem firmy) świadczą o tym, że skarżącemu wykazano na podstawie obiektywnych przesłanek, że „transakcja mająca stanowić podstawę do odliczenia wiązała się z przestępstwem w dziedzinie podatku od wartości dodanej, popełnionym na wcześniejszym lub dalszym odcinku łańcucha dostaw. Nacz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II FSK 1477/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) możliwość odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1–3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) dotyczy wyłącznie ustalania wartości rynkowej przedmiotu zbycia, a zatem określenia wartości rynkowej aportu, nie zaś wartości obejmowanych udziałów (akcji). Przyznane organo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, [12], 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU