STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 106, Sygnatura: I ACa 636/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa franchisingu jest umową wzajemną, jednakże w jej przypadku z reguły ma się do czynienia z niewymiernością wielu, nawet podstawowych świadczeń dokonywanych przez dawców franchisingu. Trudno bowiem w sposób wymierny ocenić udostępnienie koncepcji systemowej prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego, doświadczenia zawodowego, oznaczenia przedsiębiorstwa, a także licencji znaku towarowego, czy innych praw własności intelektualnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 199 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 687/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy znak towarowy jest powszechnie znany, przesądza powszechna jego znajomość przede wszystkim wśród potencjalnych nabywców. Jednakże ze względu na daleko posuniętą specjalizację produkcji nie da się wykluczyć, że ów krąg potencjalnych nabywców będzie się ograniczał do zamkniętej grupy specjalistycznych nabywców. Niekoniecznie więc znak znany w tej grupie będzie znany przeciętnemu nabywcy, który nie uczestniczy w tym specjalistycznym obrocie, stąd nie było podstaw do odmowy przeprowadzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: I ACa 1105/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.), sąd ma obowiązek badania z urzędu, czy po stronie powoda występuje interes prawny w domaganiu się ustalenia. Niezbadanie przez sąd istnienia interesu prawnego jest równoznaczne z niewyjaśnieniem wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i świadczy o nierozpoznaniu istoty sprawy. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 1999 r. sprawy z powództwa Bogdana Z. i Witolda Z. przeciwko Gminie P. o zw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 60, Sygnatura: I ACa 582/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu cywilnym, wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania, nie jest dopuszczalne odpowiednie stosowanie przepisu art. 378 § 3 k.p.c. Specjalny charakter skargi o wznowienie postępowania wyklucza bowiem stosowanie przy jej rozpatrywaniu przepisów regulujących postępowanie odwoławcze. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Bolesława J. przeciwko Jadwi-dze K., Robertowi W. i Lechowi J. przy udziale interwenienta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 996/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dopuszczalne jest powództwo o ustalenie nieważności uchwały w wypadku jej bezwzględnej nieważności, jednakże powinno być ono wniesione w trybie art. 189 k.p.c. na zasadach ogólnych. II. Brak jest podstaw, by zasadę z art. 365 § 4 Kodeksu handlowego rozciągać na akcjonariusza banku spółki akcyjnej, w której kapitale akcyjnym spółka ta ma znaczny pakiet akcji. Akcje nie są akcjami własnymi spółki, a są akcjami innego podmiotu o odrębnej osobowości prawnej. Akcjonariusz ten ma niczym nieogranic [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 105, Sygnatura: I ACa 941/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powierzenie pieczy nad samochodem na podstawie umowy przechowania podmiotowi prowadzącemu parking strzeżony, będącemu przedsiębiorcą innym niż hotel powoduje, iż hotel nie ma możliwości sprawowania pieczy nad rzeczą. Umieszczenie zatem przez posiadacza pojazdu - w imieniu własnym - samochodu na parkingu strzeżonym przez przedsiębiorcę odrębnego od hotelu, nawet jeżeli parking został wskazany danemu posiadaczowi przez obsługę hotelową, nie oznacza "wniesienia rzeczy" w rozumieniu art. 846 § 2 k.c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: I ACa 679/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana przeznaczenia nieruchomości z rolnej na działki budowlane, wyłącza nieruchomość spod działania przepisów dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, również stanowiła podstawę do uznania, że nieruchomość leśna, wskutek dokonanej parcelacji, utraciła swój dotychczasowy charakter. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 1998 r. sprawy z powództwa Anny R. i Ignacego D. przeciwko Skarbowi Państwa -Nadleśnictwu Ch. i Agencji Własności Rolnej Skarbu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 150, Sygnatura: I ACa 322/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znaczny stopień samodzielności biura maklerskiego oraz jego wyodrębnienie finansowo-organizacyjne, które zezwalały mu na samodzielne podejmowanie decyzji, nie wyłączało go spod nadzoru organów banku, a kierujący biurem był powołany i odwoływany przez zarząd banku. Powierzenie nadzoru jednemu członkowi zarządu banku nad działalnością biura z reguły nie powinno zwalniać pozostałych członków zarządu od odpowiedzialności w tym zakresie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy z powództw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 222/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 204 § 1 Prawa spółdzielczego przystąpienie spółdzielni mieszkaniowej do spółki prawa handlowego, której przedmiotem działania jest m.in. handel sprzętem technicznym i elektronicznym – nie może być traktowane jako statutowa działalność tej spółdzielni. Tego rodzaju działalność jest sprzeczna z art. 204 § Prawa spółdzielczego i przepisami statutu wymienionej spółdzielni. Z UZASADNIENIA Powodowie w pozwie wniesionym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Ch. domagali się uchyl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 15, Sygnatura: I ACz 283/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy rozstrzyganiu kolizji dwóch znaków towarowych (ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych – Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) należy brać pod uwagę ogólne podobieństwo i elementy zbieżne obu znaków oraz wrażenie, jakie wywierają w całości na nabywcę, niż przywiązywać wagę do drobnych, nieistotnych różnic. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 1998 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku “ZPT-MARKET 1” Spółki z o.o. w P. z udziałem R [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, [12], 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU