STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: II SA/Rz 226/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy obliczaniu terminu na wczytanie danych cyfrowych z kart kierowców, powinny być brane pod uwagę wyłącznie dni zarejestrowanej działalności. 2. Skoro przy obliczaniu dni zarejestrowanej działalności nie zostały uwzględnione dni, kiedy kierowca pozostawał na urlopie oraz dni rejestrowania czasu pracy na wykresówkach, to na podstawie takiego opisu analizy danych w decyzji nie sposób wywnioskować, jakiego rodzaju aktywność kierowcy wynikająca – zdaniem organu – z ewidencji czasu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: IV SA/Wr 385/16
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalając wysokość kary pieniężnej, inspektor sanitarny winien – co wynika wprost z art. 52a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) – uwzględnić w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego lub wytworzonej lub wprowadzonej do obrotu nowej substancji psychoaktywnej. Nie jest to jednak jedyny czynnik mający wpływ na wysokość kary, gdyż istotna może być również szkodliwoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 85, Sygnatura: II SA/Gl 245/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umiejętność właściwego odczytywania danych z tachografu i karty kierowcy (która to umiejętność wymagana jest także od przedsiębiorcy w ramach kontroli przestrzegania prawa przez pracowników) w pełni wchodzi w zakres kompetencji inspektorów transportu drogowego i zbytecznym jest w tym zakresie w postępowaniu administracyjnym powoływanie dodatkowego biegłego. Jeśli strona kwestionuje dokonany odczyt i ustalenia zawarte w protokole pokontrolnym, może przedstawiać stosowne przeciwdowody i ekspertyzy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Posiadanie przez stronę ważnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami silnikowymi, nie stanowi przeszkody do poddania kierującego kontroli stanu zdrowia, w sytuacji wystąpienia uzasadnionych przesłanek. Zaświadczenie o stanie zdrowia nie stanowi bowiem źródła nabycia określonych praw, a jedynie dodatkowy warunek uprawniający do kierowania pojazdami. 2. Stosownie do treści art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy z 2011 r. o kierujących po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 82, Sygnatura: V SA/Wa 1048/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Informacje przekazane przez ukraińskie i rosyjskie organy celne mogą stanowić w postępowaniu celnym dowód w sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2017 r., sprawy ze skargi (...) S.A. z siedzibą w (…), na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) z dnia (...) lutego 2016 r., nr (…), w przedmiocie unieważnienia zgłoszenia celnego, oddala skargę. UZASADNIE [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 91, Sygnatura: I SA/Bd 136/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydana w danej sprawie informacja taryfowa nie wiąże organów celnych w innych sprawach, jednak organ powinien zbadać, czy i jak dalece sytuacja jest analogiczna do sytuacji, w której została ona wydana. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2017 r., sprawy ze skargi U. P. sp. z o.o. z siedzibą w O., na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie należno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 101, Sygnatura: II SA/Kr 1305/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedyną przesłanką, podlegającą badaniu w postępowaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na podstawie powołanego przepisu, jest wydanie ostatecznej decyzji o uznaniu danej osoby za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Organ orzekający o zatrzymaniu prawa jazdy nie może natomiast ponownie weryfikować sytuacji materialnej i osobistej dłużnika, skoro tego rodzaju okoliczności powinny być uprzednio ustalone w odrębnym postępowaniu, dotyczącym uznania za dłużnik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II SA/Ke 120/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby na podstawie art. 130 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym mogło dojść do usunięcia punktów karnych z ewidencji, musi upłynąć rok bez naruszenia przez kierowcę przepisów ruchu drogowego, za które przypisana liczba punktów przekroczyłaby łącznie 24 punkty. Rok ten należy liczyć pomiędzy kolejnymi wykroczeniami. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2017 r., sprawy ze skargi S. S., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (.. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: III SA/Gd 121/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zdarzeniem, z którym ustawodawca wiąże skutek w postaci skierowania na badania psychologiczne jest dopuszczenie się przez kierującego pojazdem naruszeń przepisów ruchu drogowego, skutkujące przekroczeniem liczby 24 punktów, niezależnie od daty wpisów dokonanych w ewidencji, nawet gdy nastąpiły one po upływie roku od dnia popełnienia naruszenia. 2. Nie wolno usuwać z ewidencji kierowców punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, jeżeli w ciągu roku od dnia naruszenia kierowca dopuścił s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: III SA/Gd 120/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego datą istotną jest data naruszenia przepisów ruchu drogowego. Natomiast wpis punktów do ewidencji, będący konsekwencją naruszenia przepisów, ma jedynie charakter techniczny a data dokonania wpisu w żadnym wypadku nie ma wpływu na ustalanie rocznego terminu, po upływie którego wpisane do ewidencji punkty podlegają usunięciu. 2. Jeśli chodzi o wpis tymczasowy do ewidencji, to również odnosi się on do naruszenia przepisó [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, [12], 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU