STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: I ACz 272/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa między dwoma podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest ubezpieczonym a drugi ubezpieczycielem, o odszkodowanie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia mienia, jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: I ACr 87/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poza innymi warunkami potrącenia określonymi w art. 498 § 1 k.c. przepis ten stanowi, że potrącenie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy obie wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem (lub innym organem państwowym). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: I ACz 138/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Ogłoszenie upadłości, w stosunku do osoby przeciwko której wierzyciel egzekucyjny wcześniej wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 k.p.c., nie uzasadnia zawieszenia postępowania klauzulowego.II. Przepis art. 788 k.p.c. ma zastosowanie w wypadku zmiany stron. Przepis ten nie może natomiast służyć usunięciu nieprawidłowości powstałych wskutek niewłaściwego oznaczenia strony przeciwko której wydany został tytuł egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 11 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: I ACz 257/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o podwyższenie na podstawie art. 907 § 2 k.c. renty, którą zakład ubezpieczeń wypłaca powodowi w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku komunikacyjnego, będącego jednocześnie wypadkiem przy pracy, nie jest sprawą z zakresu prawa pracy podlegającą ustawowemu zwolnieniu od opłat sądowych (art. 462 § 1 w związku z art. 476 § 1 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: I ACr 198/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Zażalenie takie bez względu na nadaną mu formę, podlega odrzuceniu, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu przewidzianego w art. 394 § 2 k.p.c. Wyłączona jest więc możliwość rozpoznania złożonego środka odwoławczego jako rewizji, albowiem rewizja przysługuje tylko od wyroków sądu pierwszej instancji (art. 367 k.p.c.), oraz postanowień orzekających co do istoty sprawy 9 art. 518 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 września 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 12, pozycja: 56, Sygnatura: I ACz 669/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do informacji zawierających elementy ocenne - jako nie podlegających weryfikacji w płaszczyźnie prawdziwości - nie ma zastosowania tryb przewidziany w art. 139 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45 z 1993 r., poz. 205). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACz 78/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o umorzenie egzekucji wytoczonym na podstawie przepisu art. 53 ust. 3 Prawa bankowego z 1989 r., sąd może badać wszelkie wymogi formalne "bankowego tytułu wykonawczego" przewidziane w art. 53 ust. 2a Prawa bankowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnych w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACr 305/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada nominalizmu ma nadal zastosowanie do przedawnionych wierzytelności hipotecznych, gdyż art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 ze zm.) nie uchyla zakazu przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 392/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 3581 § 3 k.c. wynika i to, że zmiana wysokości świadczenia, czyli waloryzacja nie następuje ex lege z momentem zmiany siły nabywczej pieniądza, gdyż źródłem waloryzacji (obok umowy) jest orzeczenie sądu, które ma kształtujący walor, albowiem decyduje o wysokości i zakresie waloryzacji. Dopiero więc z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądowego dokonującego waloryzacji, zasądzona kwota staje się wymagalna, gdyż z tym momentem dochodzi do przekształcenia bliżej nieoznaczonego po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 399/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca w rozumieniu art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz 344) i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. Nr 89, poz. 527) jest nie posiadacz lub kierowca pojazdu w rozumieniu § 2 tegoż rozporządzenia, lecz każda inna osoba fizyczna, która prowadząc p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, [111], 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU