STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 389/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystanie przez bank dyspozycji klientów podpisanych in blanco, przeprowadzanie transakcji typu forward, których warunki nie były uzgodnione z klientami, zniszczenie części dokumentacji bankowej i brak nadzoru nad pracownikami umożliwiający prowadzenie przez nich działalności przestępczej przy wykorzystaniu środków pieniężnych klientów skutkuje odpowiedzialnością za własny czyn niedozwolony na podstawie art. 415 k.c. UZASADNIENIE Powód A wniósł o zasądzenie od pozwanego X Bank SA kwoty 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 282/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd nie może samodzielnie dokonywać zmian w treści wniosku złożonego na podstawie art. 335 § 1 k.p.k. Zmiana treści wniosku dokonana samodzielnie przez sąd stanowi wszak zmianę warunków porozumienia zawartego pomiędzy prokuratorem a oskarżonym. Każda modyfikacja treści wniosku wymaga zatem zgody stron, a bez uzyskania ich akceptacji odnośnie do dokonanych zmian, wniosek nie może stanowić podstawy wydania wyroku na podstawie art. 343 § 1 i § 6 k.p.k. Jeżeli zaś sąd samodzielnie, bez zgody upra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKzw 972/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt oczekiwania przez osadzonego na leczenie operacyjne jest z reguły niewystarczający do udzielenia przerwy, o zasadności której może być mowa dopiero wówczas, gdy wyznaczony został już termin zabiegu, a nadto jest on możliwy do przeprowadzenia jedynie w szpitalu wolnościowym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Piotra D., skazanego za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 14 paźd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 449/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja art. 154 § 1 k.p. wyznacza jedynie podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, który może być odmiennie, tj. korzystniej unormowany choćby w umowie o pracę czy też w układach zbiorowych pracy, biorąc pod uwagę specyficzne warunki panujące na danym stanowisku pracy bądź charakterystyczne dla określonego zawodu, nie pozbawiając jednak takiego dodatkowego urlopu charakteru urlopu wypoczynkowego, którego przeznaczeniem jest przede wszystkim wypoczynek i regeneracja sił konkretnego pracownik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 135/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda polegająca na pogorszeniu stanu nieruchomości w wyniku niezgodnych z zasadami prawidłowej gospodarki czynności zarządzania i gospodarowania, jako następczych w stosunku do bezprawnego objęcia jej w posiadanie, nie pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z wadliwą decyzją nacjonalizacyjną. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 10 lutego 2001 r., skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powód M. domagał się zasądzenia kwoty 9 494 692,40 zł tytułem: [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 361/08.
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zajmowanie się sprawami majątkowymi w rozumieniu art. 296 § 1 k.k. to m.in.: wykonywanie czynności o kompetencjach władczych, kierowanie sprawami majątkowymi w sposób identyczny lub zbliżony zakresowo do tego, co czynić może sam mocodawca, podejmowanie czynności polegających na zarządzaniu mieniem, decydowanie w zakresie składników majątkowych, zawieranie umów, w wyniku których następuje przeniesienie własności, obciążenie majątku, zniesienie obowiązków lub przyjęcie zobowiązań obciążających m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 839/08
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie zawarte w art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25 ze zm.) odnosi się do małżonka rolnika, który nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego ale pracuje w tym gospodarstwie lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 16 lipca 2008 r., Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w O. zmienił decyzję Kasy Rolniczego Ubez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 809/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W toku postępowania odwoławczego, toczącego się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, nie obowiązują ograniczenia w zakresie środków dowodowych, takie jak w postępowaniu przed organem emerytalno–rentowym. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2008 r. Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił odwołanie J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 18 marca 2008 r. w przedmiocie wysokości emerytury. Z ustaleń Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 793/08
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jego wysokości, nie uwzględnia się okresów pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 31 marca 2008 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P., na podstawie przepisów art. 10 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 1258/07
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec nieuregulowania w Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Dz.U. z 1997 r. nr 45, poz. 286) skutków prawnych umownego zastrzeżenia rozwiązania umowy sprzedaży w określonym terminie w wypadku niewykonania obowiązku przez strony odpowiednie zastosowanie mają przepisy Konwencji regulujące następstwa odstąpienia od umowy. UZASADNIENIE Powód A Spółka Akcyjna z siedzibą w D. (Ukraina) wystąpił przeciwko B Spółce z ograniczoną odp [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, [111], 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU