STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21 maja 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 9, Sygnatura: VI P 54/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI IX-11-2010 Do przepisów regulujących wynagrodzenia zastępców dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ nie stosuje się ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 230 z późn. zm.), ponieważ kierownikiem państwowej jednostki organizacyjnej jaką jest NFZ, posiadającej osobowość prawną – jest Prezes NFZ, a co za tym idzie – zastępcami kierownika takiej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I SA/Lu 781/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli adwokat (radca prawny) wykonuje czynności związane z pomocą prawną udzieloną z urzędu przez sąd i następuje to na warunkach wskazanych wyżej, oznacza to pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 17 stycznia 2007 r., sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółki partnerskiej, na decyzję Dy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 4, Sygnatura: C- 404/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr hab. Robert Stefanicki - Uniwersytet Wrocławski Nieodpłatność przywrócenia zgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich[1] Artykuł 3 dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji musi być interpretowany w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych pozwalających sprzedawcy, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 60, Sygnatura: III SA/Gl 92/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 175, poz. 1458), obowiązanym do wystąpienia z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia w terminie sześciu miesięcy wynikającym z art. 10 ust. 2 tej ustawy – pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowej decyzji – był również przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

KONSUMENT W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ANNA MĄCZYŃSKA DR MACIEJ MĄCZYŃSKI (adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) KONSUMENT W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ System rynkowy i jego elementy Termin "system rynkowy" podkreśla założenie, zgodnie z którym, tylko systemowe podejście do analizowanych zjawisk społecznych jest metodologicznie najwłaściwsze. Zwłaszcza, że nie ma w gospodarce rynkowej zjawisk jednoprzyczynowych[1]. W konsekw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: II OSK 465/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie wszczęte wnioskiem o wydanie zaświadczenia powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia żądanej treści lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie. Postępowanie to nie ma charakteru postępowania administracyjnego ogólnego i nie kończy się rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Dlatego też na bezczynność w przedmiocie wydania zaświadczenia nie przysługuje zażalenie, o jakim mowa w art. 37 k.p.a. Wobec cze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r. - Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 6, Sygnatura: II OSK 465/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. II OSK 465/08. Problematyka wydawania zaświadczeń rzadko jest przedmiotem rozważań doktryny, która skupiona jest raczej na analizie typowych postępowań jurysdykcyjnych. Tymczasem problem wydawania zaświadczeń może mieć istotny wpływ na toczące się postępowanie administracyjne ogólne: często bowiem zaświadczenie może nawet przesądzić o wyniku sprawy & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: I SA/Po 15/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nie zlikwidował działalności gospodarczej, dochodzi do przyjęcia przez ustawodawcę fikcji prawnej, iż podatnik ten nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to także sytuacji, gdy podatnik nie uzyskuje dochodów z tytułu tejże działalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 27 marca 2008 r., sprawy ze skargi Klaudyny K., na decyzję Dyrektora Izb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: I SA/Gl 899/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reguły ustanowione w art. 115 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 229 z 2005 r., poz. 1954 z późn. zm.) odnoszą się do podziału kwoty uzyskanej w ramach jednej, konkretnej egzekucji bądź egzekucji pozostających w zbiegu. Uprawnionym jest więc pogląd, że koszty egzekucyjne wymienione w art. 115 § 1 pkt 1 tej ustawy – to koszty tego (lub połączonych) postępowania egzekucyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 103, Sygnatura: I ACa 41/08
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 158 k.c., zarówno umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości jak i umowa przenosząca własność powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Aby zatem zawrzeć umowę o przeniesieniu własności w trybie złożenia i przyjęcia oferty, koniecznym byłoby złożenie zarówno oświadczenia woli o przedstawieniu oferty, jak i oświadczenia woli o jej przyjęciu w formie aktu notarialnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2008 r., na rozprawie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, [111], 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU