STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 82, Sygnatura: I CKN 438/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie z mocy prawa własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 250 ze zm.) ma w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia tejże nieruchomości na rzecz innej osoby charakter wiążący zarówno co do faktu nabycia własności przez określoną osobę w oznaczonej dacie, jak i co do prawotwórczych przesłanek faktycznych przyjętych za podstawę nabycia prawa stosownie do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 październik 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 83, Sygnatura: I CKN 254/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 218 § 4 Prawa spółdzielczego nie daje podstaw do potrącenia z wartości lokalu - zaktualizowanej w sposób przewidziany w art. 229 § 1 tego Prawa - kwoty niespłaconego kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, przy ustaleniu należności przypadającej osobie uprawnionej z tytułu wkładu mieszkaniowego wobec wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 84, Sygnatura: I CKN 41/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieodpłatne nabycie własności budynków i innych urządzeń oraz lokali przez spółdzielnię w trybie art. 2 „c" ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464) możliwe jest także wówczas, gdy ww. nieruchomości budynkowe bądź lokalowe zostały wybudowane lub nabyte ze środków własnych spółdzielni lub ich związków, których majątki - na podstawie przewidzianych w Prawie spółdzielczym lub innych przepisach - p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 93, Sygnatura: II CKN 512/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli zgodnie z przepisami prawa, przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej - to spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej w walucie obcej określonej w umowie, nie zaś w złotych polskich stanowiących przelicznik tej sumy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 94, Sygnatura: II CKN 509/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania banku przy sprawdzaniu właścicielskich uprawnień zastawnika powinny być oceniane z uwzględnieniem staranności i ostrożności, wymaganych od instytucji bankowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 95, Sygnatura: II CKN 505/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 816 k.c. zwiększenie składki ubezpieczeniowej może nastąpić tylko w razie ujawnienia po zawarciu umowy okoliczności, wskazujących na zwiększenie prawdopodobieństwa „wypadku" objętego umową ubezpieczenia, a nie innego wypadku, wskazującego np. na złą kondycję ubezpieczającego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: III CZP 67/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółdzielnia mieszkaniowa w umowie z wierzycielem może zobowiązać się do przeznaczenia sumy zadłużenia na poczet wkładów budowlanych na rzecz osób wskazanych przez tego wierzyciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 97, Sygnatura: II CKN 518/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 2 lit. c ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.) nie wyklucza, aby w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków (art. 2 lit. c ust. 1 tej ustawy) nałożyć na „inną osobę prawną” (poza spółdzielnią) obowiązek uiszczenia pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w razie zbycia tego prawa przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 106, Sygnatura: III CKN 387/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o spełnienie świadczenia z tytułu wierzytelności objętej przelewem dłużnik może stawiać zarzuty dotyczące stosunku wewnętrznego między cedentem a cesjonariuszem, a w szczególności kwestionować prawidłowość causae przelewu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 107, Sygnatura: I CKN 837/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie porozumienia o utworzeniu przez producenta własnej sieci handlowej na swoje wyroby, zawierającego zastrzeżenie, że mogą należeć do niej tylko przedsiębiorstwa handlowe, z wyłączeniem produkcyjno-handlowych - nie musi samo przez się stanowić niedopuszczalnej praktyki monopolistycznej określonej w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 grudnia 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (tekst jedn. DZ.U. Nr 80 z 1995 r., poz. 405 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, [112], 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU