STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACr 185/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że powód na skutek nieprawidłowego wypełnienia dokumentów celnych spowodował naliczenie podatku obrotowego nie uzasadnia przyjęcia, że uiszczając taki podatek, powód spłacił dług, który obciążył stronę pozwaną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACz 361/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W toku całego postępowania, do chwili uprawomocnienia się postanowienia oddalającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, nie ma podstaw prawnych do pobierania od strony opłat od składanych przez nią wniosków czy środków odwoławczych, tym bardziej od środków odwoławczych od postanowień wydanych w toku postępowania o zwolnienie od kosztów sądowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 115/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedołożenie przez maklera należytej staranności, polegającej na nie sprawdzeniu upoważnienia osoby zawierającej z nim umowę pośrednictwa może być uznane za winę przyjmującego zlecenie i pociągać za sobą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną dającemu zlecenie na podstawie przepisów art. 471 w zw. z art. 472 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 248/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przedmiotem ważnego zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, w tej też walucie powinno nastąpić spełnienie świadczenia, zgodnie z zasadą nominalizmu wyrażoną w art. 358 § 1 k.p.c., która dotyczy zarówno świadczeń wyrażonych w pieniądzu polskim, jak i świadczeń wyjątkowo (stosownie do art. 358 k.p.c.) wyrażonych w walucie obcej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACz 460/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie postępowania w oparciu o art. 177 § 1 pkt. 1 k.p.c. na tej podstawie, że złożone zostało podanie o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawie prejudycjalnej jest oczywiście, z wyżej wskazanych przyczyn, tym bardziej niedopuszczalne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 455/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zmiany wysokości świadczenia pieniężnego oparte na art. 358 1 § 3 k.c. ma charakter roszczenia ubocznego, które powstaje w ramach istniejącego już zobowiązania pieniężnego i dzieli jego los. Spełnienie świadczenia wynikającego z tego zobowiązania nie oznacza jednak wygaśnięcia roszczenia z art. 358 1 § 3 k.c. jeżeli tylko zgłoszone zostało przed wygaśnięciem roszczenia głównego. Jako roszczenie raz już zgłoszone, uzyskuje byt niezależny od roszczenia głównego i realizowane może być na o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 236/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że powód nie zgłasza wniosków dowodowych, czy też zajmuje bierne stanowisko w sprawie nie zwalnia sądu od przeprowadzenia dowodów koniecznych dla wyjaśnienia spornych kwestii z urzędu (art. 3 § 2 k.p.c. i art. 232 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 167/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powołanie się przez strony w umowie na uchwałę, którą zbędnie podjęto, stanowi okoliczność bez znaczenia dla sprawy, w umowach bowiem należy badać (jeżeli nasuwają się wątpliwości) jaki był zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na dosłownym brzmieniu (art. 65 § 2 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 182/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie bowiem jest nienależne, kiedy brak było podstawy prawnej do jego dokonania, istniejącej w chwili dokonania świadczenia, a więc i w przypadku świadczenia celem umorzenia długu, który w rzeczywistości nie istniał bądź istniał w mniejszym rozmiarze. Jednakże przesłanką powstania roszczenia z nienależnego świadczenia jest, by po stronie świadczącego zachodził błąd co do istnienia długu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 239/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Kodeksu handlowego, normujące stosunki wewnętrzne spółki kapitałowej, wykluczają nieważność z mocy samego prawa decyzji organów spółki, poza przypadkami w ustawie wskazanymi (np. art. 254 § 2, art. 262 § 2) a ich ewentualną sprzeczność z Prawem (tak bezwzględnie jak i względnie obowiązującym) czynią jedynie podstawą powództwa o uchylenie uchwały i to w ściśle oznaczonych przypadkach, przy spełnieniu szczegółowo określonych przesłanek, jak w art. 240 i art. 413 k.h.) [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, [112], 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU