STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 547/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. II AKz 547/08 - Anna i Piotr Sierakowscy Doręczenie odpisu postanowienia wymierzającego karę porządkową ma znaczenie tylko dla biegu terminu do złożenia usprawiedliwienia, co wynika jednoznacznie z treści art. 286 k.p.k. Przepis ten nie ma natomiast wpływu na bieg terminu do wniesienia zażalenia, gdyż stosowne regulacje w tym względzie zawierają art. 100 k.p.k. i art. 460 k.p.k. W orzecznictwie sądów powszech [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 547/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doręczenie odpisu postanowienia wymierzającego karę porządkową ma znaczenie tylko dla biegu terminu do złożenia usprawiedliwienia, co wynika jednoznacznie z treści art. 286 k.p.k. Przepis ten nie ma natomiast wpływu na bieg terminu do wniesienia zażalenia, gdyż stosowne regulacje w tym względzie zawierają powołane wyżej art. 100 k.p.k. i art. 460 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Dariuszowi P. i in. oskarżonym o przestępstwo z art. 282 k.k. i in., zażalenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 509/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gramatyczna wykładnia art. 36 ust. 1 pkt 3 (odpowiednio – art. 50c ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.) pozwala na stwierdzenie, że praca przy budowie kolektora ściekowego, mimo że wykonywana pod ziemią i przy wykorzystaniu techniki górniczej, nie jest pracą górniczą w rozumieniu tego przepisu (tych przepisów). Zatrudnienie pod ziemią w podmiotach określonych w art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 50, Sygnatura: II AKzw 885/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obowiązek doręczenia obrońcy skazanego odpisu postanowienia powiązany jest z obowiązkiem doręczenia odpisu stronie (art. 140 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.). 2. Zgłoszenie się obrońcy do postępowania, po wydaniu postanowienia na posiedzeniu, w którym strona uczestniczyła i była obecna przy ogłoszeniu postanowienia, nie obliguje sądu do doręczenia obrońcy odpisu postanowienia, a termin do wniesienia zażalenia przez obrońcę wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia. Sąd Ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: II AKo 238/08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 58 k.p.k. Natomiast według art. 554 § 1 k.p.k., zamieszczonego w wymienionym rozdziale, sądem właściwym do rozpoznania tego rodzaju spraw jest sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego. Z UZASADNIENIA Pełnomocnik wnioskodawcy A. P. wystąpił do Sądu Okręgowego w K. z wnioskiem o zadośćuczynienie za internowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 906/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa ma interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie czynności prawnej naruszającej art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. nr 106, poz. 493 ze zm.), mimo że uprawnienia te należą do sfery imperium a nie dominium. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2008 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 227/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stworzenie utworu przez wspólnika spółki prawa handlowego, będącego członkiem zarządu, niezwiązanego ze spółką umową o pracę obejmującą obowiązek podejmowania działalności twórczej nie uzasadnia prawa spółki do utworu na podstawie art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631). UZASADNIENIE „A.” Spółka z o.o. w W. i „B.” Spółka z o.o. w W., w pozwie skierowanym przeciwko ,,C.” Spółce [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 330/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 50c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący pracę górniczą lub równorzędną przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa jest w art. 50c ust. 1 pkt 1–4 tej u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 203/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozdziału 22 Kodeksu postępowania karnego dotyczące biegłych, tłumaczy i specjalistów nie zawierają wymogu oparcia opinii na kompletnej dokumentacji. Wymienione przepisy określają cel, dla realizacji którego można zasięgać opinii biegłego, w postaci stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wymogi, które opinia powinna spełniać, w postaci pełności, jasności, braku wewnętrznej sprzeczności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKzw 854/08.
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mając na względzie osobisty charakter kary grzywny, sytuację wyjątkową innych członków rodziny (oprócz żony skazanego z uwagi na możliwość skierowania egzekucji do majątku wspólnego małżonków) sąd nie może decydować o rozłożeniu na raty wykonywania tej kary. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Rober- ta C., skazanego wyrokiem łącznym, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 września 2008 r., w przedmiocie odmowy rozłożenia [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, [112], 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU