STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: II AKa 149/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojecie "rozmiaru mienia" nie może być utożsamiane z pojęciem "wartości mienia", gdyż pojęcia te oznaczają zupełnie coś innego. "Wartość" to pojęcie ekonomiczne, określające i1e coś jest warte, natomiast "rozmiar", to pojęcie fizyczne, oznaczające wielkość czegoś, wymiar, format. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2000 r. sprawy Artura K., oskarżonego z art. 163 § 1 pkt 1 i art. 288 § 1 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w O. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II AKz 133/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt nadużywania alkoholu, nawet połączony z leczeniem odwykowym w warunkach szpitalnych, bez stwierdzonych objawów psychotycznych, nie stwarza zasadniczo sytuacji uzasadnionych wątpliwości co do jego poczytalności tempore criminis w rozumieniu przepisu art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., a co za tym idzie - nie może stanowić podstawy do zwrotu sprawy prokuratorowi w rozumieniu art. 345 § 1 k.p.k. - gdy ten zaniechał przeprowadzenia dowodu z opinii sądowo-psychoatrycznej odnośnie stanu zdrowia psychic [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 71/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można zgodzić się z założeniem, że kontrahent w transakcji dwustronnej nie ma obowiązku ujawnienia sytuacji materialnej swojej firmy, niemniej jednak tylko wówczas nie będzie to miało charakteru wprowadzenia w błąd w rozumieniu przepisu art. 286 § 1 k.k., gdy podmiot taki przy zachowaniu reguł kupieckich, którym druga ze stron umowy ma prawo ufać, będzie miał faktyczną możliwość realizacji przyjętego na siebie umownie zobowiązania w dacie jego powstania, bez świadomego powodowania szkody w mająt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1476/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak w regulaminie zapisu, iż raz zarządzone tajne głosowanie zachowuje swą ważność aż do końca i decyzja ta nie może być mocą uchwały zebrania przedstawicieli w okresie późniejszym zmieniona, oznacza, że może być zgłoszony wniosek formalny o uchylenie tajności głosowania i przywrócenie jawności w tym względzie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Wiesławy J. przeciwko Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "T." w W. o uchylenie uchwał, na skutek apelacji powódki, od wyro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: II AKo 110/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakt tymczasowego aresztowania warunkowo zwolnionego nie stanowi przeszkody do wykonywania postanowienia o jego warunkowym zwolnieniu, w tym - o oddaniu go pod dozór, stanowiącym integralną część tego postanowienia. A zatem tymczasowe aresztowanie takiej osoby nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania wykonawczego w części dotyczącej dozoru. 2. Właściwość miejscową sądu penitencjarnego do wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu wobec skazanego oddanego pod dozór, który zosta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 22/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest "znaczna", "nieznaczna" czy "zwykła" są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne). Z UZASADNIENIA Apelacja obrońcy oskarżonego była zasadna, aczkolwiek końcowe jej wnioski nie były adekwatne do stawianych zarzutów. Nie kwestionując prawidłowości ustaleń Sądu Okręgowego w zakresie sprawstwa o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 73/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można podzielić poglądu oskarżyciela, że oświadczenie złożone przez prokuratora na rozprawie przed sądem okręgowym "o sprecyzowanie aktu oskarżenia" odpowiada wymogom określonym w art. 398 § 1 k.p.k. i że oskarżony, w sposób konkludentny, zaakceptował rozpoznanie przez sąd także tego, przedstawionego mu wówczas zarzutu. Jest to pogląd błędny; po pierwsze dlatego, że oświadczenie o sprecyzowaniu aktu oskarżenia nie jest tym samym, co postawienie nowego zarzutu, nawet jeżeli w swojej treści do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 81/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów rozdziału 58 k.p.k. lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne (...) (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.), zmiana wyroku przez sąd II instancji, polegająca na obniżeniu wysokości zasądzonego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jest możliwa tylko w sy-tuacji pełnej akceptacji przez sąd odwoławczy ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku. Przepis art. 454 § 2 k.p.k. ogranicza możliwości mer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 71, Sygnatura: II AKz 52/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konwencja o przekazywanlu osób skazanych sporządzona w Strasburgu w dniu 21 marca 1983 r. została przez Polskę ratyfikowana i ogłoszona w stosownym dzienniku promulgacyjnym i ma ona moc prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej z wszystkimi konsekwencjami, łącznie z prawem Ministra Sprawiedliwości do określenia trybu exequatur w konkretnej sprawie. Z UZASADNIENIA Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Göteborgu z dnia 25 maja 1998 r., Jan C. skazany został na karę 14 lat więzienia za kw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: II AKz 88/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie za punkt wyjścia, iż z założenia obowiązującym w Polsce - jako państwie wykonującym - trybem postępowania jest tryb przekształcenia wyroku państwa skazania (art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 11 Konwencji strasburskiej) prowadzi do wniosku, iż jedynym ograniczeniem dla orzekania w omawianym trybie przez sąd jest treść informacji udzielonej przez Polskę państwu skazania w wykonaniu procedury, o której mowa w art. 9 ust. 2 Konwencji. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, [112], 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU