STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 108, Sygnatura: III CKN 302/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle treści art. 235 k.h. wspólnik nie jest wyłączony od głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały co do umorzenia udziałów. Wytoczenie powództwa o unieważnienie uchwały przez wspólnika nie dopuszczonego do głosowania na skutek wadliwej wykładni art. 235 k.h. nie jest uzależnione od zgłoszenia żądania zaprotokołowania sprzeciwu (art. 240 § 3 pkt 3 k.h.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: II CKN 517/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie kolizji pomiędzy oznaczeniem, o którym mowa w art. 5 ustawy Z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.), a rejestrowanym znakiem towarowym może nastąpić tylko w sentencji orzeczenia, a nie w jego uzasadnieniu.2. Dopuszczalne jest rozszerzenie podstawy kasacyjnej wniesione przed upływem terminu do złożenia kasacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: II CKN 565/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Upływ terminów przedawnienia roszczeń wekslowych uwzględnia się na zarzut, stosownie do art, 117 k.c. Art. 76 Prawa wekslowego, mówiący o zobowiązaniach wekslowych wygasłych wskutek przedawnienia, nie uzasadnia w odniesieniu do roszczeń wekslowych odmiennych skutków przedawnienia od przewidzianych w art. 117 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: III CKN 473/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sejmik samorządowy ma zdolność sądową. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: III CZP 4/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spłaca kredyt bankowy na cele mieszkaniowe na warunkach obowiązujących w chwili zawarcia bankowej umowy kredytowej przez spółdzielnię, z uwzględnieniem zasad korzystania z pomocy w spłacie, przewidzianych w przepisach wykonawczych do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz.U. Nr 74, poz. 440). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwala Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 122, Sygnatura: III CZP 12/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego realizującego zadania w zakresie obronności kraju, skierowane przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Gospodarki jako organowi założycielskiemu, o wynagrodzenie szkody wynikłej z utrzymywania w latach 1990-1992 w gotowości bezczynnych linii produkcyjnych, na podstawie zarządzenia nr 04 Ministra Przemysłu z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dostaw dla sił zbrojnych w r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 123, Sygnatura: I CKN 450/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli nie doszło do przelewu określonej wierzytelności, nie ma podstaw do zastosowania art. 509 § 2 k.c. w odniesieniu do praw związanych z tą wierzytelnością, w tym do roszczenia o zaległe odsetki od sumy, na którą ona opiewa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 124, Sygnatura: II CKN 653/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań Prawa budowlanego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 125, Sygnatura: I CKN 563/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zebranie osób nieuprawnionych, ani zebranie uprawnionych w liczbie nie osiągającej wymaganego quorum nie stanowi walnego zgromadzenia, podjęte przez takie zebranie uchwały należy uznać za nieistniejące. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 126, Sygnatura: I CKU 38/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 218 § 3 Prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. nie wykluczała możliwości zaliczania na wkład budowlany - w związku z przekształceniem prawa do lokalu spółdzielczego - spłaconych przez członka spółdzielni rat kredytu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, [113], 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU