STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 386/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Prawa lokalowego nie regulują w żadnym zakresie stosunków między współwłaścicielem nieruchomości, jak również po zniesieniu współwłasności, a zatem powoływanie się w tym zakresie, jak również w zakresie wykonania orzeczenia o zniesieniu współwłasności, na przepisy Prawa lokalowego czy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest chybione. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACr 121/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści zobowiązania może wynikać, że dłużnik obowiązany jest spełnić świadczenie, gdy będzie mógł, lub gdy będzie miał ku temu środki, a nawet strony mogą pozostawić termin spełnienia świadczenia wyłącznie dłużnikowi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 865/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wedle dysponowanych norm art. 201 k.h. prowadzić należy całą gospodarkę spółki z o.o. i podług nich rozstrzygać, w braku odmiennych postanowień umownych, czy czynność prawna z osobą trzecią jest zawarta. Zawarcie zaś takiej umowy z pogwałceniem postanowień art. 201 k.h. w granicach art. 198 k.h. uprawnia spółkę i zobowiązuje ją a tylko czyni zarząd odpowiedzialnym za szkodę.2. Przepisy odnoszące się do działalności spółek kapitałowych, w tym powołany przez rewizję art. 221 k.h., normują sposó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 587/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli osoba, której służyło roszczenie z art. 221 § 1 k.c. o przyjęciu do spółdzielni i o przydział lokalu mieszkalnego nie skorzystała z tego roszczenia, to osobom bliskim tej osoby i razem z nią zamieszkałym roszczenie takie nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 568/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zbyciu nieruchomości i nie podjęcia przez spółdzielnie dalszych czynności prawnych zmierzających do zbycia nieruchomości - osobie trzeciej nie przysługuje roszczenie przeciwko spółdzielni o wykonanie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości. Uchwała taka nie stanowi bowiem oświadczenia woli spółdzielni skierowanego do osoby trzeciej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: I ACz 617/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest droga sądowa dla roszczenia spółdzielni o ustalenie, że jest ona użytkownikiem określonej nieruchomości, a ściślej, że w dniu 5 grudnia 1990 r. była ona użytkownikiem tej nieruchomości, jeżeli ustalenie tego rodzaju służyć ma na celu ubiegania się przez spółdzielnię o oddalenie jej tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste – art. 2 „c” ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 29 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: I ACz 536/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaskarżeniu w trybie art. 394 § 1 pkt. 10 k.p.c. nie podlega postanowienie sądu w przedmiocie wyłączenia sędziego zawierające zarówno negatywną jak i pozytywną decyzję w tej kwestii, wydane w wyniku zawiadomienia dokonanego poprzez samego sędziego w trybie art. 51 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I ACz 544/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych stronie, na której wniosek otworzono postępowanie układowe, czy też co do której ogłoszono upadłość, uzaleznione jest od wykazania, że jej efektywne aktywa (gotówka, zapasy, towary, surowce itp.) nie wystarczają na pokrycie tych kosztów (art. 113 2 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 1079/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celowe uszczuplenie majątku podlegającego przejęciu przez Skarb Państwa (art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej PZPR – Dz.U. z 1991 r., Nr 16, poz 72) może nastąpić nie tylko przez przeniesienie jego własności, lecz również przez trwałe uniemożliwienie bądź ograniczenie pobierania pożytków i przychodów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: I ACr 620/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Merytoryczne badanie przez sąd zasadności odwołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych – tekst jedn. Dz.U. z 1991 r., poz. 80 ze zm.) powinno polegać na badaniu prawdziwości faktów oraz badaniu, czy w związku z tymi faktami – w świetle racjonalnych wymagań stawianych dyrektorowi przez Radę Pracowniczą dla spełnienia przezeń zadań przewidzianych Prawem – usprawiedliwione jest stanowisko Rady P [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, [113], 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU