STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 102, Sygnatura: I ACa 475/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na powodzie ciąży obowiązek wykazania rodzaju i wysokości szkody wyrządzonej na skutek przewlekłości postępowania administracyjnego. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 grudnia 2006 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. W. na rzecz L. B. kwotę 1 600 010,42 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty, odsetki ustawowe od kwoty 576 571,25 zł liczone od dnia 14 września 1999 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 344 485,40 zł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 79, Sygnatura: III CZP 126/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedołączenie dokumentu - wykazującego umocowanie organu osoby prawnej udzielającego pełnomocnictwa - do wniesionego przez radcę prawnego sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawie gospodarczej, uzasadnia odrzucenie sprzeciwu (art. 479[8a] § 5 k.p.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA w T., przeciwko "O" Sp. z o.o. w O., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 17 stycznia 2008 r., zagadnienia prawnego przedstawio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: II SA/Wa 1855/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy ustanowiła ona pełnomocnika, jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Przede wszystkim nie jest zdarzeniem, od którego rozpoczyna swój bieg termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skoro zatem skarga została wniesiona od postanowienia, które nie weszło jeszcze do obrotu prawnego wskutek niedoręczenia go pełnomocnikowi strony, to tym samym jest ona przedwczesna i podlega odrzuceniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: IV CSK 462/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Działania podejmowane przez Kasę Krajową (jako meta-spółdzielnię), które dotyczą praw i obowiązków jej członków, czyli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, są działaniami w ramach stosunku członkostwa w Kasie Krajowej, czyli w ramach stosunku cywilnoprawnego. Dotyczy to również działań podejmowanych "na rzecz członków", a przewidzianych w art. 35 ustawy s.k.o.k. 2. Kasy oszczędnościowo-kredytowe wykonują działalność bankową, a w takim razie muszą, podobnie jak banki, w tej dzia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: II SA/Ol 17/08
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Faktem jest, iż w zaskarżonej decyzji błędnie pouczono stronę o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jednakże skarżąca była reprezentowana w postępowaniu przed tym organem przez profesjonalnego pełnomocnika, który z racji wykonywanego zawodu i pełnionej funkcji procesowej, powinien znać przepisy obowiązującego prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2008 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi Anny G., na decyzję Rek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: I GSK 2093/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organem, o którym mowa w art. 241 § 1 Kodeksu celnego nie jest dyrektor izby celnej. 2. Artykuł 19 § 5 ustawy z 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nadawał dyrektorowi izby celnej uprawnienia organu egzekucyjnego jedynie w zakresie ograniczonym do stosowania objętych nim środków egzekucji należności pieniężnej. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że uprawnienie to mogło dotyczyć także postępowania zabezpieczającego, skoro obejmowało tylko „środki egzekucyjneR [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 99, Sygnatura: III SA/Gl 845/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadpłatą jest wpłata podatku, gdy nie istnieje zobowiązanie podatkowe, z którego wynikałby obowiązek dokonania tej wpłaty, jak i wpłata przewyższająca kwotę istniejącego zobowiązania. Należy przy tym wskazać, iż problem komplikuje się w sytuacji zapłaty podatku nienależnego, gdy nie istniało zobowiązanie podatkowe. Nie można wówczas mówić o zapłacie podatku. Niemniej można mówić o nadpłacie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 9 stycznia 2008 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: I SA/Gd 909/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interes podatnika, w rozumieniu art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej należy widzieć mając na uwadze nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale także normalną sytuację ekonomiczną, w tym wysokość uzyskiwanych przez stronę dochodów, jak również konieczność ponoszenia wydatków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 8 stycznia 2008 r., sprawy ze skargi Stanisława M., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 27 lipca 2007 r., nr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 81, Sygnatura: II PZP 8/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach z zakresu prawa pracy, urząd skarbowy nie ma obowiązku uiszczenia opłat sądowych (art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wiesławy G., przeciwko Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w T., o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 8 stycznia 2008 r., zagadnienia prawnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: I UK 208/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Definicja legalna działalności gospodarczej, zamieszczona w przepisie art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że działalność ta ma być z założenia działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i nastawioną na nieokreślony z góry okres czasu, zatem bez znaczenia dla charakteru takiej działalności są ewentualne przerwy w faktycznym wykonywaniu tej działalności, już po jej uruchomieniu. Wspomniane przerwy mogłyby jedynie uzasadniać zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłace [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, [113], 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU