STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 305/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada nominalizmu ma nadal zastosowanie do przedstawionych wierzytelności hipotecznych, gdyż art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) nie uchyla zakazu przewidzianego w art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: I ACr 65/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I . Przewidziana w art. 3581 § 3 k.c. waloryzacja dotyczy tylko zobowiązań pieniężnych w ścisłym znaczeniu tego słowa, a więc zobowiązań, których przedmiotem od chwili powstania jest suma pieniężna. Zobowiązanie odszkodowawcze wynikające z czynów niedozwolonych nie jest zobowiązaniem pieniężnym sensu stricto, lecz zobowiązaniem ze świadczeniem pieniężnym. Dlatego też art. 3581 § 3 k.c. nie może mieć zastosowania do ustalenia wysokości odszkodowania.II. Konieczną przesłanką wydania przez sąd kon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: I ACz 67/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 168 § 1 k.p.c. postanowienie oddalające wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej może być wydane jedynie po przeprowadzeniu rozprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 492/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, ulega ona rozwiązaniu w przypadku dokonania skutecznego wypowiedzenia udziału. Wspólnik nie ma wówczas interesu prawnego w dochodzeniu rozwiązania spółki na drodze sądowej w trybie art. 874 k.c. Ma on bowiem zastosowanie w odniesieniu do spółki wieloosobowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: I ACr 178/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik nie ma obowiązku już tylko na podstawie doniesienia cesjonariusza uiścić jemu zapłatę. Powinien zbadać, kto występuje w charakterze cesjonariusza, zaś w wypadku wątpliwości, np. w razie niedostatecznego wykazania cesji albo kolizji między kilku pretendentami, złożyć, dla uniknięcia niebezpieczeństwa zarzutu spełnienia świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej do jego przyjęcia (art. 452 k.c.), dłużną sumą do depozytu sądowego (art. 467 pkt. 1, 3 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 142/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku skierowania egzekucji przeciwko osobie posiadającej z dłużnikiem identyczne cechy (przykładowo: imię i nazwisko) i zajęcia jej rachunku bankowego (art. 889 i nast. k.p.c.), osobie takiej przysługuje w oparciu o art. 841 k.p.c. żądanie zwolnienia tego rachunku od prowadzonej z niego egzekucji, a ponadto żądanie zasądzenia wyegzekwowanej kwoty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: I ACz 79/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strona wnosząca rewizję żąda zwolnienia od kosztów sądowych w całości, sąd nie może zwolnić jej tylko od opłat od rewizji, jedynie na tej podstawie, że dla nadania biegu rewizji, także częściowe zwolnienie od kosztów sądowych jest wystarczające. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1993 r.,

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: I ACr 400/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli współwłaściciele określą prawo do korzystania z wydzielonej części rzeczy przez współwłaściciela w sposób wyłączny (quoad usum), istnieje domniemanie, że temu współwłaścicielowi przypadają pożyczki i dochody z rzeczy również w sposób niepodzielny.Umowa quoad usum może kształtować stosunki wzajemne między współwłaścicielami na tle korzystania z rzeczy wspólnej inaczej niż wynikało to z treści art. 206 k.c. i postanowienia takiej umowy są wiążące. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: I ACr 429/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku spółki cywilnej dwuosobowej spółka ulega rozwiązaniu w razie dokonania skutecznego wypowiedzenia udziału. Wspólnik nie ma wówczas interesu prawnego w dochodzeniu rozwiązania spółki na drodze sądowej w trybie art. 874 k.c. Ma on bowiem zastosowanie w odniesieniu do spółki wieloosobowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: I ACz 13/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 138 k.p.c. określa dozwolone przypadki doręczeń zastępczych do rąk innych osób niż adresaci. Stanowi on wyjątek od reguły i powinien być interpretowany ściśle. Za ścisłą, a nie rozszerzającą wykładnią tego przepisu przemawiają też względy związane z zabezpieczeniem Praw procesowych stron i uczestników postępowania. Dlatego też art. 138 § 1 k.p.c. powinien być interpretowany w ten sposób, że doręczenie dorosłemu domownikowi może nastąpić jedynie w mieszkaniu adresata. Niedopuszczalne [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, [114], 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU