STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 474/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że w wyroku łącznym wydanym przez sąd okręgowy, jako rzeczowo właściwym, na podstawie art. 569 § 2 k.p.k. wymierzono skazanemu dwie kary łączne, odnoszące się do dwóch realnych zbiegów przestępstw i że tylko jedna z nich obejmuje karę pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem sądu okręgowego, nie ma znaczenia ani dla stosowania normy zawartej w przepisie art. 575 § 1 k.p.k., ani dla stosowania przepisu art. 569 § 2 k.p.k. określającego właściwość rzeczową sądu okręgowego do orzekania w przedm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 250/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w pierwszym orzeczeniu zasądzającym na rzecz wnioskodawcy odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie nie uwzględniono, że przypisane mu czyny, nie będące przestępstwami, stanowiły formę działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, a do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy lutowej (Dz.U. nr 191, poz. 1372), która rozszerzyła jej stosowanie na represje począwszy od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1989 r., nie mógł on [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 495/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama zmiana zeznań świadków (składanie zeznań odmiennej treści jak w śledztwie) nie musi świadczyć o matactwie. Praktyka sądowa przynosi rozmaite powody zeznań odmiennej treści między śledztwem a rozprawą główną i niekiedy wręcz zawinione przez pracowników śledczych. Pochopne jest oczekiwanie surowej kary tylko dlatego, że w śledztwie uzyskano zeznania obciążające. Pochopne, a nawet niepraworządne jest upatrywać matactwa w tym, że oskarżony nie przyznaje się do oskarżenia. Treść zeznań śledczych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 468/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanki tymczasowego aresztowania z art. 258 k.p.k. muszą być postrzegane przez formułę utrudniania postępowania związanego z realizacją europejskiego nakazu aresztowania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Mieczysława K., ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Prokuraturę przy Sądzie Krajowym we Frankfurcie n. Menem w dniu 22 stycznia 2008 r., w sprawie 3640 JS 243011/07-931 GS, za przestępstwo z § 253, § 255 STGB/PENAL CODE Niemieckiego Kodeksu Karnego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 418/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sądowym postępowaniu cywilnym ustalenie faktu (zespołu poszczególnych faktów), następuje w zasadzie przez udowodnienie każdego z nich (wyjątki przewidują przepisy art. 228–231 k.p.c.). Przepis ustanawiający domniemanie mające ułatwić wykazanie faktów i obalający zasadę, że każdy fakt winien być udowodniony, nie powinien być wykładany rozszerzająco. 2. Skutkiem uznania za bezskuteczną czynności dłużnika wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika (nie innej osoby) została [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 57, Sygnatura: II AKa 120/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 287 § 1 k.k., dokonane jest już z chwilą wprowadzenia zmian lub innej opisanej w tym przepisie ingerencji w urządzenie lub system do gromadzenia, przetwarzania lub przesyłania informacji za pomocą techniki komputerowej. Efektywna szkoda nie należy zatem do jego znamion. Dla jego bytu obojętny jest także konieczny na gruncie art. 279 § 1 k.k. zamiar przywłaszczenia. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 października 2008 r., sprawy Patryka G. i Dariusza Z., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: VI ACa 263/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie państwowej osoby prawnej, polegające na ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży lokalu w budynku położonym na terenie nieruchomości, co do której toczyło się postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. W. (Dz.U. nr 50, poz. 279 ze zm.) może być uznane za bezprawne i zawinione dopiero po powzięciu przez nią inform [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Łukasz Wieczorek - ZAKAZ PRACY PRZYMUSOWEJ W KONWENCJACH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Łukasz Wieczorek ZAKAZ PRACY PRZYMUSOWEJ W KONWENCJACH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) została powołana w 1919 r. przez Wersalską Konferencję Pokojową. Do zadań MOP, oprócz zwalczania pracy przymusowej, należy również szeroko rozumiane podnoszenie standardów pracy, takich jak warunki pracy, bezpieczeństwo w pracy, ubezpieczenia społeczne etc. W swojej blisko stuletniej działalności organizacja ta stworzyła szereg dokumentów dotyczących m.in. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 397/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, świadczona była przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, to przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się ten okres także, gdy przypadał w czasie wakacji szkolnych (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 1641/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden z przepisów prawa nie definiuje jakim kryteriom winna odpowiadać współpraca przy działalności pozarolniczej gospodarczej. Niemniej wydaje się za zasadne przyjęcie, iż wykonywana przez osoby współpracujące działalność również powinna charakteryzować się ciągłością i zorganizowaniem. Wyłącznie tylko taka współpraca powoduje obowiązek ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2006 r., apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, [114], 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU