STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 95, Sygnatura: I ACa 1165/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkodę stanowić mogą także finansowe skutki pozbawienia strony możliwości uniknięcia spełnienia świadczenia na skutek niepodjęcia przez pełnomocnika procesowego właściwych czynności prawno-materialnych i procesowych. UZASADNIENIE Powodowie - Katarzyna B. i K. B., w pozwie skierowanym przeciwko J. R. i G. R., domagali się zapłaty kwoty 522 655,15 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa tytułem odszkodowania za szkodę jaką ponieśli na skutek nienależytego prowadzenia prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: I KZP 35/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym, wydanego na podstawie art. 293 § 1 k.p.k., toczy się według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, z uwzględnieniem przepisów art. 776-795 k.p.c. w zakresie, w jakim odsyła do nich art. 26 k.k.w. Właściwym do rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli jest sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika (art. 781 § 2 k.p.c. w związku z art. 26 k.k.w.), a do r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V CSK 340/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 728 § 1 k.c. jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, wobec czego bank nie może uchylić się od wykonania nałożonego na niego przez ten przepis obowiązku. Strony mogą jednak w umowie rachunku bankowego odmiennie uregulować kwestię sposobu informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda. 2. Zarówno wypłata na rzecz osoby nieuprawnionej, jak i dokonanie przelewu bez zlecenia posiadacza rachunku świadczą nie tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania przez bank, lecz także o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: I SA/Bk 528/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikające z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie ma charakter przedmiotowy. Nie dotyczy zatem wszystkich zaświadczeń wykonywanych przez szkołę, lecz wyłącznie tych, które stanowią istotę usługi edukacyjnej, bądź też są z nią ściśle związane. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 7 grudnia 2007 r., sprawy ze skargi Zespołu Szkół (...) w S., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B., w przedmiocie pisemnej inte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: III SK 20/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska–Wąchal 48-7-2009 1. Art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. ma zastosowanie tylko w tych przypadkach, w których reklamowy charakter przekazu ukrywany jest w taki sposób, że odbiorca przekazu nie spodziewa się, iż dana wypowiedź (przekaz) ma charakter reklamowy, z powodu ukrycia jakichkolwiek odniesień do rzeczywistego źródła przekazu lub związków między podmiotem, którego wypowiedź kierowana jest do konsumentów, a przedsiębiorcą, którego produktów przekaz dotyczy. 2. Nie możn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: III SK 16/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 57-8-2009 Nie można mówić o obowiązku dokonywania prowspólnotowej wykładni przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ przepisy tej ustawy dotyczące reguł konkurencji – w przeciwieństwie do przepisów ustawy dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów – nie implementują do prawa polskiego postanowień dyrektyw wspólnotowych. Dlatego wyroki ETS oraz decyzje Komisji dotyczące art. 81 i art. 82 TWE stanowią – w sprawach z od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: II SA/Ol 684/07
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oceniając wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od opłat sądowych, sąd bierze pod uwagę łącznie okoliczności stanowiące wykazanie, że osoba składająca wniosek nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) oraz wynikający z art. 45 Konstytucji obowiązek zagwarantowania stronie prawa do sądu. Wojewódzki Sąd Admi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 96, Sygnatura: I ACa 512/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada swobody kontraktowania dotyczy także swobody negocjowania. Nieprzystąpienie do renegocjacji kontraktu gdy brak środków na zapłatę za świadczenia ponadlimitowe nie może być ocenione jako niewykonanie zobowiązania rodzące odpowiedzialność odszkodowawczą. UZASADNIENIE Powodowie W. P. i S. P. - wspólnicy spółki cywilnej H., prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w W. - wnieśli o zasądzenie solidarnie od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II UZP 4/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa wszczęta na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 476 § 2 pkt 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Michała P., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w W., o wydanie zaświadczenia w przedmiocie składek na ubezpieczenie społeczne, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Pub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: VI ACa 744/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 105-12-2008 Odmowa udzielenia informacji na żądanie Prezesa UOKiK, sformułowane jednoznaczne, uznawana jest za umyślne naruszenie art. 45 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Uzasadnia ona nałożenie kary pieniężnej. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2007 r., na rozprawie, sprawy z odwołania Leroy Merlin Polska Spółki z o.o. w P., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konk [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, [114], 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU