STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 14/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Czynnością sprawczą, realizującą znamiona typu czynu zabronionego, określonego w art. 223 k.k., jest "czynna napaść" na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, rozumiana jako wszelkie działania podjęte w celu wyrządzenia krzywdy fizycznej, choćby cel ten nie został zrealizowany. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2000 r. sprawy K.T. oskarżonego z art. 297 § 1 k.k. i art. 233 k.k., z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: II AKz1 71/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Łączny okres odroczenia kary pozbawienia wolności, na który powołuje się przepis art. 151 § 3 k.k.w., to okres liczony od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu, powiększony o czas faktycznego, bezprawnego pozostawania skazanego na wolności wbrew temu, co wynika z wydanego w tym przedmiocie orzeczenia sądu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Janusza S. skazanego za przestępstwo z art. 215 § 2 d.k.k., zażalenia wniesionego przez skazanego na postanowienie Sądu Okrę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 5/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności zasługują jedynie sprawcy, co do których istnieje pozytywna prognoza resocjalizacyjna na przyszłość. Dotychczasowa postawa i sposób życia muszą zatem wskazywać na to, że mimo niewykonania kary, zostaną osiągnięte cele kary, a w szczególności, iż sprawca nie powróci ponownie na drogę przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2000 r. sprawy Dariusza C. oskarżonego z art. 208 d.k.k. w związku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: II AKo 380/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro do wznowienia postępowania propter falsa nie jest wystarczające, by doszło do skazania za złożenie w tym postępowaniu fałszywych zeznań, ale nadto niezbędne jest stwierdzenie, że zeznania te miały istotne znaczenie dla treści orzeczenia kończącego, zapadłego w tym postępowaniu, to w sytuacji, gdy niezależnie od treści zeznań dotkniętych fałszem i tak zapadłoby orzeczenie takie, jak kwestionowane, nie można skutecznie domagać się wznowienia postępowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKa 212/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie liczba spowodowanych przez sprawcę skutków czy też naruszonych norm prawnych decyduje o jedności lub wielości przestępstw, ale liczba podjętych przez niego działań i powstałych zamiarów. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2000 r. sprawy J. F. oskarżonego z art. 167 § 1 k.k. z 1969 r., art. 197 § 3 w związku z art. 197 § 1 k.k. w zbiegu z art. 200 § 1 k.k., art. 190 § 1 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w S. z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II AKa 484/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konieczność wezwania tłumacza (art. 204 pkt 2 k.p.k.) powstaje wówczas, gdy oskarżony nie może pojąć znaczenia i sensu dokonywanych czynności procesowych albo nie ma możliwości wysłowienia się w języku polskim, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przekonania, że wbrew deklaracjom, w wystarczającym stopniu posługuje się językiem polskim. Tłumaczenie powinno być dokonane na język zrozumiały dla oskarżonego. Jeżeli oskarżony nie ujawnił swego imienia, nazwiska i daty urodzenia, albo podawał [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: II AKz1 23/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli czas pobytu skazanego na wolności, liczony od chwili uprawomocnienia się wyroku, przekracza swym wymiarem roczny okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przedmiotem ustaleń sądu co do istnienia przesłanek określonych w art. 69 § 1 i § 2 k.k., koniecznych do zastosowania dobrodziejstwa przewidzianego w art. 152 k.k.w., powinien być cały ten czas, w tym także okres odbywania kary pozbawienia wolności w innej sprawie oraz osiągnięte w tym okresie postępy w resocjalizacji skazan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 247/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo prawnych możliwości, choć nie obowiązku, zastosowania środków przewidzianych w art. 62 k.k., trzeba dojść do wniosku, że bardziej korzystne, z punktu widzenia interesu oskarżonego i ogólnie pojętego interesu wymiaru sprawiedliwości, będzie rozstrzygnięcie tej kwestii w trybie art. 96 i art. 97 k.k.w. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2000 r. sprawy Witolda Mirosława K., oskarżonego z art. 197 § 3 k.k. i innych, z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II AKz 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z zasadą minimalizacji i proporcjonalności środków zapobiegawczych, winne być one wykorzystywane przez organ procesowy w sposób adekwatny do istniejącego zagrożenia dla prawidłowego toku procesu. Niepożądane z tego punktu widzenia zachowanie oskarżonego może mieć zatem różną wagę i nie musi w każdym przypadku oznaczać konieczności zabezpieczenia przebiegu postępowania karnego w sposób najbardziej rygorystyczny, tj. poprzez tymczasowe aresztowanie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: II AKa 252/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W wypadku gdy chociażby za jedno przestępstwo spośród zbiegających się przestępstw, sąd mógł wymierzyć karę grzywny na podstawie innego przepisu, orzekanie kary grzywny przewidzianej w art. 71 § 1 k.k. obok łącznej kary pozbawienia wolności lub łącznej kary ograniczenia wolności, co do których orzeczono warunkowe zawieszenie ich wykonania, jest niedopuszczalne. 2. Ratio legis unormowania art. 42 § 2 k.k. wskazuje, że organ orzekający powinien zawsze dążyć w swych rozstrzygnięciach do pozbawi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, [114], 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU