STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 20/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przepis prawa, tak jak w wypadku wyroku zaocznego, wymaga doręczenia stronie orzeczenia sądu z urzędu, to do czasu takiego doręczenia termin do zaskarżenia tego orzeczenia nie rozpoczyna biegu.Błędny jest pogląd, że nieprawidłowości w doręczeniu stronie pism sądowych (za co przecież strona nie odpowiada) stanowią podstawę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.Kwestia ewentualnego przywrócenia terminu powstaje dopiero wówczas, gdy strona uchybiła term [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: I ACz 64/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponieważ bezstronność jest podstawowym obowiązkiem sądu, art. 49 k.p.c. ma chronić nie tylko interesy stron, ale przede wszystkim dobro wymiaru sprawiedliwości. Dlatego ze szczególną uwagą należy się odnieść do oceny samego zainteresowanego sędziego, gdy twierdzi on, że na skutek splotu różnorakich okoliczności między nim a stronami lub jedną z nich powstał tak silny stan emocjonalny, że sędzia obawia się, czy potrafi nad tym stanem zapanować na tyle aby zachować bezstronność.Okoliczność czy w o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: I ACr 52/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku stwierdzenia, że małżeństwo jest martwe i nie spełnia swych społecznych funkcji, bowiem nastąpił zupełny rozkład pożycia i nie ma on cechy trwałości, ustawodawca w art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyłączył możliwość udzielenia rozwodu wówczas, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, co z punktu widzenia Prawa ma miejsce wtedy, gdy po stronie małżonka żądającego rozwodu istnieją zawinione przez niego przyczyny rozkładu pożycia albo istnieją przyczyny niezawin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: I ACz 81/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezwzględnym warunkiem uznania orzeczenia zagranicznego za wykonalne w Polsce jest, aby wykonalność była przewidziana w umowie międzynarodowej (art. 1150 § 1 zd. 1 pkt. „e” k.p.c.). Gdy umowa międzynarodowa nie określa inaczej warunków wykonalności, orzeczenia w Polsce są wykonalne pod warunkami określonymi w art. 1150 § 1 zd. 2 k.p.c. Między Holandią a Polską nie ma umowy , która by przewidywała wykonalność orzeczeń sądowych na terenie każdego z tych krajów. Powołany w uwzględnieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 87/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zła wiara w rozumieniu art. 53 k.p.c. polega na rozmyślnym wprowadzeniu sądu w błąd lub na rażącym niedbalstwie, które prowadzi do zgłaszania z gruntu niesłusznych wniosków.Grzywnę przewidzianą w art. 53 k.p.c. można wymierzyć tylko w razie pozytywnego ustalenia złej wiary osoby zgłaszającej wniosek o wyłączenie sędziego. Sama bezzasadność wniosku nie stanowi o złej wierze zgłaszającego wniosek i nie uzasadnia wymierzenia grzywny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: I ACz 189/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o wykładnię orzeczenia wolny jest od wpisu, natomiast zażalenie na postanowienie oddalające ten wniosek, podlega opłacie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: I ACr 438/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca posługuje się w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344) terminem „sprawca szkody”, używa go w oderwaniu od stosunku tego podmiotu do samochodu, przy pomocy którego podmiot ten wyrządził szkodę. Mówi o „sprawcy szkody”, a nie o kierowcy, posiadaczu, właścicielu, czy wręcz o osobie, która miała zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Taka redakcja przemawia za przyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: I ACr 118/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest możliwa sytuacja, w której czynność prawna byłaby sprzeczna z ustawą, ale zgodna z zasadami współżycia społecznego i jako taka nie mogłaby być uznana za nieważną, skoro według art. 58 § 2 k.c. nieważna jest także czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: I ACr 68/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego należy oceniać ujemnie z punktu widzenia przyjętych norm moralnych, jednak przy wyrażeniu zgody na rozwód przez małżonka niewinnego nie można tego żądania traktować jako wymierzonego przeciwko małżonkowi niewinnemu, gdyż taka zgoda oznacza, że w danych okolicznościach małżonkowie są jednomyślni co do potrzeby rozwiązania ich związku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: I ACr 632/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecne Prawo dewizowe dopuszcza w zasadzie swobodne dokonywanie obrotu dewizowego, z ograniczeniami wskazanymi w samej ustawie dewizowej, mającymi charakter wyjątkowy. Obrót dewizowy dokonywany w kraju między osobami krajowymi w niczym nie zagraża interesowi dewizowemu państwa, gdyż nie wiąże się z odpływem wartości dewizowych poza granicę kraju, a więc nie uszczupla wartości dewizowych znajdujących się na terenie Polski. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, [115], 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU