STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 445/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli ustawodawca posłużył się w sprawach ubezpieczeń społecznych terminem „umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego”, nie definiując go i nie nadając specyficznego znaczenia dla tej gałęzi prawa, to uzasadnionym jest sięgnięcie przy interpretacji tego przepisu do przepisów Kodeksu pracy, a więc przepisów, w których pojęcie to funkcjonuje. Z UZASADNIENIA P. W. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 21 listopada 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: II AKzw 717/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedyna możliwość zastosowania warunkowego zwolnienia na podstawie art. 155 § 1 k.k.w., kiedy skazany nie korzystał z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie art. 153 § 1 i § 2 k.k.w., dotyczy zawieszenia postępowania wykonawczego (w trakcie odbywania kary) z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej ciężkiej choroby, a więc tylko z tych powodów, które stanowią podstawę do obligatoryjnego udzielenia przerwy w wykonywaniu kary. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 84/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanka wzajemnego zaufania stron jest aktualna w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jego brak uzasadnia wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zawartej na czas oznaczony (art. 750 w związku z art. 746 § 1 k.c.). UZASADNIENIE A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła w dniu 25 stycznia 2005 r., na rozprawie, w sprawie oznaczonej sygn. akt XVI GC 573/04, pozew wzajemny przeciwko C. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w W., o zapłatę kwoty 486 148,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: ACz 888/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Normę prawną formułuje się w liczbie pojedynczej, a nie w liczbie mnogiej, chyba że liczba mnoga adresata normy prawnej jest konieczna z mocy prawa, czy też z natury danej instytucji prawnej, czyli gdy regułą, czy wręcz koniecznością jest występowanie więcej niż jednego podmiotu. 2. Nie ma podstaw do przyjmowania, że z powództwem o wyłączenie mniejszościowych wspólników musi występować kilku wspólników dysponujących łącznie większością kapitału. Zawarte w art. 266 § 1 k.s.h. sformułowanie &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 33, Sygnatura: VI ACa 187/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że właściciele lokali głosujący w trybie indywidualnego zbierania głosów nie znali przedmiotowo istotnych postanowień projektu uchwały wspólnoty może mieć wpływ na sposób głosowania, wpłynąć na treść uchwały i skutkować jej wadliwością, uzasadniającą uchylenie na podstawie art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903 ze zm.). UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 października 2006 r., J. R. wniosła o uchylenie uchwały Wspólnoty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 455/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżonemu przysługuje zażalenie na postanowienie wydane w przedmiocie jego wniosku o uchylenie lub zmianę także nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, a podstawą dla takiego zażalenia jest przepis art. 252 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Bogdanowi M., oskarżonemu z art. 228 § 3 k.k. i inne k.k., zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego, na zarządzenie sędziego Sądu Okręgowego w S. z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt: III K 37/08, w przedmio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1525/07
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres urlopu wychowawczego dopiero po dniu 31 grudnia 1998 r. objęto obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 grudnia 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 11 z 2007 r., poz. 74) w związku z art. 16 ust. 8 tej ustawy, co wiąże się z zakwalifikowaniem ich do okresów ubezpieczenia według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: IV KK 265/08
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r. IV KK 265/08[1] Orzeczenie przez sąd rejonowy wyrokiem nakazowym kary pozbawienia wolności, a więc kary nieprzewidzianej w katalogu kar możliwych do orzeczenia w postępowaniu nakazowym, niewątpliwie stanowi rażące naruszenie art. 502 § 1 k.p.k., mające istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy wyraził zaprezentowany pogląd na gruncie następującego stanu faktycznego. Sąd Rejonowy, wyro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: VI ACa 172/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie w charakterze funkcjonariusza publicznego nie eliminuje automatycznie odpowiedzialności osoby, która dopuściła się naruszenia cudzych dóbr osobistych. Niemożność ingerowania w treść dokumentu urzędowego nie oznacza pozbawienia ochrony przewidzianej w art. 23 i art. 24 k.c. osoby, której dotyczą informacje zawarte w takim dokumencie. UZASADNIENIE E. O. wystąpił przeciwko A. M. wnosząc o: – zobowiązanie pozwanego do opublikowania na stronach informacyjnych w dziennikach „ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 38, Sygnatura: II AKp 115/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Istnienie obawy matactwa powinno z reguły wynikać z konkretnych okoliczności faktycznych, świadczących o możliwości oddziaływania na tok procesu w sposób wskazany w art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k. Jednakże w pewnych wypadkach na obawę matactwa może wskazywać sam charakter przestępstwa i okoliczności towarzyszące jego popełnieniu. 2. Rozważanie potrzeby, a zarazem dopuszczalności przedłużania tego środka zapobiegawczego, musi zamykać się wyłącznie w sferze postawionych podejrzanemu zarzutów. Formuł [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, [115], 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU