STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 91, Sygnatura: I SA/Gl 293/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba prawna, która objęła w posiadanie zależne nieruchomość stanowiącą własność gminy, a następnie podnajęła (poddzierżawiła) tę nieruchomość innej osobie, nie pozbawiła się tym samym posiadania tej nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 6 listopada 2007 r., sprawy ze skargi Spółki Cywilnej (...) w B., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., z dnia (...) nr (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości: 1. uchyla [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 101, Sygnatura: I SA/Bk 474/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakt istnienia sukcesji podatkowej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej nie przesądza o możliwości zaliczenia danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. W przypadku sporu, co do zakwalifikowania danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, to na podatniku ciąży obowiązek szczególnej aktywności dowodowej i współdziałania z organami podatkowymi w celu wykazania okoliczności uzasadniających z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: III SA/Wa 4080/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. UZASADNIENIE Pismem z dnia 13 czerwca 2005 r., "K." Sp. z o.o. w W. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: I ACa 906/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie osobowości prawnej przez oddział nie oznacza nabycia przez niego pełnej samodzielności. Oddział, po wpisaniu do rejestru, jako osoba prawna, zyskuje zdolność do samodzielnego działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych, jak też praw majątkowych. Nie korzysta jednak z autonomii w zakresie działalności statutowej. Oddziały, jako jednostki organizacyjne stowarzyszenia, składają się na jednolitą i scentralizowaną organizację, w której – będąc osobami prawnymi – [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: I SA/Gl 778/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koniecznym warunkiem do obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego jest wykazanie w sposób jednoznaczny i przekonujący, że w sprawie zaistniały przesłanki określone w § 3 lub § 4 art. 64c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 36 z 1991 r., poz. 161 z późn. zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 listopada 2007 r., sprawy ze skargi Burmistrza Miasta C., na postanowienie Dyrektora I [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: III SA/Gl 571/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaży działek budowlanych nie można zakwalifikować jako wykorzystania majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu stałego dochodu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 zdanie 2 u.p.t.u. z 2004 r. i art. 4 ust. 2 zdanie 2 VI Dyrektywy. Wykorzystanie wiąże się z posiadaniem danego majątku i osiąganiem z niego pożytków w ramach świadczeń okresowych, a nie jednorazowej czynności przynoszącej nie stały, a właśnie jednorazowy dochód. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 94, Sygnatura: I SA/Bk 401/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uwzględniając treść art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyjąć należy, iż znak towarowy, ażeby mógł podlegać amortyzacji, musi spełniać kryterium uznania go za prawo majątkowe. O prawach związanych ze znakami towarowymi mowa jest natomiast w Prawie własności przemysłowej. 2. Prawo własności przemysłowej nie uzależnia faktycznego użytkowania znaku towarowego od jego wcześniejszej rejestracji w Urzędzie Patentowym. Takie działanie nie jest jednak wykonywaniem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 1, Sygnatura: II SA/Rz 559/07
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r., II SA/Rz 559/07[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt II SA/Rz 559/07, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w R., na uchwałę Rady Miejskiej w (...), w przedmiocie upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy (...) do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 2, Sygnatura: II SA/Rz 560/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r., II SA/Rz 560/07[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. II SA/Rz 560/07, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w R. na uchwałę rady gminy w (...), w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 3, Sygnatura: II SA/Rz 561/07
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r., sygn. II SA/Rz 561/07[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. II SA/Rz 561/07, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w Rz., na uchwałę Rady Miejskiej w (...) z dnia (...). W uzasadnieniu wyroku podniesiono, iż treść art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, nakładając na dyrektora szkoły obowiązek wydania op [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, [115], 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU