STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 40, Sygnatura: III CZP 165/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Hipoteka ustawowa przewidziana w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 z późn. zm.) nie przysługuje Skarbowi Państwa - Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na nieruchomości będącej przedmiotem wieczystego użytkowania z tytułu nie zapłaconych składek. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 41, Sygnatura: III CZP 179/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku wyegzekwowania należności podatkowej od osoby nie będącej podatnikiem - bez wydania stosownej decyzji o odpowiedzialności tej osoby - na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na inną osobę, osobie, od której podatek został ściągnięty, przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 42, Sygnatura: I CRN 190/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może w toku postępowania naprawczego przewidzianego w art. 173 k.h. polegającego na wymuszeniu obowiązku przeniesienia na spółkę całego aportu określonego umową spółki stanowiącą podstawę wpisu spółki do rejestru zgłaszać wniosek o obniżenie kapitału zakładowego określonego odrębną uchwałą wspólników dostosowującą wielkość kapitału zakładowego do faktycznie istniejącego w spółce, przy zachowaniu obowiązków wynikających z art. 159 k.h. oraz art. 259- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: III CZP 102/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli warunki nabycia akcji zamieszczone zostały nie w odrębnym dokumencie nazwanym ofertą, ale w prospekcie emisyjnym, to także stanowią element oferty (art. 66 § 1 k.c.). W razie jej przyjęcia bez zastrzeżeń przez drugą stronę, wchodzą w skład treści umowy nabycia akcji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: III CZP 106/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przewidywać przyznanie wspólnikowi szczególnych korzyści związanych z określonym udziałem, w szczególności co do ilości głosów i podziału zysku (art. 164 k.h.). Nie sprzeciwia się temu wymaganie równości co do wysokości udziałów (art. 159 § 1 zdanie trzecie k.h.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: III CZP 44/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie ujawnienia się - po uprawomocnieniu się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z rejestru handlowego, a przed faktycznym jej wykreśleniem - nowych okoliczności wskazujących na istnienie wierzytelności przeciwko spółce, uzasadnione jest uchylenie tego postanowienia na podstawie § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze handlowym. Od ponownie wydanego postanowienia orzekającego co do istoty sprawy służy środek odwoławczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 50, Sygnatura: II CRN 157/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna osób fizycznych nie może być, także w sprawie gospodarczej, pozywana pod nazwą (firmą) prowadzonego przedsiębiorstwa. Jej oznaczenie jako strony, powinno polegać na wskazaniu imion i nazwisk wszystkich wspólników oraz ich adresów (art. 126 § 1 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 51, Sygnatura: III CZP 160/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań oraz uprawnień za zgodą pozostałych wspólników, w tym i jednocześnie ustępujących z tej spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 52, Sygnatura: III CZP 37/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Plan podziału ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości przez licytacje publiczną może obejmować wyłącznie wierzytelności skutecznie przez wierzyciela upadłego zgłoszone i wciągnięte na ustaloną listę wierzytelności (art. 150 i następnie Prawa upadłościowego).2. Na podstawie art. 1025 § 1 pkt 3 k.p.c. w związku z art. 118 § 2 Prawa upadłościowego, zaspokojeniu - w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu - podlegają wszystkie, objęte postępowaniem upadłościowym podatki i i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 53, Sygnatura: III CZP 120/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem wyłącznie do rozpoznania sprawy z powództwa znajdującego podstawę w art. 298 k.h. jest sąd siedziby spółki (art. 297 k.h.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, [116], 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU