STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: I ACr 80/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Legalność sformułowań, zarzutów i zleceń zawartych w protokole kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zasadzie nie może być przedmiotem oceny sądu powszechnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych kontrolowanej osoby, czy instytucji. Chyba, że sformułowania te, zarzuty i zalecenia wykraczałyby poza merytoryczny zakres prowadzonej kontroli, poza fakty będące jej przedmiotem, a więc dotyczyłyby tych sfer aktywności życiowej kontrolowanego, których uprawnienia NIK nie sięgają albo też w sposób oczywi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: I ACr 53/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro PZPR podjęła najpierw uchwałę o samorozwiązaniu się, to istotnie jej status członkowski należało oceniać stosownie do przepisu art. 25 § 1 zd. 2 Prawa spółdzielczego. Wprawdzie PZPR nie miała osobowości prawnej, ale faktycznie była członkiem Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w L. na prawach osoby prawnej. Stąd też przy braku innej regulacji prawnej w prawie spółdzielczym, należało przyjąć, że podjęcie uchwały (a nie wykreślenie z rejestru partii politycznych, kt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: I ACr 69/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcjonariusze Skarbu Państwa – nauczyciele i administracja szkoły – są zobowiązani do nadzoru nad uczniem jedynie podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, na czas których dziecko zostaje im powierzone. I tylko wówczas odpowiadają z tytułu zawinionych uchybień w nadzorze, które pozostają w związku przyczynowym z doznaną przez dziecko szkodą. Natomiast, gdy dziecko doznaje szkody, wprawdzie na podwórku szkolnym, ale poza czasem, w któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: I ACz 556/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczne odwołanie uprzednio zawieszonego w czynnościach dyrektora przedsiębiorstwa państwowego powoduje nieusuwalną utratę zdolności sądowej po stronie tegoż dyrektora (wnioskodawcy) i co za tym idzie, konieczność umorzenia postępowania na wyżej wymienionej podstawie, wobec niedopuszczalności orzekania z tej właśnie przyczyny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: I ACr 474/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Legitymacja bierna w odniesieniu do roszczenia wywodzonego z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) dotyczy osoby, na rzecz której prawo zostało wpisane do księgi wieczystej, lub której prawo nie zostało obciążone.W przypadku, gdy prawo takie wpisane zostało na rzecz kilku osób, ich uczestnictwo w procesie ma charakter współuczestnictwa koniecznego (art. 72 § 2 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 51, Sygnatura: I ACr 342/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli jeden ze wspólników spółki cywilnej wystawia weksel własny, a wystawienie takie stanowi czynność prawną przekraczającą zakres udzielonego temu wspólnikowi umocowania (art. 866 k.c.), to należy przyjąć, że wspólnik taki może odpowiadać wekslowo na podstawie przepisu art. 8 Prawa wekslowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: I ACr 156/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w art. 101 pkt. 5 Prawa wekslowego przewiduje się konieczność określania „nazwiska osoby”, to w odniesieniu do osób prawnych reminent powinien być zindywidualizowany w wyniku wskazania m.in. jego „nazwy handlowej”, czyli firmy w rozumieniu art. 26 i nast. Kodeksu handlowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: I ACr 474/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkownik praw użytkownika wieczystego ponosi opłaty związane z tym użytkowaniem wieczystym (art. 258 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: I ACr 879/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy wartość świadczenia w chwili powstania zobowiązania nie odpowiada realnej wartości z chwili jego spełnienia, to nie jest to właściwe wykonanie zobowiązania, a zatem nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania w całości. Jest to wykonanie zobowiązania w części, w jakiej kwota nominalna odpowiada realnej jego wartości z chwili dokonania wpłaty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: I ACr 571/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zorganizowaną częścią mienia w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.) nie jest istniejącą już w chwili otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa wyodrębniona w osobny zakład, punkt usługowy itp. Część przedsiębiorstwa, lecz zespół składników, który może takie odrębne przedsiębiorstwo utworzyć. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, [116], 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU