STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 198/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dowód z pomówienia może być dowodem winy o ile jest logiczny, stanowczy, konsekwentny, zgodny z logiką wypadków, nie jest wyrazem osobistego zainteresowania pomawiającego, wyrażającym się w przerzucaniu winy na inną osobę, czy na umniejszeniu swojego stopnia zawinienia. 2. Prawo do odmowy wyjaśnień jest wyrazem prawa obrony. Nikt nie może zmusić oskarżonego do składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania, a skorzystanie z tego prawa nie może dla niego rodzić negatywnych skutków pro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 lipca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 329/08
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 611e k.p.k. posługuje się pojęciem „obywatelstwa” jedynie w kontekście powiązania go z państwem, na którego terytorium aktualnie przebywa osoba skazana. Natomiast dla bytu przesłanek z tego przepisu bez znaczenia pozostają inne obywatelstwa, jeżeli takowe dana osoba posiada. Wprawdzie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. nr 10, poz. 49) obywatel polski, w myśl prawa polskiego, nie może być równocześnie uznany za obywatela in [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 631/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 40a Statutu Rady Europy przyjętego w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz.U. nr 118 z 1994 r., poz. 565) nie wynika, że immunitet, o którym mowa w tym przepisie, obejmuje swym zakresem wyłącznie szeroko rozumiane postępowanie karne. Zdaniem sądu, użycie w tym przepisie sformułowania „w szczególności” miało na celu podkreślenie, że w stosunku do przedstawicieli Rady Europy, zastosowanie aresztu, czy ściganie jest wykluczone. Przy przyjęciu stanowiska powoda prezentowanego w uzasadn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 557/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 84 § 2 k.p.k., obrońca wyznaczony z urzędu jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do podejmowania czynności procesowych na rzecz swojego klienta, aż do uprawomocnienia się wyroku. Płynie stąd wniosek, że obrońca z urzędu powinien sporządzić i podpisać apelację, jeśli wolę taką wyraził skazany. Oświadczenie o braku podstaw do jej złożenia nie jest dopuszczalne, bowiem taką możliwość przewidziano dopiero na etapie postępowania kasacyjnego albo postępowania w przedmio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 143/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Białe karty magnetyczne z uzyskanymi i naniesionymi przez oskarżonych informacjami, będącymi drugą ścieżką oryginalnej karty płatniczej, stanowią podrobione karty płatnicze i są przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego z art. 310 § 1 k.k., jako inne środki płatnicze. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008 r., sprawy Mykoli M., oskarżonego z art. 310 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 279 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 155/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy nie doszło do przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej, ale dochodzi do odczytania zeznań pokrzywdzonego z postępowania przygotowawczego lub z innego postępowania, to wniosek o zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. może złożyć on sam, jego pełnomocnik lub osoby wskazane w art. 51 § 2 lub art. 52 § 1 k.p.k. do zakończenia pierwszego odczytania tych zeznań. Jeżeli nie dochodzi w ogóle do odczytania zeznań pokrzywdzonego, to wniosek taki uprawnion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: VI ACa 92/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie przez Izbę Architektów porozumienia polegającego na ustalaniu bezpośrednio przez Izbę warunków sprzedaży prac projektowych członków na krajowym rynku usług architektonicznych, w następstwie przyjęcia przez Zasady Etyki Zawodu Architekta zakazu uczestnictwa w przetargach na prace projektowe, w których jedynym kryterium oceny pracy jest cena, stanowi praktykę ograniczającą konkurencję i narusza zakaz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 145/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopóki uprawniony organ spółdzielni nie złożył oświadczenia woli o dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy danej inwestycji oraz wysokości wkładu budowlanego należnego od każdego z członków spółdzielni, którym przydzielono w nim lokale, brak jest podstaw do rozstrzygania o tym czy dany członek obowiązany jest do jakiejkolwiek dopłaty z tytułu wkładu czy też nie. Jakiekolwiek oświadczenie wiedzy nie stanowi bowiem ostatecznego rozliczenia i nie gwarantuje zobowiązanemu pewności, iż całe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 78/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pościg w ujęciu art. 243 § 1 k.p.k należy rozumieć tak, jak to się przyjmuje w języku potocznym, jako podążanie za sprawcą, którego przestępne zachowanie dostrzegło się w celu uniemożliwienia mu oddalenia się. Wymóg bezpośredniości jest spełniony także wówczas, gdy sprawca nie został dostrzeżony w miejscu popełnienia przestępstwa, ale możliwe jest ustalenie kierunku oddalania się sprawcy, którego zatrzymujący dogoni. Tak samo będzie w sytuacji, gdy w czasie podążania za sprawcą dojdzie do utr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 476/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niedopuszczalnym i błędnym jest przyjęcie, że wraz z przekształceniem się spółki cywilnej w spółkę jawną nastąpiło „przekazanie statusu pokrzywdzonego” z pierwotnie uprawnionych osób na nowo powstały podmiot prawny, bowiem tego rodzaju „zbycie”, czy też przejście uprawnień w świetle przepisu art. 860 i nast. k.c. oraz przepisu art. 26 § 4–6 k.s.h., jak również przepisów postępowania karnego nie jest możliwe. 2. W świetle przepisów postępowania karnego pokrzywdzo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, [116], 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU