STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I KZP 33/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie sądu wydane w przedmiocie wniosku złożonego na podstawie art. 18 § 4 k.s.h. podlega zaskarżeniu na podstawie art. 6 § 1 k.k.w., zgodnie ze standardami konstytucyjnymi, wynikającymi z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy, w sprawie Andrzeja B., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2007 r., sygn. akt III Kzw 127/07, zagadnienia prawneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 2, Sygnatura: I KZP 33/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adam Wróbel Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r., sygn. I KZP 33/07* Postanowienie sądu wydane w przedmiocie wniosku złożonego na podstawie art. 18 § 4 k.s.h. podlega zaskarżeniu na podstawie art. 6 § 1 k.k.w., zgodnie ze standardami konstytucyjnymi, wynikającymi z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca w art. 18 § 4 k.s.h. określił, że w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III CZP 90/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem rozstrzygnięcia przedstawionego Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego jest wykazanie przez sąd drugiej instancji przesłanek z art. 390 § 1 k.p.c. oraz prawidłowe podjęcie postanowienia o przedstawieniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości. To ostatnie wymaganie nie jest spełnione, jeśli postanowienie o przedstawieniu zagadnienia prawnego jest podjęte w niewłaściwym składzie. Sąd Najwyższy, w składzie w sprawie z powództwa Gminy Miasta Sz., przeciwko Wspólnocie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: V CSK 249/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba działająca jako przedstawiciel instytucji lub przełożony nie jest uprawniona do usprawiedliwiania naruszania dóbr osobistych innej osoby, takich jak cześć czy dobre imię, obowiązkami związanymi z pełnioną funkcją. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Heleny T.–W., przeciwko Janowi W., o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 października 2007 r., skargi kasacyjnej pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2006 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 76, Sygnatura: XXII GWwp 2/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Formuła procedowania w sprawach gospodarczych zmierza do skutecznego i sprawnego (bezzwłocznego) rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami, w których sąd jest wyłącznie arbitrem orzekającym na podstawie dowodów zaoferowanych przez strony, w zakreślonych przepisami terminach. 2. Biegli specjaliści w zakresie wzornictwa przemysłowego nie mogą być uznani za zorientowanego użytkownika, w odniesieniu do którego dokonywać należy oceny indywidualnego charakteru wzoru inkorporowanego w produkc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: I SA/Gl 158/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na niezakończoną inwestycję, pod warunkiem jej wcześniejszej sprzedaży. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 21 września 2007 r., sprawy ze skargi „(...)” Sp. z o.o. w K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (…), nr (…), w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II SA/Ol 800/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 1. Skoro przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. nr 139 z 2006 r., poz. 992 ze zm.) budzi wątpliwości sądu co do jego konstytucyjności, poprzez zawężenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego wyłącznie do rodziców dziecka oraz jego opiekunów faktycznych; a jednocześnie sąd ma wiedzę o toczącym się w tym zakresie postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: VI ACa 612/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 26-3-2008 Praktyką nadużycia pozycji dominującej na rynku, polegającą na narzucaniu uciążliwych warunków umów przynoszących nieuzasadnione korzyści, jest wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji za wstrzymanie dostaw wody lub odbioru ścieków na skutek przerw w zasilaniu energetycznym, bez ograniczenia do przypadków przerw, za które to przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 września 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 93, Sygnatura: I SA/Bk 317/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o VAT nie czynią wyłomu w opisanych na gruncie prawa cywilnego zasadach skutecznego przenoszenia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 2. Art. 5 ust. 2 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie czynności skutecznych, nie odnosi się do czynności, które nie wywołały skutku prawnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 20 września 2007 r., sprawy ze skargi PPU "Z." Spółki z o.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 września 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 87, Sygnatura: II SA/Ol 837/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 87-10-2008 Brak wyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem do sądu skargi, jest równoznaczny z oczywistą bezzasadnością skargi, w rozumieniu art. 247 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uzasadnia to więc oddalenie wniosku o przyznanie prawa pomocy, z powołaniem się na ten przepis. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2007 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, [116], 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU