STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 454/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolą sądu powszechnego jest ocena prawna zachowania się oskarżonych w zakresie postawionych im przez prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej zarzutów i w ramach oskarżenia zakreślonych art. 399 § 1 k.p.k. Z UZASADNIENIA (...) Sąd Okręgowy w W., postanowieniem z dnia 14 maja 2008 r., wydanym w trybie art. 345 § 1 i § 2 k.p.k., przekazał sprawę prokuratorowi Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w K. w celu usunięcia istotnych braków post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 454/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r., II AKz 454/08[*] - Dr hab. Stanisław Hoc - prof. Uniwersytetu Opolskiego Przepis art. 130 § 3 k.k. wymaga, aby zachowanie sprawcy było zwrócone przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie przedmiotem czynności wykonawczej w zakresie deklarowanej gotowości mogą być jedynie te wiadomości, których przekazanie obcemu wywiadowi może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to pierwsza publikowana teza wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 180/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przed datą wejścia w życie ustawy, która statuuje roszczenie, w ogóle nie można mówić o wymagalności żądania wpisującego się w dyspozycję art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 120 § 1 k.c., bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, skoro więc wniesienie pozwu nastąpiło przed upływem dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, nastąpiło w okresie biegu przedawnienia i wywołało skutek jego pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 434/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kumulatywnym warunkiem zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego jest wymóg, by dokonanie niezbędnych czynności przez sąd powodowało „znaczne trudności”. W istocie te „znaczne trudności” utożsamiane są, obok niemożności przeprowadzenia dowodów przez sąd, ze znacznym zakłóceniem toku postępowania sądowego i z poważnymi niedogodnościami. Z UZASADNIENIA (...) Sąd Okręgowy W.–P. w W., postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2008 r., zwrócił sprawę ww. os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 544/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W okolicznościach przedmiotowej sprawy bezsporne jest, że prawomocnym wyrokiem z dnia 30 listopada 2006 r., Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia oddalił powództwo „Hotele G.E. Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w dziale IV księgi wieczystej o numerze Kw SZ1S/00141088/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie z rzeczywistym stanem prawnym, poprzez nakazanie wykreślenia wpisów: hipoteki kaucyjnej do kwoty 18 335 50 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 119/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Twierdzenie pozwanej, iż uchylone uchwały nie naruszają prawa, zasad gospodarowania nieruchomością wspólną oraz interesów właścicieli lokali pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi zasadami gospodarowania przez wspólnotę środkami pieniężnymi przekazanymi jej przez poszczególnych właścicieli lokali na koszty przewidziane w art. 14 ustawy o własności lokali oraz związanym z tym dopuszczalnym zakresem, w jakim wspólnota może środkami dysponować. Niezgodne z prawem było przekazanie nadwyżki powsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 1687/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Taryfa przygotowana niezgodnie z regulacjami art. 44–46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625) i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w szczególności na podstawie sprawozdania finansowego, które nie zostało zbadane zgodnie z przepisami o rachunkowości, nie spełni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 536/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Krótkotrwale wykonywanie pracy, nawet za stosunkowo wysokim wynagrodzeniem, nie może stanowić podstawy do uznania zawartej umowy o pracę za nieważną i prowadzić do uznania, że brak jest podstaw do objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym. Z UZASADNIENIA Po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 23 stycznia 2004 r. stwierdzającej, że J. S. nie podlega od dnia 18 sierpnia 2003 r. ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 118/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnota mieszkaniowa jest związana uchwałą, która nie została skutecznie podważona. Zmiana uchwały w przewidzianym trybie, jakkolwiek dopuszczalna, nie może pozbawiać członka wspólnoty nabytych przez niego praw, jeśli nie występują okoliczności powodujące, iż członek ten prawa uzyskał bezpodstawnie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Macieja B. i Ireny B.–B., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości „Kor [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 476/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt zawarcia umowy o pracę nakładczą i wykonania takiej pracy w ściśle oznaczonym czasie, nie może stanowić podstawy do zaliczenia okresu wykonywania pracy nakładczej do okresu składkowego w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) bez udokumentowania, że nakładca otrzymał wynagrodzenie wynoszące co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, [117], 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU