STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III CSK 123/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocena interesu prawnego, o którym mowa w art. 189 k.p.c., nie powinna iść tak daleko, aby sąd rozpoznający sprawę o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, przyjmował brak tego interesu (a w konsekwencji - oddalał powództwo o ustalenie z uwagi na brak interesu prawnego), stwierdzając niezasadność dalszych żądań wywodzonych z wyroku ustalającego i prognozując, że te żądania zostaną w przyszłości oddalone w kolejnych sprawach wytoczonych przez powodów. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I CSK 213/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet najbardziej uzasadnione roszczenia muszą zostać oddalone, jeśli strona znacznie uchybiła terminowi do wszczęcia postępowania mającego na celu ich realizację. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ignacego Stanisława K., przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, o odszkodowanie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 września 2007 r., skargi kasacyjnej powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: I SA/Bk 179/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok, bez złożenia korekty deklaracji podatkowej do czasu podjęcia rozstrzygnięcia przez organ podatkowy powoduje, iż organ ten nie może wydać decyzji rozstrzygającej "co do istoty" (art. 207 ustawy - Ordynacja podatkowa), lecz zobligowany jest wydać decyzję o charakterze formalnym, umarzającym postępowanie podatkowe (art. 208 ustawy - Ordynacja podatkowa). W takim bowiem przypadku, zawsze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: Rep. 704/PO/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 8-1-2008 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Zwolnienie to zawiera w sobie dwa elementy. Budynki muszą być położone na terenie gospodarstwa rolnego i muszą służyć wyłącznie działalności rolniczej. Niemniej jednak ustawodawca w samej ustaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: Rep. 889/PO/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 27-3-2008 1. Stosownie do treści przepisu art. 2 § 1 pkt 3 w związku z art. 3 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie także w stosunku do opłat skarbowych, stanowiących podatek, w rozumieniu tej ustawy. Dopuszczalne jest zatem stwierdzenie nadpłaty nienależnie zapłaconej opłaty skarbowej, na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 72 § 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 97, Sygnatura: VI ACa 414/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie istnieje ustawowy obowiązek informowania konsumentów odnośnie wszystkich skutków prawnych zawarcia umowy kupna-sprzedaży z przedsiębiorcą, wobec czego nieudzielenie pełnej informacji nie narusza zbiorowych interesów konsumentów (art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2007 r., na rozprawie, sprawy z odwołania Tesco Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 98, Sygnatura: V CSK 152/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Między zubożeniem i wzbogaceniem musi zachodzić tego rodzaju zależność, aby można uznać, że są to dwie strony tego samego przesunięcia jakiejś wartości z jednego majątku do drugiego. 2. Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu należy stosować, gdy brak innego środka prawnego umożliwiającego przywrócenie równowagi majątkowej naruszonej bez prawnego uzasadnienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Anny M. i Leszka M., przeciwko Władysławowi Z., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: IV KK 174/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba rozpowszechniająca bez rejestracji w właściwym sądzie okręgowym dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy - Prawo prasowe. 2. Zasada ochrony zaufania obywania do państwa i prawa wyraża się w takim stanowieniu, jak i stosowaniu prawa, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: V CSK 115/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd jest zobowiązany do wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia. Jeśli uzasadnienie nie zawiera wskazania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia poprzez ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej lub wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa, wówczas orzeczenie podleg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: II OZ 642/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przez "postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym", o których mowa w przepisie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.) należy rozumieć postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego, a nie postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty lub kończące postępowanie w sprawie, bądź też kończące p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, [117], 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU