STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 321/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 8 ust. 2 "a" ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. z późn. zmianami o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego sformułowanie "na terytorium Polski" odnosi się wyłącznie do miejsca funkcjonowania radzieckich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub pozasądowych. Warunek ten nie dotyczy natomiast miejsca prowadzenia przez osoby represjonowane działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: AKa 241/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy procesowe regulujące kwestie związane z obsadą sądu nie są - podobnie, jak umieszczone w tym samym rozdziale kodeksu przepisy normujące jego właściwość - normami regulującymi tok i tryb (sposób i zakres) czynności procesowych, lecz odnoszą się wyłącznie do "statyki" procesu. Jako takie więc, nie mają automatycznego zastosowania w momencie, gdy rozpoczęta przed wejściem w życie k.p.k. z 1997 r. rozprawa uległa odroczeniu po dniu 31 sierpnia 1998 r., lecz ich "uruchomienie" następuje w za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz1 820/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszczęcie egzekucji następuje wraz z nadaniem wyrokowi klauzuli wykonalności w zakresie zobowiązań o charakterze cywilnym. Nadanie klauzuli wykonalności jest więc integralną częścią postępowania egzekucyjnego, nie zaś czynnością procesową, która postępowanie owo poprzedza. Z UZASADNIENIA Jedną z elementarnych kwestii wymagających rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie (jeszcze przed przystąpieniem do jej merytorycznego rozpoznania) jest ustalenie, jaki jest charakter postępowania o nadanie kl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKa 290/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjście osoby chcącej sprzedać posiadane narkotyki, celem zrealizowania tego zamiaru, z "towarem" przygotowanym do sprzedaży (podzielonym na porcje - "działki") w miejsce, o którym się wie, że jest miejscem częstych sprzedaży narkotyków, przekracza ramy czynności przygotowawczych i jest działaniem już zmierzającym bezpośrednio do dokonania czynu z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 75, poz. 468). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 233/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprowadzony w art. 17 § 2 ustawy z dnia 20 marca 1997 r. - przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 z późn. zm.) wyjątek od reguły wyrażonej w art. 17 § 1 dotyczy wyłącznie trybu postępowania, który wyznacza właściwy według dotychczasowych przepisów oskarżyciel. Nie odnosi się on natomiast do kwestii wniosku o ściganie, co oznacza, że w sprawach o przestępstwa wnioskowe (według nowego Kodeksu karnego), wszczętych przed dniem 1 września 1998 r., ściganie sprawców tych przestępst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 101/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddanie strzału z małokalibrowej broni palnej w nogi sprawcy kradzieży z włamaniem nawet od tyłu, po to aby uniemożliwić mu ostateczne zawładnięcie zabranego mienia, nie traci cech współmierności obrony koniecznej i nie świadczy o przekroczeniu jej granic. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 28 września 1999 r. sprawy Zdzisława K., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k. z 1969 r., z powodu apelacji wniesionej przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 362/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji w celu ponownego rozpoznania sprawy, sąd odwoławczy ma obowiązek zbadania, czy obowiązująca - według Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. - w czasie rozpoznania sprawy właściwość rzeczowa sądu nie uległa zmianie w myśl przepisów obecnie obowiązującego Kodeksu postępowania karnego z 1997 r., a jeśli tak, to winien przekazać sprawę do rozpoznania sądowi, nie poprzednio, a obecnie właściwemu. Z UZASADNIENIA Akt oskarżenia w sprawie oskarżone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 178/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 § 1 k.k. nie bez powodu nakazuje porównywanie ustaw - obowiązującej poprzednio i w czasie orzekania; ustaw a więc nie poszczególnych przepisów, a ustaw w całości. Niemożliwa jest kompilacja względniejszych przepisów z obu ustaw. Organ stosujący prawo zobowiązany jest do wyboru - w myśl reguły z art. 4 § 1 k.k. - jednej z ustaw i stosowania jej w całości ze wszystkimi konsekwencjami w postaci występowania typów kwalifikowanych przestępstw, które wcześniej nie istniały. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 178/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 § 1 k.k. nie bez powodu nakazuje porównywanie ustaw - obowiązującej poprzednio i w czasie orzekania; ustaw a więc nie poszczególnych przepisów, a ustaw w całości. Niemożliwa jest kompilacja względniejszych przepisów z obu ustaw. Organ stosujący prawo zobowiązany jest do wyboru - w myśl reguły z art. 4 § 1 k.k. - jednej z ustaw i stosowania jej w całości ze wszystkimi konsekwencjami w postaci występowania typów kwalifikowanych przestępstw, które wcześniej nie istniały. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: II AKa 125/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W związku z wieloczynowym charakterem przestępstw opisanych w art. 204 k.k., brak jest podstaw do przyjęcia konstrukcji ciągu przestępstw (art. 91 k.k.) w odniesieniu do czynów, obejmujących kolejne formy opisanych w tym przepisie działań, skierowanych wobec tej samej osoby. Jeśli sprawca najpierw nakłania do uprawiania prostytucji, czy też ją ułatwia, a następnie czerpie z tego procederu korzyści materialne (a tak się dzieje najczęściej w praktyce), to zachodzi konstrukcja tzw. współukaranego c [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, [117], 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU