STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: I ACr 267/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro spółka cywilna prowadzona w formie przedsiębiorstwa jest w istocie działalnością samych wspólników i tworzy ścisłą więź osób, to nie ma możliwości innej identyfikacji niż przez dobra osobiste wspólników, czyli ich nazwiska. I tylko w tej drodze można osiągnąć status niepowtarzalności oznaczenia spółki cywilnej, a tym samym stwierdzić, iż pojawia się jakiejś jej dobro osobiste, które podlega ochronie.Skoro dobro osobiste osób fizycznych „nie wytwarza się” w toku ich aktywności ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 661/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należne kupującemu odszkodowanie powinno zapewnić mu nabycie później takiej samej lub podobnej rzeczy, stanowiąc niejako uzupełnienie – otrzymanej tytułem zwrotu – ceny. Chodzi o wyrównanie straty w postaci większego wydatku na nabycie w miejsce wadliwej, nowej rzeczy po upływie pewnego czasu, co w normalnych, wolnych od inflacji warunkach, inne wchodziłoby w grę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACr 21/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłankę dopuszczalności waloryzacji z art. 3581 § 3 k.c. jest istnienie zobowiązania i nie jest istotne, czy jest ono wymagalne lub istnieje opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Zwłoka wierzyciela z reguły wyłącza dopuszczalność rewaloryzacji świadczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 760/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość odsetek ustawowych od sumy pieniężnej wyrażonej w walucie obcej określona została na 8 w stosunku rocznym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 8/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy – Prawo lokalowe (Dz.U. Nr 32, poz. 190) jest przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 676 k.c., gdyż uprawnia najemcę do odzyskania wkładów poczynionych na przedmiot najmu. Konsekwencją tego uregulowania jest to, że najemca nie może zostać zmuszony do pozostawienia (odpłatnego) wbudowanych urządzeń, ani do ich usunięcia, lecz sam wybiera sposób odzyskania poczynionych nakładów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACr 83/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie, że strony zawarły umowę spółki prawa cywilnego, w świetle art. 189 k.p.c., nie jest dopuszczalne. Możliwość ustalenia na tej podstawie prawnej dotyczy jedynie prawa lub stosunku prawnego, a nie faktu. Nie można też na tej podstawie żądać ustalenia stosunku prawnego, gdy ma on według twierdzeń dochodzonego ustalenia, opierać się na nieważnej czynności prawnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACr 1014/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Do przyjęcia świadomości dłużnika pokrzywdzenia wierzycieli, o którą chodzi w art. 527 § 1 k.c., wystarczy by dłużnik takie pokrzywdzenie przewidywał w granicach ewentualności. Rzeczą obojętną przy tym jest, do którego z wierzycieli się ona odnosiła.II. Kogo należy objąć pojęciem osoby bliskiej w rozumieniu § 3 art. 527 k.c., zależy od konkretnych okoliczności faktycznych. Zaliczeniu do tych osób w pierwszym rzędzie obok członków rodziny podlegać będą przyjaciele, koledzy, zaufani pracownicy, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 614/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Działalność gospodarcza odróżnia spółdzielnie od innych organizacji o charakterze zrzeszeniowym. Prowadzenie takiej działalności mieści się w ustawowej definicji spółdzielni, zawartej w art. 1 § 1 prawa spółdzielczego, a w odniesieniu do spółdzielni kółek rolniczych – także w art. 180 § 1 i 2 prawa spółdzielczego.2. Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni o zawieszeniu działalności gospodarczej na czas nieograniczony godzi w istotę i cel spółdzielni jako osoby prawnej oraz może prowadz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 1178/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Avalista podpisując niepodpisany jeszcze przez wystawcę blankiet wekslowy, w zamiarze udzielenia poręczenia wekslowego, zaciąga skuteczne zobowiązanie, jeśli dokument ten zostanie później uzupełniony w sposób pozwalający uznać go za spełniający wymagania formalne jakim winien odpowiadać weksel. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACz 202/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 62 prawa upadłościowego nie dotyczy sytuacji, gdy powód po zawieszeniu postępowania, na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c., cofa pozew. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zawieszenie postępowania wskutek ogłoszenia upadłości po wszczęciu procesu (art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c.), nie może przekreślać ani ograniczać prawa powoda do cofnięcia pozwu, jeśli tylko istnieją przesłanki przewidziane w art. 203 § 1 i 4 k.p.c. Powód bowiem jest „gospodarzem procesu” i w granicach dozwolonych [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, [118], 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU