STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 543/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.) wskazuje, iż bank po złożeniu wniosku o zwrot nadpłaconych świadczeń zobowiązany jest zwrócić je organowi wnioskującemu z rachunków zmarłego posiadacza, o ile przed złożeniem tego wniosku nie dokonano wypłat innym osobom, które to wypłaty uniemożliwiają zrealizowanie wniosku w całości lub w części. Jeżeli zaś doszło do tego rodzaju wypłat, bank jest zwolniony z obo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Zarys historii praw człowieka - Laura Koba

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarys historii praw człowieka - Laura Koba Human rights to idea globalna.[1] Ten współcześnie używany termin w języku polskim oznacza prawa człowieka. Ma on wyjątkowo krótką historię, a po raz pierwszy użył go prezydent Franklin Delano Roosevelt w swoim przemówieniu wygłoszonym w dniu 6 stycznia 1941 roku do Kongresu USA w przeddzień wojny z Japonią[2]. Użyte tam swobody dotyczyły: wolności słowa, wolności religii, wolności od biedy i wolności od wojny. Stały się one podstawą do stworzonej w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Prawne i społeczne przyczyny występowania zjawiska handlu ludźmi - Maryla Koss

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawne i społeczne przyczyny występowania zjawiska handlu ludźmi - Maryla Koss W poprzednim artykule omówiona została geneza współczesnego handlu ludźmi. Wskazałam w nim, że zjawisko to przez wieki stanowiło element naturalnego porządku społecznego, a pierwsze akty międzynarodowe penalizujące ów proceder zaczęły być tworzone dopiero na przełomie XIX i XX w. Handel ludźmi nasilił się w XX wieku i w dalszym ciągu rośnie. "W ciągu ok. 1500 lat, niewolnictwo przeszło różne fazy i uległo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 1377/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściciel nieruchomości nie może żądać na podstawie art. 224 § 2 i art. 225 k.c. wynagrodzenia za korzystanie od osoby, która nie jest jej posiadaczem także w wypadku gdy na nieruchomości po zakończeniu prac drogowych i związanych z przebudową urządzeń przesyłowych pozostały nadal urządzenia przesyłowe. UZASADNIENIE U. K. domaga się zasądzenia od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kwoty 43 000 zł z ustawowymi odsetkami od 2 dnia kwietnia 2003 r. do dnia za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 57/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzeczność pomiędzy opiniami biegłych uzasadniać może konieczność ponownego wezwania tych samych lub nowych biegłych tylko wtedy, gdy owe sprzeczności uniemożliwiają sądowi orzekającemu zajęcie stanowiska w kwestiach będących przedmiotem opinii i mających znaczenie rozstrzygnięcia sprawy. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2008 r., sprawy Józefa K., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. i inne oraz Alfreda F., oskarżonego z art. 245 k.k., z powodu apelacji, wniesionych prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 maja 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 55/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Poczucie pogardy stanowi motywację do zachowania przestępnego oskarżonego, zaś zapamiętałość, a więc sposób działania uwydatniający się drastycznością i brutalnością, objęty został innym znamieniem, a mianowicie szczególnym okrucieństwem. 2. „Wyżycie się” i „szał” należy łączyć z działaniem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r., sprawy Daniela P. i Macieja P., oskarżonych z art. 148 § 2 pkt 1 i pkt 3 k.k., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 maja 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 54/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Środek obezwładniający na gruncie art. 280 § 2 k.k. musi, co podkreślić należy, być ze swojej istoty niebezpiecznym, tzn. zagrażającym życiu człowieka i jego zdrowiu. Użyty gaz pieprzowy, jakkolwiek był niewątpliwie czynnikiem obezwładniającym, jednak jego użycie nie doprowadziło do zagrożenia życia czy zdrowia osób pokrzywdzonych, a co jest ustawową miarą tej przesłanki. Ten sam środek zastosowany przez sprawcę może zatem determinować typ podstawowy przestępstwa rozboju, np. w postaci doprow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 294/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych zobowiązuje radcę prawnego do utrzymania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Analogicznie należy uznać, iż dokumentami zawierającymi tajemnicę radcy prawnego będą tylko takie dokumenty, pisma czy też notatki, które zawierają treści, o których radca prawny dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej i dotyczą przedmiotu świadczonej pomocy prawnej. Z UZASADNIENIA Wnioskiem z dnia 30 listopada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: II APKz PF–2/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o Policji polega na tym, by daleko idąca ingerencja w chronione Konstytucją prawa i wolności, będąca nieuchronnym skutkiem kontroli operacyjnej podjętej na zarządzenie organu Policji, choćby za zgodą prokuratora, w krótkim czasie została poddana kontroli sądu i zalegalizowana mocą wydanej przez niego decyzji, względnie wstrzymana. Postanowieniem z dnia 12 maja 2008 r., Sąd Apelacyjny w W., po rozpoznaniu zażalenia, wniesionego przez KSP, na p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 30, Sygnatura: II APKzPF–19/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Zgoda następcza sądu na przeprowadzenie kontroli operacyjnej może być również wydana, a nawet jest niezbędna dla procesowego wykorzystania materiałów zgromadzonych w trakcie kontroli, gdy w czasie trwania kontroli operacyjnej opartej na wcześniej wydanym przez sąd postanowieniu, zostaną uzyskane dowody popełnienia przez osobę objętą tym postanowieniem innych przestępstw określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, niż przestępstwa wskazane w pierwotnym postanowieniu, względnie zostaną uz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, [118], 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU