STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 5/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwe jest zastosowanie art. 148 § 4 k.k. do osoby działającej w stanie nietrzeźwości, ale tylko wówczas, gdy silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami mogłoby powstać również bez odurzenia alkoholowego. Również możliwe jest przyjęcie, że sprawca dopuścił się zabójstwa w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami oraz w stanie ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności, ale tylko wówczas, gdy silne wzburzenie wywołane zostało okolicznościami innymi od tych, które s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 133/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 91 k.k. jest umieszczony w rozdziale, dotyczącym wyłącznie zasad wymiaru kary w przypadku tzw. realnego (rzeczywistego) zbiegu przestępstw. Z takim zbiegiem mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca kilkoma czynami popełnia nie jedno, lecz kilka przestępstw, każde realizujące nowy zamiar przestępny (także czynu ciągłego z art. 12 k.k., jako że stanowi on jedno przestępstwo). Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 2 września 1999 r. sprawy A. B., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w zwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: AKz1 179/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obligatoryjne umorzenie postępowania wykonawczego ma miejsce wtedy, gdy staje się ono po prostu niedopuszczalne i następuje zawsze w przypadku śmierci skazanego, przedawnienia wykonania kary, a także innej przyczyny, o podobnym znaczeniu, bo wyłączającej to postępowanie. (...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie skazanego H. D., zażalenia wniesionego przez Prokuratora Okręgowego w B. na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 6 sierpnia 1999 r., sygn. akt III K 155/91, w przedmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 251/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem postępowania ekstradycyjnego jest jedynie rozstrzygnięcie jego prawnej dopuszczalności i wystarczające jest do tego uprawdopodobnienie zarzutu popełnienia przestępstwa. Istnienie takiego uprawdopodobnienia przyjmuje się w zasadzie na podstawie faktu złożenia przez państwo wobec wniosku o ekstradycję. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ezie A., podejrzanemu o przestępstwo z art. 110, art. 628 akapit 1 i inne włoskiego kodeksu karnego, zażalenia wniesionego prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 141/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, o ile zatrzymanie to miało charakter procesowy, to jest stanowiło środek przymusu przewidziany w art. 244 lub 247 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 1999 r. sprawy Cz. Sz. o odszkodowanie i zadośćuczynienie, z powodu apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22 kwietnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz1 687/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca w § 3 art. 161 k.w. stwierdził, że wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem terminów określonych w art. 77 § 2 lub art. 78 k.k., lub przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego terminu lub okresu. W jakiej formie ma owo "nierozpoznawanie" następować, ustawodawca nie określił. O ile jednak w materii tej zapadnie postanowienie, co do zasady zaskarżalne, uznać trzeba, że toczy się postęp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 136/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona podmiotowa przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. ma charakter umyślny i kierunkowy; sprawca musi działać w ściśle określonym celu, którym jest przywłaszczenie cudzej rzeczy (mienia). Nie wystarcza, że sprawca godził się na możliwość przywłaszczenia. Niezbędna dla przypisania mu przywłaszczenia jest, by tego chciał, by to było jego celem. Umyślność jest ściśle związana ze stanem świadomości sprawcy czynu zabronionego. O zachowaniu umyślnym można mówić jedynie wtedy, gdy sprawca obejmuje swoją ś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II AKo 223/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odstępstwa od powszechnie przyjętej wykładni prawa nie można uznać za inną, co najmniej "równie poważną obrazę prawa" (art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k.), w świetle pozostałych przesłanek nieważności orzeczenia i pro iure, określonych w art. 101 § pkt 1 -7 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 1999 r. w sprawie Zbigniewa K. obwinionego o czyn z art. 87 § 1 k.w. i art. 86 § 2 k.w. wniosku wniesionego przez Prokuratora Okręgowego w J. G. o stwierdzenie nieważności postanowien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz1 300/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny przestrzegania przez skazanego warunków probacji nie ma znaczenia, że prowadzi się przeciw niemu inne postępowanie karne. Dopóki w tym postępowaniu nie zapadnie prawomocny wyrok, nie można wyciągać wniosków dla skazanego niekorzystnych stąd tylko, że postępowanie jest prowadzone, bo takowe naruszałyby domniemanie niewinności, wyrażone również w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP. Nie stoi to jednak na przeszkodzie samodzielnemu dokonaniu ustaleń przez sąd orzekający co do probacji, także na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz1 285/99.
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O prawnej podstawie orzeczenia, właściwości organów procesowych, trybie postępowania itd. decyduje przedmiot orzekania, określony żądaniem strony (zarządzeniem w sprawie wszczętej bez żądania). Skoro przedmiotem orzekania jest zwolnienie z internowania psychiatrycznego, zastosowanego na podstawie art. 100 § 2 d.k.k., to podstawą prawną orzeczenia jest - z braku odpowiednika - art. 96 § 3 k.k. a nie art. 95 § 2 k.k. Wprawdzie internowanie (a nie umieszczenie w szczególnym zakładzie karnym z art. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, [118], 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU