STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 614/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność gospodarcza odróżnia spółdzielnię od innych organizacji o charakterze zrzeszeniowym. Prowadzenie takiej działalności mieści się w ustawowej definicji spółdzielni, zawartej w art. 1 § 1 prawa spółdzielczego, a w odniesieniu do spółdzielni kółek rolniczych – także w art. 180 § 1 i 2 prawa spółdzielczego.Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni o zawieszeniu działalności gospodarczej na czas nieograniczony godzi w istotę i cel spółdzielni jako osoby prawnej oraz może prowadzić do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 407/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każdy wyjazd członka spółdzielni mieszkaniowej za granicę uzasadnia przyjęcie, że z chwilą wyjazdu osoba ta zaspokoiła swe potrzeby mieszkaniowe poza lokalem, do którego przysługuje jej spółdzielcze prawo. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 118/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe przekracza zakres zwykłego zarządu rzeczą. Złożenie oświadczenia o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu typu lokatorskiego na własnościowe na wniosek wyłącznie jednego z małżonków, nie tylko bez zgody, ale również wiedzy drugiego małżonka, jest naruszeniem wyżej wymienionych przepisów prawa. Czynność taka jest z mocy art. 58 k.c. nieważna. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 841/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego nabyte w czasie trwania małżeństwa od członka spółdzielni mieszkaniowej w drodze aktu kupna, a nie w drodze przydziału od spółdzielni mieszkaniowej, nie podlega regulacji przewidzianej w art. 215 Prawa spółdzielczego, lecz uregulowaniom ogólnym zawartym w art. 32 i 33 k.r.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACz 75/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konkretne oznaczenia towaru należy oceniać nie w oderwaniu, ale w ich całokształcie, ponieważ nabywca najczęściej zatrzymuje w pamięci jedynie ogólny obraz znaku wyróżniającego i nie dostrzega jego składowych elementów. Odwołanie się do pamięciowego obrazu znaku jest uzasadnione również z tego względu, że w praktyce prawie nigdy nie dochodzi do rzeczywistego zestawienia dwóch oznaczeń. Podobieństwo zestawianych znaków ocenia się z punktu widzenia graficznego, fonicznego i znaczeniowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 82/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeśli osoba wymieniona na wekslu jako remitent została na nim umieszczona omyłkowo, to należy rozważyć, czy jest ona właścicielem weksla i czy może dochodzić zapłaty od osób zobowiązanych. Inaczej mówiąc – czy weksel ten może stanowić podstawę do dochodzenia zobowiązania pieniężnego.2. Gdy strony procesu nie łączyło zobowiązanie umowne, powód nie był osobą uprawnioną do dochodzenia praw z weksla. Nie można przyjąć, by weksel stanowił podstawę dochodzenia roszczeń pieniężnych, jeżeli wyp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACz 360/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można odmawiać spółce cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą zdolności sądowej przed sądem gospodarczym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACr 675/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ciężar dowodu co do darmego charakteru czynności prawnej, o którą chodzi w art. 54 prawa upadłościowego, spoczywa na syndyku (art. 6 k.c.) Przy czynnościach abstrakcyjnych, jaką jest m.in. poręczenie wekslowe, odpłatność czynności udowadnia osoba trzecia. Syndyk bowiem z reguły nie zna przyczyny czynności abstrakcyjnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACz 1019/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spór dotyczący umorzenia pożyczki udzielonej ze środków Funduszu Pracy – na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz.U. Nr 75, poz. 446) – należy do drogi sądowej (art. 2 § 1 k.p.c.). Cywilnoprawny charakter tych pożyczek został zachowany także w ustawie z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz.U. Nr 106, poz. 457 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 200/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku renty umownej płaconej przez dłużnika na bieżąco, waloryzacja już spełnionych po dniu 1 października 1980 r. rat rentowych, dopuszczalna jest jedynie wówczas, gdy wierzyciel przed spełnieniem świadczenia zażądał waloryzacji albo przyjął zapłatę z zastrzeżeniem, iż jest to tylko częściowe spełnienie świadczenia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, [119], 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU