STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 101/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchybienia w zakresie określenia granic kary łącznej, jak też brak umotywowania wyroku w zakresie przyjętych do połączenia wyroków, zwłaszcza brak precyzyjnego wskazania, dlaczego ta a nie inna ich konfiguracja została uznana za korzystniejszą dla skazanego, przy zachodzącej możliwości, że ten efekt przyniosłaby właśnie konfiguracja odrzucona (prawidłowa w świetle wspomnianej uchwały Sądu Najwyższego), przemawiały za uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 157/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odrzucony środek zaskarżenia traktowany jest tak, jak gdyby nigdy nie został wniesiony. Niedopuszczalnym jest przywracanie terminu do uiszczenia opłaty sądowej od niewniesionego środka zaskarżenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Józefa M., przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w Częstochowie, zastąpionemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa i przeciwko Edwardowi P., o zapłatę, na skutek a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 1334/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Użycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej może stanowić naruszenie takiego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej. 2. Naruszenie przez sąd polubowny zasad prowadzenia postępowania dowodowego, które nie ma charakteru istotnego i nie mogło mieć wpływu na treść wyroku, nie stanowi uzasadnionej podstawy skargi o wznowienie postępowania. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę E. Spółki z o.o. w W., o uchylenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 172/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 403 § 2 k.p.c. kładzie nacisk na to, że wykrycie musi być późniejsze. Z końcowego zwrotu art. 403 § 2 k.p.c. wynika nadto, że „wykrycie” odnosi się do okoliczności i dowodów w poprzednim postępowaniu w ogóle nieujawnionych i wtedy nieujawnialnych, bo nieznanych stronom. Nie można również opierać skargi o wznowienie postępowania na okolicznościach faktycznych czy dowodach powstałych po uprawomocnieniu się orzeczenia. Podobnie, wykrycie nowych środków dowodowych odnosi się tylk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 236/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymogów do przyznania prawa do emerytury w oparciu o przebyty w Polsce okres ubezpieczenia, ale legitymuje się okresem ubezpieczenia na terenie państw Wspólnoty, pozwalającym na przyznanie prawa do tego świadczenia (przy uwzględnieniu całego okresu ubezpieczenia), to przyznane świadczenie w Polsce oblicza się wg zasady proporcjonalności. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. – Centralnego Biura Obsługi Umów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 34, Sygnatura: I ACz 336/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązkiem sądu nadającego klauzulę wykonalności tytułom egzekucyjnym zasądzającym świadczenie w walutach obcych jest jednoczesne zobowiązanie komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską i to według zasad w nim określonych. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 kwietnia 2008 r., sprawy z wniosku wierzyciela Nurenberger Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft, przeciwko dłużnikowi Mieczysławowi S., o nadanie klauzuli wykonalności, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 197/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypłata dokonana po śmierci posiadacza karty płatniczej z jego rachunku bankowego, nie może być traktowana jako wypłata dokonana innej uprawnionej osobie. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 22 listopada 2007 r., zmienił decyzję Zakładu Emerytalno–Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. z dnia 4 lipca 2007 r. i w ten sposób zwolnił Powszechną Kasę Oszczędności – Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. z o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 199/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od łącznego spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120 z 2004 r., poz., 1252) i nie jest możliwe późniejsze uzupełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskladkowego (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn), pozwalającego na przyznanie prawa do tego świadczenia. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 61/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbędnym w wyrokach łącznych jest używanie formuły „traci moc wyrok łączny”, bądź też „rozwiązuje wyrok łączny”, bowiem stosownie do treści art. 575 § 1 k.p.k. skutek taki następuje ex lege z chwilą wydania nowego wyroku łącznego. Użycie więc jednej ze wskazanych formuł stanowi superfluum, które z reguły nie wnosi nic do treści merytorycznej orzeczenia i wywołanych przez nie skutków. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r., sprawy skazanego D [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 11 marca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: II Kop 7/07
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE II* * Nagrodzony: SSO Dariusz Wysocki. W żadnej z wiążących Rzeczpospolitą Polską i Królestwo Szwecji umów międzynarodowych nie ma ujętej dosłownie regulacji nakazującej umieszczania skazanego w zakładzie karnym możliwie najbliższym jego miejscu zamieszkania. Konieczność taką wyprowadzić jednak można wprost z prawa człowieka do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, dalej jako EK [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, [119], 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU