STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 106, Sygnatura: IV KK 73/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo przywłaszczenia określone w art. 284 k.k. ma swój odpowiednik w art. 119 k.w., a granicą między tym przestępstwem i tym wykroczeniem jest wartość rzeczy będącej przedmiotem czynu. Użyty w art. 130 k.w. termin przywłaszczenie dotyczy też m.in. przywłaszczenia rzeczy znalezionej, a zatem art. 130 k.w. poprzez swoją regulację prawną nie wyłącza w tym zakresie stosowania art. 119 k.w. UZASADNIENIE Sąd Najwyższy, w sprawie Pawła M., skazanego z art. 270 § 1 i innych k.k., po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 127, Sygnatura: III CZP 64/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, powstałego wskutek czynności syndyka określonych w art. 204 § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 z późn. zm.), są zaspokajane z masy upadłości w kolejności wskazanej w art. 204 § 1 pkt 7 Prawa upadłościowego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. III CZP 64/07. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: V CSK 196/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Majątek spółdzielni może posłużyć do utworzenia spółki prawa handlowego jedynie po przeprowadzeniu właściwej procedury likwidacyjnej. Nie ma możliwości przekształcenia spółdzielni w spółkę prawa handlowego na mocy uchwały władz spółdzielni. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Andrzeja K., przeciwko spółdzielni "O." w O., o uchylenie uchwały, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 20 czerwca 2007 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego we W. z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: V CSK 154/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ograniczenia przewidziane w statucie, o którym mowa w art. 411 § 1 k.s.h., nie mogą prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w ogóle, bądź też do całkowitego oderwania liczby przysługujących mu głosów od liczby i rodzaju posiadanych akcji. Wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń nie dałoby się pogodzić z wyrażoną w art. 20 k.s.h. zasadą równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, odpowiedniego do wniesionego wkładu. 2. Jeżeli pełnomocnictwo nie wymienia czynności procesowych, do któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 116, Sygnatura: II FPS 8/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty dyskonta weksli (odsetki dyskontowe, prowizja bankowa), którego rezultatem było otrzymanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pieniędzy w terminie wcześniejszym, niż to wynika z terminu płatności weksli, mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.). Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 15 grudni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II GSK 46/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pomoc w ramach Działania 1.2. "Ułatwianie startu młodym rolnikom", o jakiej mowa w załączniku 3.1.2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz.U. nr 207, poz. 2117), może być przyznana takiemu rolnikowi, który był posiadaczem gospodarstwa rolnego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przed zawarciem umo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 113, Sygnatura: I KZP 13/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin "mienie", zawarty w treści art. 286 § 1 k.k. oznacza całokształt sytuacji majątkowej obejmującej wszelkie prawa, zarówno rzeczowe, jak i obligacyjne, zaś niekorzystne nim rozporządzenie może nastąpić zarówno przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez utratę należnych korzyści. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Krośnie, postanowieniem z dnia 2 lutego 2007 r., sygn. akt II Ka 185/06, zagadnienia prawnego, wymagającego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 125, Sygnatura: I KZP 14/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wygraną rzeczową w rozumieniu art. 2 ust. 2a oraz ust. 2b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 4 z 2004 r., poz. 27 z późn. zm.) mogą być również punkty, tzw. kredyty (punkty kredytowe), bonusy czy też inaczej nazwane premie, uzyskane w trakcie gry na automacie, pod warunkiem, że ich pozyskanie przez gracza wiąże się z uzyskaniem przezeń wymiernej korzyści materialnej, choćby korzyść ta była niższa od uiszczonej stawki za grę. Sąd Najwyższy, w sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 128, Sygnatura: VI ACa 184/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 128-12-2007 1. Rynkiem właściwym w ujęciu produktów, na którym oceniany jest stan konkurencji w transporcie osób jest autobusowa linia (połączenie) na określonej trasie. 2. Dla uznania, że pobierane ceny mają charakter cen drapieżnych, nie jest konieczne wystąpienie skutku w postaci wyeliminowania konkurencji z rynku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2007 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II OSK 255/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przykładowe wymienienie w przepisie art. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 ze zm.) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, dróg i parkingów o trwałej nawierzchni wskazuje na to, iż ustawodawca używając pojęcia „powierzchnie zanieczyszczone” wiązał je z terenami, czyli powierzchnią ziemi, w tym również zabudowanej. Naliczenie zatem opłat za odprowadzanie ścieków w posta [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, [119], 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU