STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II OSK 255/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przykładowe wymienienie w przepisie art. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 ze zm.) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, dróg i parkingów o trwałej nawierzchni wskazuje na to, iż ustawodawca używając pojęcia „powierzchnie zanieczyszczone” wiązał je z terenami, czyli powierzchnią ziemi, w tym również zabudowanej. Naliczenie zatem opłat za odprowadzanie ścieków w posta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: I SA/Op 311/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 115 ustawy – Ordynacja podatkowa w brzmieniu przed, jak i po wejściu w życie nowelizacji z dnia 12 września 2002 r. – ma zastosowanie w sytuacji, gdy brak jest możliwości dochodzenia powstałych zaległości od spółki przy ustaleniu, że osoba, na którą jest przenoszona odpowiedzialność, była wspólnikiem spółki w okresie, gdy powstały zaległości podatkowe i pozostaje nim do dnia wydania decyzji przenoszącej odpowiedzialność podatkową. 2. Orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III SA/Wa 4080/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie, osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów, nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. UZASADNIENIE Pismem z dnia 13 czerwca 2005 r., „K.” Sp. z o.o. w W. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w W. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I SA/Gl 90/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postępowanie interpretacyjne nie jest w istocie postępowaniem podatkowym, nie może też zastępować postępowania podatkowego. Ma ono charakter autonomiczny w stosunku do postępowania podatkowego. 2. Skoro postępowanie interpretacyjne ma charakter autonomiczny w stosunku do postępowania podatkowego, określonego przepisami działu IV Ordynacji podatkowej, organ interpretacyjny nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych ustaleń faktycznych ponad to, co podała strona, jeżeli informacje wni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: III SA/Wa 324/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy załatwianiu sprawy organy podatkowe muszą szczegółowo uwzględnić postanowienia przepisów ustawy VAT, w tym zwłaszcza art. 86 ust. 10 i następnych ustępów oraz art. 17 i art. 18 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. UZASADNIENE Pismem z dnia 25 lipca 2006 r., Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe „A.” Sp. z o.o. w W. – skarżąca w rozpatrywanej sprawie, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w S., o udzielenie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 89, Sygnatura: V CZ 32/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa osobie pozostającej ze stroną w stałym stosunku zlecenia jest ograniczona tylko do spraw, których przedmiot wchodzi w zakres tego zlecenia. Inaczej rzecz ujmując - sprawa, w której zleceniobiorca ma być umocowany, musi mieścić się w przedmiotowym zasięgu stosunku zlecenia. Pełnomocnik będący zleceniobiorcą - zgłaszając swój udział w sprawie, musi wykazać istnienie stosunku podstawowego, łączącego go ze stroną. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III SA/Wa 3998/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z punktu widzenia przepisów podatkowych, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z tak wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego. Nie można bowiem dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują tak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I SA/Gd 17/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli element wskazany w art. 146 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT może zostać zaliczony do infrastruktury towarzyszącej, to do całości robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z takim elementem należy stosować stawkę 7% podatku od towarów i usług, na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 2 lit a) wskazanej ustawy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 31 maja 2005 r., Burmistrz Miasta R. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 86, Sygnatura: I KZP 7/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna nie należy do wymienionych w art. 9 § 3 k.k.s. (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy i niektórych innych ustaw - Dz.U. nr 178, poz. 1479) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gdyż nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Jarosława S., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, postanowienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 94, Sygnatura: I KZP 5/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 17 z 2006 r., poz. 127) dotyczy postępowań w sprawach tylko o te czyny wymienione w art. 28 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33 z 2004 r., poz. 288), które wraz z wejściem w życie nowej ustawy nie uległy depenalizacji. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Edwarda D., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 4 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, [120], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU