STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKa 184/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro oskarżony w sytuacji określonej w art. 197 § 1 k.k. doprowadził nieletnią do poddania się innej czynności seksualnej, to nie zmienia to oceny prawnej zdarzenia z art. 197 § 3 k.k., a może mieć jedynie wpływ na wysokość kary. 2. Błędny jest pogląd, że dla bytu przestępstwa z art. 197 § 3 k.k. konieczne jest wypowiadanie gróźb w rozumieniu art. 190 k.k. Groźbą taką może być zachowanie, które zawiera element bezprawności i oddziałuje na psychikę ofiary w sposób paraliżujący jej wolę. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: II AKz1 304/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazany winien skorzystać z instytucji przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności po myśli art. 153 § 1 k.k.w. jedynie wtedy, gdy stwierdzi się u niego chorobę psychiczną, mającą postać choroby ciężkiej i to tylko wówczas, gdy zgodnie z zasadą ciągłości wykonania kary, skazany taki nie może być skutecznie leczony w warunkach więziennej służby zdrowia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Leszka J. skazanego za przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k. w związku z art. 60 § 3 d.k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 24/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Choroba realnie zagrażająca życiu" może powstawać nie tylko na skutek jednorazowego niebezpiecznego dla życia urazu, ale może też być wynikiem wielu obrażeń, z których każde indywidualnie powoduje naruszenie narządu ciała lub rozstrój zdrowia tylko na okres powyżej 7 dni, a których suma prowadzi do takiego rezultatu. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w Lublinie, wyrokiem z dnia 20 listopada 1998 r., uznał Kazimierza M. winnym tego, że w dniu 18 sierpnia 1997 r. w P., przewidując możliwość pozbaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 96/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednorodny charakter mienia w Kodeksie karnym z 1997 roku wymaga, by do wyłudzenia mienia, dawniej uznawanego za społeczne, stosować przepis takie działanie penalizujący (art. 286 § 1 k.k.), a nie kwalifikować tych czynów jako kradzież cudzego mienia. Dawniej penalizowane zagarnięcia mienia społecznego były pojęciem gatunkowym, obejmującym różne formy przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże, przywłaszczenia, oszustwa i inne, wyłudzenia, wykorzystywanie działalności przedsiębiorstwa itd.), toteż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 102/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno pod rządami poprzedniej (art. 265 § 1 d.k.k.), jak i obecnej (art. 270 § 1 k.k.) ustawy, za przestępstwo traktować należy przerabianie zapisów numerowych dokonanych na tabliczce znamionowej, na silniku oraz nadwoziu samochodu. Z UZASADNIENIA Istota przerabiania dokumentu tak pod rządami starej, jak i obecnie obowiązującej ustawy, pozostała niezmieniona. Art. 115 § 14 k.k., stanowiący odpowiednik art. 120 § 13 k.k. z 1969 r., a normujący pojęcie dokumentu, wprowadził niewielkie - z punk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 186/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd orzekający o kosztach postępowania w trybie art. 626 § 2 k.p.k. czyni to na posiedzeniu (art. 93 § 1 k.p.k. i art. 95 k.p.k.), w składzie określonym przez art. 30 § 1 lub § 2 k.p.k. Nie mogą natomiast mieć tu zastosowania przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, bowiem orzekanie o kosztach nie jest postępowaniem związanym z wykonywaniem orzeczeń. Z UZASADNIENIA Marcin G. skazany został prawomocnym wyrokiem b. Sądu Wojewódzkiego w W. z dnia 18 grudnia 1995 r., w którym to orzeczeniu obciążono [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 78/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie ocena opinii biegłych, tak jak każdego dowodu, podlega swobodnej ocenie sądu (art. 7 k.p.k.), zaś art. 201 k.p.k. mówi jedynie o "możliwości" a nie o "obowiązku" powołania innych biegłych, jednak swoboda sądu w ocenie okoliczności wymagających "wiadomości specjalnych" nie może być nieograniczona, co powoduje, że w pewnych sytuacjach przewidziana w art. 201 k.p.k. możliwość powołania innych biegłych przeobraża się w obowiązek. Jeżeli zatem rozstrzygnięcie istniejącej sprzeczności między [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: II AKz 152/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez znaczenia dla toku postępowania, w odniesieniu do przestępstwa z art. 168 § 2 d.k.k., jest to, czy zgłaszający wniosek o ściganie sprawców został pouczony o braku możliwości jego cofnięcia. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w W. umorzył postępowanie karne przeciwko Andrzejowi B. i Przemysławowi M. - oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 168 § 2 d.k.k. Jako przyczynę umorzenia wskazano brak wniosku o ściganie pokrzywdzonej Stanisławy O. (art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 86, Sygnatura: II AKz 107/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powinność dochowania formy pisma adwokackiego w apelacji od wyroku sądu okręgowego (art. 446 § 1 k.p.k.) oznacza, że w razie uchybienia temu zachodzi brak formalny skargi, zatem autora jej należy wezwać o usunięcie braku (art. 120 § 1 k.p.k.). Nie ma to istotnego znaczenia, gdy apelację wnosi równocześnie obrońca oskarżonego, dawniej obligatoryjny w tej sytuacji. Gdy jednak apelację wnosi oskarżony, który nie ma obrońcy (zob. art. 80 k.p.k.) albo wnioskodawca w sprawie o odszkodowanie za niesłus [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 109/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niebezpiecznym przedmiotem jest narzędzie, które przeznaczone jest do zadawania śmierci lub spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Tylko przyjęcie takiego wyznacznika niebezpiecznego przedmiotu, uzasadnia dlaczego ustawodawca przewidział tak surowe kary za samo posłużeniem się takim przedmiotem (karalność nie jest przecież tu uzależniona od zaistniałego dla życia i zdrowia skutku). Przyjąć należy więc, że w omawianym zakresie istotą zbrodni z art. 280 § 2 k.k. (a nie okolicznością wpływającą jedy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, [120], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU